Veli Häkkinen ja Seppo Sippu:

Mämmälän kylän talot ja suvut

Sukukirja sisältää Sippolan pitäjän Mämmälän kylän eli nykyisen Anjalankosken Inkeroisten tehdastaajaman maanhallinnan ja verotuksen historiaa, kuvauksen van Suchtelen -suvun Liikkalan lahjoitusmaan vaiheista sekä sukuselvityksiä kylässä vuosina 1543-1900 asuneista seuraavien sukujen jäsenistä: Aho, Fält (Feldt), Hilden, Hohti, Hollender, Holtz, Huovila, Hykkyrä, Inkeroinen (Ingerois), Juura, Kalander, Kelkka, Marttila, Niemi, Peltonen, Sakala, Saku, Salmela, Schneider, Sihvola, Silfvast, Sippu, Sipunius (Siponius), Spännäri, Suomela, Tani, Toikander, Toikka, Tykkä, Tökkäri (Tökkeri) ja Töttö.

Koviin kluuttikansiin sidotussa 573-sivuisessa kirjassa on 400 perhetaulua, noin 80 kuvaa isäntien puumerkeistä, tilusluetteloita, karttapiirroksia, valokuvia kylästä, historiallinen sanasto ja kirjallisuusluettelo. Henkilöhakemisto sisältää satoja talonnimiä ja sukunimiä Kymenlaakson eri pitäjistä. Tutkimuksen päälähteinä ovat olleet Vehkalahden emäseurakunnan ja sen alaisen Sippolan kappeliseurakunnan (myöhemmän itsenäisen Sippolan seurakunnan) kirkonkirjat 1737-1910, Lappeen ja Kymenkartanon kihlakuntien voudin- ja läänintilikirjat 1543-1782 sekä Lappeen ja Kymen tuomiokuntien Vehkalahden käräjien pöytäkirjat 1623-1864. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty mm. sota-arkistojen, lääninhallituksen, senaatin ja maanmittaushallituksen asiakirjoja.

Alempana on luettavissa kirjan esipuhe, sisällysluettelo ja henkilöhakemisto. Nähtävillä on myös (pdf-muodossa) pari sivua itse kirjasta.

Kirja valittiin Suomen Sukututkimusseuran ja Sukuseurojen Keskusliiton järjestämässä kilpailussa vuoden 2000 sukukirjaksi.

Kirjaa lienee vielä saatavissa muutamia kappaleita Mämmälän kotiseutuyhdistykseltä. Muutamia kappaleita on lainattavissa Kymenlaakson kirjastoista (ks. KYYTI-kirjastot).

 

Esipuhe

Sisällys. Mämmälän kylä. Tutkimuksen kohde ja tausta. Tutkimuksen rajaus. Suvut ja sukutaulut. Päiväykset ja paikkamääreet. Nimiasut. Tutkimuksen lähteet. Lähdeviittaukset. Kiitokset. Nootit.

Mämmälän kylä. Mämmälä on keskisessä Kymenlaaksossa Kymen itärannalla sijaitseva kylä, joka kuului ennen Vehkalahden pitäjään ja sen alaiseen Sippolan kappeliseurakuntaan, sitten itsenäiseen Sippolan pitäjään eli nykyiseen Anjalankosken kaupunkiin. Paikkakunta tunnetaan paremmin nimellä Inkeroinen, Mämmälän kylän Inkeroisten maakirjatalon N:o 5 sekä sen alueelle 1872 perustetun Inkeroisten puuhiomon ja paperitehtaan mukaan [1]. Kylässä on kymmenen vanhaa maakirjataloa, joiden nimet maakirjanumeron mukaisessa järjestyksessä ovat: Spännäri, Tykkä, Tökkäri, Juura, Inkeroinen, Sippu, Töttö, Toikka, Aho ja Hohti. Suchtelen-suvun lahjoitusmaahan v:sta 1792 kuuluneiden talojen (N:ot 1-4 ja 6-10) maista erotettiin vielä 1844 omaksi maakirjatalokseen (N:o 11) Marinhovin kantatila.

Mämmälän kylän rajat tunnetaan v:sta 1458. Varhaisimpien verokirjojen mukaan kylässä oli jo 1540-luvulla toistakymmentä taloa. V. 1755 oli kylän 13 talollisruokakunnassa ja kahdessa itsellisruokakunnassa väkeä yhteensä 112 henkeä. V:een 1792 mennessä talollisruokakuntien määrä oli kohonnut 20:een ja niiden väkiluku 169:ään. V. 1885 kylässä asui vakinaisesti jo 772 henkeä, joista 311 kuului kylän 32 lahjoituslampuodin perheeseen, 146 Inkeroisten puuhiomon työväkeen ja 247 itsellisiin. V:n 1920 maataloustiedustelun mukaan Mämmälässä oli kaikkiaan 82 viljelmää, joista kylän vanhoihin maakirjataloihin (N:ot 1-10) kuuluvia viljelystiloja 46 ja palstatiloja tai torppia 8 sekä Marinhovin N:o 11 palstoittamisessa syntyneitä asutusviljelystiloja 11, asutuspalstoja 14 ja huvila- ym. palstoja 3. Viljelmillä oli yhteensä 880 ha peltoa, 46 ha luonnonniittyä ja 71 ha hakamaita. Pellosta oli 764 ha savimaita, 31 ha hiekkamaita, 40 ha rahkasuolla ja 45 ha mutasuolla. Maakirjataloista oli yhtenä viljelmänä ainoastaan Inkeroinen N:o 5, tuohon aikaan Pasilan kartanoksi kutsuttu tila, joka oli tehtaan omistuksessa. Pasilaan ja sen kanssa yhdysviljelyksessä oleviin tiloihin kuului peltoa 106 ha. Talojen N:ot 1-4 ja 6-10 kaikkiaan 45 viljelystilalla oli kullakin keskimäärin 14,9 ha peltoa, 0,5 ha luonnonniittyä ja 1,4 ha hakamaita.

Tutkimuksen kohde ja tausta. Käsillä olevan tutkimuksen kohteena on Mämmälän kylän maanhallinnan historia sekä kylän vanhoja taloja asuneet suvut, joiden vaiheita seurataan 1540-luvulta 1800-luvun lopulle. Osan tutkimusta varten keräämistämme tiedoista olemme jo julkaisseet 1990 ilmestyneessä, Mämmälän kotiseutuyhdistyksen kustantamassa Mämmälän kyläkirjassa, johon kirjoitimme Mämmälän maakirjataloja ja niiden haltijoita esittelevän artikkelin [2]. Tuosta artikkelista ilmenivät vain talojen isännät ja emännät, hekin hyvin niukoin henkilötiedoin varustettuina. Nyt julkaistavassa sukukirjassa ovat mukana kaikki perheenjäsenet, mikä luonnollisesti on kasvattanut henkilöluvun moninkertaiseksi. Kirjaan sisältyy 400 sukutaulua, joissa on tietoja yli 3000 henkilöstä. Kirjan henkilöhakemistossa on satoja kylännimiä, talonnimiä tai sukunimiä Kymenlaakson eri pitäjistä.

Mämmälän kylän asutushistoriaa ovat aiemmin tutkineet mm. Rosén Vehkalahden pitäjän historiassaan ja Hellgren Sippolan pitäjän historiassaan [3]. Kymen Keskilaakso -lehdessä ilmestyi 1930-luvulla Mämmälän kylää ja sen asukkaita käsittelevä artikkelisarja, jonka on nähtävästi kirjoittanut kylän merkkimiehiin kuulunut kunnallisneuvos Anton Huovila [4]. Inkeroisten talon, Mämmälän lohenkalastamon ja Inkeroisten puuhiomon vaiheista on seikkaperäinen selvitys Hellgrenin teoksessa. Inkeroisten tehdasyhdyskunnan historiasta on olemassa useampiakin erillistutkimuksia [5]. Edellä mainitussa Mämmälän kyläkirjassa julkaistiin talonhaltijaluettelon lisäksi useita muita kylän historiaa käsitteleviä artikkeleita, mm. nimistötutkimus, kylän vanhoja karttoja, selvitys talonpoikaisista työtavoista sekä kylän myllyn historiikki [6]. Muutamista kylän suvuista (mm. Juura, Toikka, Toikander, Hohti) on olemassa julkaistuja sukututkimuksia, ja sukujen yksittäisiä sukuhaaroja sisältyy laajaan Mänttärin suvun sukututkimukseen ja sen täydennyksiin [7].

Tutkimuksen rajaus. Tavanomaisista sukututkimuksista poiketen käsillä olevan tutkimuksen tärkein rajausperuste on maantieteellinen: tutkimuksessa tarkastellaan ainoastaan Mämmälän kylässä asuneita henkilöitä. Selvittämättä on jätetty kylään muualta muuttaneen henkilön esivanhemmat sekä kylästä poismuuttaneen henkilön jälkeläiset. Kylän sukuun naidun miniän vanhempien nimet mainitaan, mikäli ne on kohtuullisella vaivalla pystytty selvittämään. Samoin on pyritty selvittämään kylään muualta muuttaneen mieshenkilön vanhemmat, mikäli henkilöllä on kylässä tutkimuksen piiriin otettua jälkeläistöä. Suvun jäsenen aviopuolisot on yleensä selvitetty, vaikkeivät olisi koskaan asuneet Mämmälässä.

Henkilöt, jotka ovat asuneet kylässä vain vähän aikaa ja joilla ei ole yhteyttä kylän vanhoihin sukuihin, on jätetty kokonaan pois. Valtaosa tästä ryhmästä on talojen palvelusväkeä, renkejä ja piikoja, jotka ovat oleskelleet Mämmälässä vain vuoden tai pari ja siirtyneet sitten seuraavaan palveluspaikkaansa. Tällaisen liikkuvan väestön henkilötietojen ja muuttohistorian selvittäminen olisi vaatinut suhteettoman suuren työmäärän. Pysyvästi Mämmälään asettuneista suvuista on jätetty pois sellaiset, jotka ovat muuttaneet kylään vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla ja joilla ei ole yhteyttä kylän vanhoihin sukuihin. Näistä suvuista suuri osa on Inkeroisten puuhiomon perustamisvuoden 1872 jälkeen kylään muuttaneita.

Mämmälän vanhojen sukujen osalta tutkimus on ajallisesti rajattu käsittämään ajanjakso, joka ulottuu 1540-luvulta noin vuoteen 1900. Rajausta on sovellettu kuitenkin niin, että perheiden lapsikatraat on pyritty esittämään täydellisinä. Mikäli avioparin lapset ovat kaikki syntyneet vasta 1900-luvulla, on koko lapsikatras lähes poikkeuksetta jätetty pois. Talojen hallintaa koskevia tietoja on kirjattu noin v:een 1910 asti. Muutamaa aniharvaa poikkeusta lukuun ottamatta tutkimukseen ei sisälly mitään varsinaisia elämäkertatietoja 1900-luvulta. Myös 1800-luvun lopun elämäkertatiedot ovat puutteellisia; moni erikoisalan ammattimies esiintyy kirjassa vain ''itsellisenä'', jolla nimikkeellä hänet vuosisadan vaihteen kirkonkirjoissa mainitaan.

Mämmälästä Sippolan pitäjän ulkopuolelle muuttaneiden henkilöiden vaiheiden selvitys on yleensä päätetty viimeisimpään vuoteen, jolta asianomaisen seurakunnan kirkonkirja on Valtionarkistossa (eli nykyisessä Kansallisarkistossa) mikrofilmattuna (seurakunnasta riippuen 1850- tai 1860-luvulle). Hieman ongelmallista on ollut tämän rajavuoden jälkeen Mämmälästä vieraaseen seurakuntaan avioituneiden henkilöiden aviopuolisoiden tietojen esittäminen, koska tiedot ovat aivan viime aikoihin asti olleet saatavissa ainoastaan asianomaisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Ajanpuutteen vuoksi ja kustannusten säästämiseksi on tutkimus ollut pakko jättää näiden uusimpien tietojen osalta epätäydelliseksi.

Suvut ja sukutaulut. Tutkittu Mämmälän väestö on jaettu maakirjataloittain mieskantaisiin sukuihin. Suvun sukutaulut on lueteltu ja numeroitu vanhimman mieslinjan periaatetta noudattaen: isän taulua seuraavat vanhimman pojan suvun taulut, sitten toiseksi vanhimman pojan suvun taulut jne samalla periaatteella. Sukupolvet on sukutauluissa ilmaistu roomalaisin numeroin.

Lapsettomalla pojalla (tai pojalla, jonka lapset eivät enää kuulu tutkimuksen piiriin) ei ole omaa sukutaulua, vaan hänen tietonsa on esitetty isän taulussa. Suvun tyttären jälkeläisiä ei ole lueteltu tyttären isän suvun tauluissa, vaan, jos ovat mämmäläläisiä, tyttären miehen suvun tauluissa. Jos taloon on esimerkiksi tullut kotivävy, perustaa hän siellä oman sukunsa, jonka jäsenet luetellaan lähtien jälleen taulusta numero 1 ja sukupolvesta I.

Saman mieskantaisen suvun eri taloissa asuvat haarat on niin ikään esitetty eri sukuina. Jos mieshenkilö siis on muuttanut Mämmälän talosta toiseen, esiintyy hän uudessa asuinpaikassaan sukunsa kantaisänä. Toisiinsa tällä tai muulla tavalla liittyvien sukujen välillä on tekstissä viittaukset molempiin suuntiin, joten lukija voi edetä sukujohtoja myöten haluamassaan järjestyksessä. Talollisukujen mieskantaisia itsellishaaroja ei ole sijoitettu kylänloppuun omiksi suvuikseen, vaan ne on esitetty kyseisen talollissuvun yhteydessä.

Sukutauluissa sanan ''Puoliso'' jälkeen mahdollisesti seuraava numero on miehen avioliiton järjestysnumero (mikäli avioliittoja on ollut useampi kuin yksi). Sitä seuraava päivämäärä on vihkipäivä. Joissain tapauksissa vihkipäivän sijasta on ollut tiedossa vain ensimmäisen kuulutuksen päiväys. Lapsen nimen edellä esiintyvä numero tarkoittaa sen avioliiton järjestysnumeroa, josta lapsi on syntynyt.

Kysymysmerkillä on osoitettu tapaukset, joissa sukujohto on epävarma: lapsen nimen edellä (tai lapsikatraan otsikossa) esiintyvä kysymysmerkki tarkoittaa, ettei lähteiden perusteella ole voitu sitovasti päätellä, että lapsi (tai lapsikatras) todella kuuluisi kyseiseen perheeseen. Kaikki kirjassa esitetyt, 1500-luvulla tai 1600-luvun alussa eläneitä henkilöitä koskevat sukujohdot ovat epävarmoja, useat pelkkiä otaksumia.

Tutkittuihin sukuihin kuuluvien lisäksi tekstissä esiintyy eri yhteyksissä koko joukko muita henkilöitä, jotka joko ovat asuneet Mämmälässä tai olleet jollain tavoin mämmäläläisten kanssa tekemisissä. Heidät löytää kirjan henkilöhakemistosta. Hakemistoon ei kuitenkaan ole kirjattu virkamiehiä, jotka esiintyvät tekstissä ainoastaan normaalissa virantoimituksessa.

Päiväykset ja paikkamääreet. Tarkasti ilmaistu syntymä-, vihkimä- tai kuolinpäivämäärä (päivä, kuukausi ja vuosi) ilman lisämainintoja tarkoittaa, että tieto on saatu asianomaisen seurakunnan historiakirjasta, so. syntyneitten ja kastettujen kirjasta, vihittyjen kirjasta tai kuolleitten ja haudattujen kirjasta. Mikäli tieto sitä vastoin perustuu toissijaiseen lähteeseen kuten rippikirjaan, on tästä huomautettu (''rippikirjan muk.''). Mikäli eri lähteiden tiedot ovat keskenään ristiriidassa, on virheelliseksi tai vähemmän todennäköiseksi tulkittu tieto merkitty sulkuihin, esim. ''k. 2/7 1858 (ei 4/7)'' tai ''s. 31/7 1827 (rippikirjan muk. 22/7)''.

Syntymä- tai kuolinpaikka on yleensä ilmaistu sukutaulussa täydellisenä (pitäjä, kylä ja talo) vain kerran, sen ensiesiintymässä, kun taas myöhemmissä esiintymissä on merkitty vain talon nimi. Tarpeetonta nimien toistamista on pyritty muutenkin välttämään. Sippolan kappelin alueen kylissä (Sippola, Enäjärvi, Hirvelä, Kaipiainen, Liikkala, Mämmälä, Ruotila, Viiala) syntyneiden lasten syntymäseurakunnaksi, vihittyjen morsianten vihkimäseurakunnaksi ja kuolleiden vainajien kuolinseurakunnaksi on kirjattu v:een 1824 asti Vehkalahti, 1825-42 Vehkalahden pitäjän Sippolan kappeli ja v:sta 1843 Sippola. Sippolasta tuli virallisesti kappeliseurakunta 7/12 1825, mutta oman kappalaisen se sai vasta 1843. Sippolan kappelin historiakirjat olivat yhteiset Vehkalahden emäseurakunnan kanssa aina v:een 1842 asti. Omat rippikirjat Sippolan saarnahuonekunnalla oli sitä vastoin jo v:sta 1744 lähtien (säilyneet v:sta 1779).

Jos henkilön tarkka syntymäaika ei ole tiedossa, syntymävuosi on pyritty tavalla tai toisella arvioimaan, esimerkiksi ''s. n. 1724'', syntynyt noin vuonna 1724. Mikäli henkilön kuolinpäivä on tiedossa ja kuolinikä on ilmoitettu kuolleitten ja haudattujen kirjassa, on arvioitu syntymävuosi yleensä saatu vähentämällä kuolinvuodesta kuolinikä, ellei näin saatu arvio ole ristiriidassa muiden lähteiden kanssa. Lukijan on muistettava, että tällaiset arviot ovat vain likimääräisiä. Kokemus on osoittanut, että kuolleitten ja haudattujen kirjoihin merkityt kuoliniät voivat poiketa todellisuudesta jopa yli kymmenellä vuodella. Aivan karkeita arvioita ovat luonnollisesti ne syntymävuodet, joita olemme merkinneet 1500-luvulla ja 1600-luvun alkupuolella eläneille henkilöille.

Nimiasut. Tässä tutkimuksessa käytetyt lähteet ovat lähes poikkeuksetta ruotsinkielisiä (muutamat saksankielisiä), ja henkilöiden nimet esiintyvät niissä ruotsinkielisessä, joskus latinalaisessa, asussa. Esimerkiksi joku Heikki Jaakonpoika on 1700-luvun kirkonkirjassa ''Hindrich Jacobsson'' tai latinaksi ''Hinricus Jacobi'', joku Liisa Heikintytär taas ''Elisabetha Hindersdotter''. Myöhemmässä, 1800-luvun puolivälin kirkonkirjassa samat nimet esiintyvät ehkä muodoissa ''Henrik Jakobsson'' ja ''Elisabet Henriksdotter''. Vanhan Suomen loppuaikoina 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa valtionhallinnon ja oikeuslaitoksen asiakirjoissa patronyymit ovat toisinaan saksaksi: ''Hindrich Jacobssohn'', ''Elisabeth Hindrichstochter''. Nimen tarkalla kirjoitusasulla ei ennen ollut merkitystä, vaan saman henkilön nimi voitiin kirjoittaa hyvinkin eri tavoin, esimerkiksi jonkun Paavon ristimänimi voi esiintyä muodoissa Pål, Påhl, Paul, Paulus, Påål, Påull, Påvel, Påfwel, Påffuell. Kysymys on kuitenkin samasta nimestä, so. pyhimyksen nimestä Paulus (Paavali), jonka nimiin henkilö on kastettu.

Suomenkielisellä alueella nimistä on puheessa käytetty luonnollisesti niiden suomenkielisiä vastineita. Näitäkin voi samalla nimellä olla useita. Sigfrid-nimistä mieshenkilöä on voitu kutsua mm. nimillä Sipi, Sihvo, Sipo, Sippo, Sippu, Siivo, Sipri tai Sipretti. Yleensä on mahdoton arvata, mitä erityistä muotoa on käytetty jostakusta tietystä Sigfridistä. Henkilön ''oikea'' kutsumanimi voidaan päätellä lähinnä vain silloin, kun kysymyksessä on nimensä talolle tai osatilalle antanut isäntä. Esimerkiksi sitä Sigfrid-isäntää, josta Viialan kylän Sihvolan talon nimi johtuu, on varmaankin kutsuttu Sihvoksi, Metsäkylän Sipilälle nimensä antanutta Sigfridiä taas Sipiksi. Mämmälän Ahon talon Jussila-nimisen puoliskon Johan-nimisiä isäntiä (tai jotakuta heistä) on aivan ilmeisesti kutsuttu Jussiksi.

Tässä kirjassa olemme yleensä kääntäneet saman ristimänimen aina samaksi suomenkieliseksi nimivastineeksi, valiten eri vaihtoehdoista sen ''perusmuodon'', jota sukututkimuksissa yleensä on ollut tapana käyttää ja joka ei ole selvässä ristiriidassa alueen talonnimistön kanssa. Täten jokainen tässä kirjassa esiintyvä, suomenkieliseen rahvaaseen kuuluva Sigfrid on Sipi, Johan tai Johannes Juho, David Taavi, Daniel Taneli, Staffan Tapani, Bertel Pärtty, Margreta Marketta jne. Helena- eli Lena-nimestä olemme yleensä käyttäneet pitempää muotoa Helena, paitsi yhdistelmässä Helena Kristina, jonka olemme usein kirjanneet tutummassa muodossa Leena Stiina.

Muutamat nimet, joille sukututkimuskirjallisuudessa ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, olemme jättäneet niiden ruotsinkieliseen normaaliasuun. Näitä ovat Beata (Peata, Peatta, Piata, Piatta, Pieta, Pietta, Pijatta), Benjam eli Benjamin (Penjami, Penjaam, Penni, Pennu, Penu), Fredrik (Preeti, Reeti, Rieti, Rietu, Riettu, Rietrikki, Ritsu) ja Gabriel (Kaapo, Kaappo, Kaapri, Kaapre, Kaaprel). Kääntämättä on niin ikään jätetty harvinaiset Envald eli Enevald (Eino), Lindved (Linti, Linto, Lintu) ja Ragvald eli Ravald (Ravali, Rauva, Raikko, Rahikka?). Birgitta-nimi (Pirkitta, Pirkko, Pirjetta, Pirjo) on käännetty Riitaksi, kun se esiintyy lähteissä muodossa Brita. Kristian eli Krister (Ristian, Risto) on jätetty muotoon Kristian.

Sippolan kirkonkirjoissa ruotsi vaihtui suomeen 1890-luvulla. Ruotsinkielisessä asussa olevat vanhan rippikirjan nimet (esim. Matts Eriksson) kirjoitettiin silloin uuteen rippikirjaan jossakin kirkkoherran valitsemassa suomenkielisessä asussa (esim. Matti Eerikinpoika). Nimiasuissa esiintyy vaihtelua vielä senkin jälkeen, kunnes kirjoitustapa kuluvalla vuosisadalla rupesi vähitellen vakiintumaan. On mahdollista, ettei jollakulla 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa syntyneellä henkilöllä ole tässä tutkimuksessa sitä ''oikeaa'' nimimuotoa, joka myöhemmällä iällä vakiintui käyttöön.

Tutkimuksen lähteet. Tutkimus perustuu asiakirjalähteisiin, joista tärkeimpinä ovat olleet kirkonkirjat, kruunun tilikirjat ja tuomiokirjat. 1700-luvun puolivälin jälkeisen aikakauden osalta tutkimus perustuu pääosin kirkonkirjoihin. Kirjaan otettujen sukujen nykyisin eläviä jäseniä ei ole tutkimusta varten haastateltu. On todennäköistä, että sukujen hallussa on myös alkuperäisasiakirjoja (kuten perukirjoja), joista ei enää ole tallessa toisinnetta kotimaisissa arkistoissa.

Tutkimusta varten on poimittu Mämmälän kyläläisiä koskevat tiedot Vehkalahden seurakunnan syntyneitten ja kastettujen kirjoista vuosilta 1737-1842, vihittyjen kirjoista vuosilta 1743-1842 ja kuolleitten ja haudattujen kirjoista vuosilta 1737-1842 sekä Sippolan seurakunnan syntyneitten ja kastettujen kirjoista 1843-1919, vihittyjen kirjoista 1843-1919, kuolleitten ja haudattujen kirjoista 1843-1919, rippikirjoista 1779-1919 ja lastenkirjoista 1815-1909. Viimeisten vuosikymmenten (1892-1919) osalta tiedon keruussa on rajoituttu niihin henkilöihin, jotka on otettu kirjaan mukaan. Naapuriseurakuntien (Kymi, Valkeala, Anjala, Elimäki) kirkonkirjoista on poimittu Mämmälän kylän sukuihin vihittyjen aviopuolisoiden syntymää ja vanhempia koskevat tiedot samoin kuin Mämmälän kylästä poismuuttaneiden henkilöiden tietoja.

Varhaisempien aikojen osalta tutkimus perustuu pääosin kruunun tilikirjoihin ja tuomiokirjoihin. Mämmälän kyläläisiä koskevia tietoja on poimittu Viipurin linnaläänin Lappeen kihlakunnan voudintilikirjoista vuosilta 1539-1562 ja Kymenkartanon läänin eli kihlakunnan voudintilikirjoista 1563-1634, Viipurin ja Savonlinnan läänin Kymenkartanon eli Kymin kihlakunnan läänintilikirjoista 1635-1712, Kymenkartanon ja Savonlinnan läänin Kymin kihlakunnan läänintilikirjoista 1722-39 sekä Venäjän vallan ajalta Viipurin kuvernementin Kymenkartanon provinssin Kymin kihlakunnan eli komissariaatin tilikirjoista 1743-82. Läpikäydyistä voudin- ja läänintilikirjoista mainittakoon erityisesti maakirjat, kymmenysluettelot, henkikirjat, karja- ja kylvöveroluettelot, autio- ja rästiluettelot, sakkoluettelot sekä ratsumiesluettelot.

Tuomiokirjoista on käyty läpi Lappeen tuomiokunnan (1623-50), Kymenkartanon tuomiokunnan (1651-1680), Kymenkartanon ja Lappeen tuomiokunnan (1681-1707, 1722-41) sekä Viipurin kuvernementin Kymenkartanon tuomiokunnan (1744-83) Vehkalahden kihlakunnanoikeuden pöytäkirjat, Viipurin käskynhaltijakunnan Haminan alilainkäyttöoikeuden (1784-97) pöytäkirjat sekä Viipurin eli Suomen kuvernementin Kymenkartanon tuomiokunnan Vehkalahden kihlakunnanoikeuden pöytäkirjat (1799-1809) ja Viipurin läänin Kymin tuomiokunnan Vehkalahden kihlakunnanoikeuden pöytäkirjat (1812-64). Pöytäkirjoista on poimittu kaikki Mämmälän kyläläisiä koskevat jutut, joista useimpia on referoitu tai siteerattu tekstissä. Ajalta 1865-1900 on kihlakunnanoikeuden asiakirjoista käyty tyhjentävästi läpi ainoastaan lainhuudatuspöytäkirjat ja varsinaisasioihin sisältyvät kiinnekirjat. Ylemmissä oikeusasteissa (Karjalan laamanninoikeus, Viipurin laamanninoikeus, Viipurin ylilainkäyttöoikeus, Viipurin tribunaali) esillä olleita juttuja on mukana sikäli kuin niitä on alempien oikeusasteiden veto- ja alistusjuttujen perusteella osattu etsiä. Vehkalahden perukirjojen kokoelmasta (1742-97) löytyneet Mämmälän kyläläisten perukirjat on kaikki referoitu tekstissä.

Ruotsin sota-arkiston asiakirjoista on poimittu Mämmälän kylästä Ruotsin armeijaan otettujen sotamiesten sekä Spännärin ratsutilan puolesta palvelleiden ratsumiesten vaiheita (mikrofilmit Valtionarkistossa). Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävistä Viipurin kameraalihovin rekryyttitoimiston rekryyttiluetteloista on poimittu Mämmälästä Venäjän armeijaan otettujen miesten tietoja. Viipurin lääninhallituksen asiakirjoista on Mikkelin maakunta-arkistossa tallella lääninkanslian ja -konttorin diaareita ja päätöskonsepteja. Lääninkanslian asiakirjoista on poimittu lähinnä käsityöläisten valtakirjoja, lääninkonttorin asiakirjoista kiinteistöjen verotuspäätöksiä ja asukas- ja hallintaoikeutta koskevia päätöksiä (sijoituskirjoja).

Keisarillisen Suomen senaatin talousosaston finanssi- ja kamaritoimituskuntien diaareita, akteja, kirjekonsepteja ja päätöstaltioita on käytetty kiinteistöjen perinnöksiostojen ja verotuspäätösten selvittämiseen. Senaatin asiakirjoista samoin kuin Valtiosihteerinviraston akteista on saatu tietoja Suchtelen-suvun Liikkalan, Mämmälän ja Ruotilan kylissä omistaman lahjoitusmaan vaiheista. Kymen läänin maarekisteristä on poimittu tietoja Mämmälän tilojen halkomisista isonjaon ajoista 1900-luvun alkuun. Viipurin läänin 1800-luvun henkikirjoista on saatu tietoja talojen jakautumisesta ja osatilojen isännistä ja manttaaleista ennen isoajakoa.

Lähdeviittaukset. Tilan säästämiseksi ja luettavuuden parantamiseksi lähdeviittaukset on usein jätetty pois silloin, kun asiayhteydestä selviää, mistä lähteestä tieto on peräisin. Viittaukset kirkonkirjalähteisiin on siten pääsääntöisesti jätetty pois, kun tietoon ei liity mitään ristiriitaista tai poikkeuksellista. Edellä on jo selvitetty syntymä-, vihkimä- ja kuolinaikoja ja -paikkoja koskeva kirjaamismenettely. Useissa tapauksissa on jätetty pois myös viittaukset voudin- ja läänintilikirjoihin, kun kysymyksessä ovat normaalit maakirja- tai henkikirjatiedot. Viittaukset tuomiokirjoihin on sen sijaan aina merkitty, lukuun ottamatta kiinnekirjoja, jotka löytyvät asianomaisten käräjäin varsinaisasiain tuomiokirjan lopusta.

Painettuihin lähteisiin on tekstissä viitattu kirjoittajan nimellä ja julkaisuvuodella, esim. Mänttäri 1972: 291 (viitattaessa Mänttärin sukukirjan sivulle 291). Lähteiden täydelliset bibliografiset tiedot selviävät teoksen lopussa olevasta kirjallisuusluettelosta.

Kiitokset Jyrki Paaskoskelle, Arto Peltoselle, Niilo Sinisalolle ja Pertti Vuoriselle muutamista lähdeviitteistä sekä Erkki Aholle, Matti Marttilalle ja Erkki Sjöströmille avustamisesta kirjan kuvittamisessa. Kirjan painatuskuluihin on saatu avustusta Anjalankosken kaupungilta ja Stora Enso Ingerois Oy:ltä.

Karkkilassa ja Helsingissä mikkelinä 2000.

Veli Häkkinen.

Seppo Sippu.

 

Nootit.

1. Aarne Wuorimaa: Piirteitä Sippolan historiasta. Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia 26-30. Helsinki 1915. Kirsti Hellgren: Sippolan historia. Myllykoski 1957. Viljo Kujala: ''Sijainti, rajat ja kylät.'' Sivut 15-17 teoksessa Sippolan historia 1957. Inkeri Marttila, Seppo Sippu ja Kaisu Vainonen (toim.): Mämmälän kyläkirja. Mämmälän kotiseutuyhdistyksen julkaisuja N:o 1. Myllykoski 1990. Paavo Puhakainen: ''Mämmälän luonto.'' Sivut 9-15 teoksessa Mämmälän kyläkirja 1990. Kaisu Vainonen: ''Mämmälän kylän nimistöstä.'' Sivut 17-33 teoksessa Mämmälän kyläkirja 1990.

2. Veli Häkkinen ja Seppo Sippu: ''Mämmälän maakirjatalot ja niiden haltijat.'' Sivut 35-66 teoksessa Mämmälän kyläkirja 1990.

3. R[agnar]. Rosén: Vehkalahden pitäjän historia I. Suur-Vehkalahden asutus- ja aluehistoria n. vuoteen 1610. Helsinki 1936. Hellgren 1957 (main. teos).

4. [Anton Huovila:] ''Mämmälä ja mämmäläläiset ennen ja nyt. I-XXIII.'' Kymen Keskilaakso, n:ot 52/1933, 1-6/1934, 8-16/1934, 18-19/1934, 21/1934, 23/1934, 28-29/1934 ja 32/1934.

5. Tampellan Inkeroisten tehtaat 1872-1972. Myllykoski 1972. Raimo Seppälä: Koskesta syntynyt. Tampella 125. Helsinki 1981. Inkeri Marttila (toim.): Anjalan paperitehdas 1938-1988. Porvoo 1988. Anna-Liisa Puonti: ''Kun tehdas tuli yhdyskuntaan.'' Sivut 87-95 teoksessa Mämmälän kyläkirja 1990.

6. Vainonen 1990 (main. artikkeli). Seppo Sipun 1987-89 tulkitsemat ja puhtaaksi piirtämät Mämmälän kylän vanhat kartat, jotka on julkaistu teoksen Mämmälän kyläkirja (1990) sivuilla 20-21, 30-33 ja 54-57. Erkki Aho: ''Talonpoikaisista työtavoista Mämmälässä ja Marinkylässä.'' Sivut 79-84 teoksessa Mämmälän kyläkirja 1990. Erkki Aho: ''Vanhan myllyn tarinaa.'' Sivut 125-127 teoksessa Mämmälän kyläkirja 1990. -- Mämmälän kylännimen esiintymät 1500-luvun voudintileissä on julkaistu teoksessa Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600, III. Utgivna av Greta Hausen. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland, CLXXVII. Helsingfors 1924.

7. Sukukirja Juura-Toikka. Hamina 1948. Evert Mänttäri: Kotiseutu- ja sukututkimuksia Sippolasta. Myllykoski 1966. Evert Mänttäri: Mänttärin suku. Sukututkimuksia 1540-luvulta 1960-luvulle. Myllykoski 1972. Kolmas painos: Jyväskylä 1986. Etvi Toikka: Toikan sukututkimus eli eräitä tietoja sukumme vaiheista vuodesta 1543 vuoteen 1983. 440 vuoden ajalta. 1984. Jaakko Tojkander: Juho Antinpojan suku. Toikander-Hohti suvun kirja. Saarijärvi 1995. Eero Mänttäri (toim.): Uudet sukuhaarat 1996. Saarijärvi 1996. Eero Mänttäri (toim.): Uudet sukuhaarat II 1998. Hartola 1998.

 

Sisällysluettelo

Esipuhe, s. 7.

Mämmälän rajat ja tilukset, s. 13. -- Erik Akselinpojan rajatuomio 1458, s. 13. -- Mämmän kylä ja Tökkärin kylä, s. 15. -- Mämmälän verotilukset 1551, s. 15. -- Maanmittaus 1626, s. 18. -- Salonsaari, s. 19. -- Sippolan ja Liikkalan jakokunnan vastainen raja, s. 20. -- Hurukselan vastainen raja, s. 21. -- Viialan vastainen raja, s. 22. -- Mämmälän tilukset 1727, s. 24. -- Mämmälän tilukset 1775, s. 27. -- Taloudellinen kertomus, s. 33. -- Pyykkiselitys, s. 33. -- Maanmittauksia 1824-44, s. 36. -- Lahjoitusmaan isojako, s. 36.

Mämmälän verotus ja maanhallinta, s. 41. -- Kokoverot ja nautakunnat, s. 41. -- Vuotuinen verovoi, s. 44. -- Kirkollisia veroja, s. 45. -- V:n 1559 maanmittaus ja verorevisio, s. 47. -- Varallisuus 1571, s. 48. -- Autioituminen, s. 49. -- V:n 1604 verorevisio, s. 51. -- Kruununverot v:sta 1626, s. 54. -- Rälssin alla, s. 57. -- Reduktio ja jakolaitos, s. 60. -- Nälkävuodet, s. 63. -- Venäläisvalta 1712-21, s. 65. -- V:n 1743 verorevisio, s. 66. -- Sotaväen majoitus, s. 71. -- Veroheinät, s. 73. -- Sielurahat, s. 77. -- Liikkalan donaatio, s. 81. -- Talonpojat pyrkivät vapaiksi, s. 84. -- Lahjoitustilojen vuokrat 1792-1826, s. 86. -- Donaation isännöitsijät 1807-26, s. 88. -- Lahjoitustilojen maanhallinta 1792-1826, s. 89. -- V:n 1826 lahjoitusmaa-asetus, s. 92. -- Perintöoikeuskanteet, s. 93. -- Irtisanomisia, s. 94. -- Lampuotivuokrat, s. 94. -- Baeckman isännöitsijänä, s. 95. -- Fideikomissi, s. 96. -- Löfman isännöitsijänä, s. 96. -- Lahjoitustilusten luvaton käyttö, s. 98. -- Myöhemmät isännöitsijät, s. 99. -- Riita kaupunginmatkasta, s. 101. -- Valtio lunastaa lampuotitilat, s. 103. -- Valtion lampuoteina, s. 108. -- Uudet manttaalit ja pohjaverot, s. 109. -- Perinnöksiostot, s. 111.

Mämmälän koski, lohenkalastamo ja mylly, s. 115. -- Ankkapurha, s. 115. -- Kalastus 1500-luvulla, s. 116. -- Lohenkalastajia, s. 116. -- Rälssin alla, s. 117. -- Koskella monta nimeä, s. 118. -- Takaisin kruunulle, s. 119. -- Pyttylän rusthollin augmenttina, s. 119. -- Vv:n 1727-28 maanmittaus, s. 120. -- Inkeroisten talon yhteydessä, s. 121. -- Donataaria vastaan, s. 122. -- Perinnöksiosto, s. 124. -- Kalastamon myöhemmät omistajat, s. 126. -- Kalander-suku, s. 126. -- Mämmälän tullimylly, s. 130. -- Talonpojat ostavat myllyn, s. 131. -- Mylly verolle, s. 132. -- Valitus myllyverosta, s. 133. -- Kihlakunnanoikeus katsastaa myllyn uudestaan, s. 134. -- Kotitarvemyllyksi, s. 135. -- Myllyn lainhuudatus, s. 136. -- Riita myllyosuuksista, s. 137. -- Mylly tehtaan omistukseen, s. 139.

Talo N:o 1, Spännäri, s. 141. -- Mämmä, s. 141. -- Mikko Pentinpojan suku, s. 145. -- Eerik Pekanpojan tila, s. 146. -- Ratsumies Martti Tapaninpoika, s. 146. -- Saku ja Sakala, s. 148. -- Mikko Heikinpojan suku, s. 180. -- Kujala: Soppi ja Kuja-Antti, s. 181. -- Taka-Sopen Tani-suku, s. 200. -- Kujantin Aho-suku, s. 202. -- Kujala ja Ojala, s. 203. -- Spännärin ratsupalvelijoita, s. 204. -- Spännärin tilukset ja karja 1775, s. 205. -- Spännärin tilusalat 1885, s. 207.

Talo N:o 2, Tykkä, s. 209. -- Lindved Laurinpojan tila, s. 209. -- Kuuden naapuruksen autiotila, s. 210. -- Ravijärven suku, s. 210. -- Tuomas Paavonpojan suku, s. 213. -- Turkia, s. 220. -- Matti Eerikinpojan suku, s. 221. -- Hilden, s. 223. -- Inkeroisten Tuomas Sipinpoika, s. 225. -- Juho Juhonpojan suku, s. 226. -- Jaakko Matinpojan suku, s. 229. -- Tykän tilukset ja karja 1775, s. 232. -- Tykän tilusalat 1885, s. 233.

Talo N:o 3, Tökkäri, s. 235. -- Mikko Jussinpojan suku, s. 235. -- Jaakko Paavonpojan suku, s. 244. -- Aabraham Tuomaanpoika, s. 259. -- Samuli Eerikinpoika, s. 260. -- Esko Matinpoika, s. 263. -- Juho Yrjönpojan suku, s. 263. -- Matti Iisakinpojan suku, s. 265. -- Tökkärin tilukset ja karja 1775, s. 271. -- Tökkärin tilusalat 1885, s. 272.

Talo N:o 4, Juura, s. 275. -- Pampari, s. 275. -- Juura-suku: Samola ja Simola, s. 280. -- Simolan Kelkka-suku, s. 290. -- Heikkilä, s. 291. -- Heikkilän Aabraham Aataminpoika, s. 297. -- Mäkelä, s. 299. -- Juuran tilukset ja karja 1775, s. 301. -- Juuran tilusalat 1885, s. 302.

Talo N:o 5, Inkeroinen (Ingerois), s. 305. -- Esko Martinpojan suku, s. 305. -- Samuli Markunpoika, s. 311. -- Holtz, s. 312. -- Zimmermann, s. 319. -- Bruun, s. 321. -- Träskman, s. 322. -- Sipi Gabrielinpojan suku, s. 323. -- Malleen, s. 331. -- Schatelowitz, s. 331. -- Baeckman, s. 332. -- Von Daehn, s. 334. -- Jaakkolan Eerik Tuomaanpoika, s. 334. -- Löfman, s. 336. -- Wulisma, s. 337. -- Inkeroisten tilukset ja karja 1775, s. 339. -- Isojako 1833, s. 340. -- Uusi verollepano, s. 345.

Talo N:o 6, Sippu, s. 347. -- Hannu Laurinpojan suku, s. 347. -- Jaakko Paavonpojan suku, s. 348. -- Aatami Matinpoika, s. 355. -- Sipunius ja Jermo, s. 356. -- Iso-Sippu eli Hannula, s. 367. -- Yrjö Yrjönpojan suku, s. 373. -- Taka-Tökkäri, s. 376. -- Sipun tilukset ja karja 1775, s. 380. -- Sipun tilusalat 1885, s. 381.

Talo N:o 7, Töttö, s. 383. -- Markku Eskonpojan tila, s. 383. -- Martti Tuomaanpoika Töttö, s. 383. -- Juho Jaakonpojan suku, s. 386. -- Salomon Sipinpojan suku, s. 392. -- Tötön tilukset ja karja 1775, s. 400. -- Tötön tilusalat 1885, s. 401.

Talo N:o 8, Toikka, s. 403. -- Hasu, s. 403. -- Paavo Martinpojan suku, s. 405. -- Pukki, s. 407. -- Toikka, s. 409. -- Ulvin suku, s. 423. -- Sihvola, s. 427. -- Toikan tilukset ja karja 1775, s. 429. -- Toikan tilusalat 1885, s. 430.

Talo N:o 9, Aho, s. 431. -- Pekka Ragvaldinpojan suku, s. 431. -- Matti Heikinpojan suku, s. 432. -- Pukki, s. 437. -- Jussila, s. 440. -- Esko Matinpoika, s. 449. -- Juho Tuomaanpoika, s. 450. -- Hirvi, s. 451. -- Ahon tilukset ja karja 1775, s. 458. -- Ahon tilusalat 1885, s. 459.

Talo N:o 10, Hohti, s. 461. -- Iisak Laurinpojan tila, s. 461. -- Tilli, s. 462. -- Hohti-suku ja Jermiä, s. 464. -- Taavi Yrjönpojan suku, s. 480. -- Toikander-suku ja Iso-Hohti, s. 483. -- Hohdin tilukset ja karja 1775, s. 488. -- Hohdin tilusalat 1885, s. 489.

Talo N:o 11, Marinhovi, s. 491. -- Lahjoitusmaan kantatilat, s. 491. -- Marinhovin rakennukset, s. 492. -- Majoraatin loppuvaiheet, s. 493. -- Forstén, s. 494. -- Huvila- ym. palstat, s. 495. -- Kontio, s. 497. -- Tilan arviointi 1906, s. 498. -- Bjugg, s. 499. -- Valtion omistuksessa, s. 500. -- Tilusluokitus ja verollepano, s. 502. -- Pientilat ja niiden asuttaminen, s. 503.

Käsityöläisiä ja itsellisiä ynnä muita, s. 507. -- Hollender, s. 507. -- Korpelainen, s. 508. -- Mämmälän seppiä, s. 509. -- Mämmälän tullivartio, s. 512. -- Schneider, s. 514. -- Fält, s. 517.

Historiallinen sanasto, s. 519.

Lähdekirjallisuus, s. 533.

Henkilöhakemisto, s. 539.

 

Henkilöhakemisto

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V,W. Y. Z. Ä.

 

Hakemisto on järjestetty henkilöiden asuinpaikan mukaan. Lihavalla ladottuina päähakusanoina hakemistossa on talojen, osatilojen ja torppien nimiä, kylien ja kylän_osien nimiä sekä pitäjien, kaupunkien ja kappeliseurakuntien nimiä. Pitäjän tai kappeliseurakunnan nimen alla on viittaukset sen alaisiin kyliin, esim. ''Sippolan kappeli. Ks. Mämmälä.'' Kylän nimen alla on viittaukset kylän taloihin, esim. ''Mämmälä. Ks. Aho.'' Kylän tai talon nimen eri nimimuotojen, esimerkiksi Vehkalahden useiden ruotsinkielisten kylännimien kohdalla on viittaus nimen suomenkieliseen nykyasuun.

Talon isäntäväkeen kuuluvat henkilöt on sijoitettu talon nimen alle ristimänimen ja patronyymin mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Torpan isäntäväki on sijoitettu samalla periaatteella torpan nimen alle. Miniät esiintyvät entisen kotitalonsa, eivät miehensä talon, nimen alla. Talonpoikaisväestöön kuulumattomat sukunimettömät henkilöt on sijoitettu kylän nimen genetiivimuodon alle, esim. ''Mämmälän Sakari Antinpoika.'' Näin on menetelty myös talonpoikaisväestön tapauksessa silloin, kun kotitalon tai -torpan nimi ei ole tiedossa. Miniä, jonka syntyperä ei ole tiedossa, on sijoitettu miehensä asuinkylän nimen genetiivimuodon alle.

Sukunimelliset henkilöt esiintyvät sukunimensä alla, esim. ''Schneider Juho Pekanpoika.'' Kylän nimen alla on viittaukset kylässä esiintyviin sukunimiin, esim. ''Mämmälä. Ks. Schneider.'' Sukunimet ja talonnimet esitetään hakemistossa siis samalla tavalla, joten pelkästään hakemiston perusteella ei voi päätellä nimen lajia.

Pienenä kuolleet lapset eivät sisälly hakemistoon. Anopit on otettu hakemistoon ainoastaan silloin, kun heidän oma kotitalonsa (tai sukunimensä) ilmenee tekstistä. Virkamiehet, papit ja upseerit ynnä muut henkilöt, jotka esiintyvät tekstissä ainoastaan virkansa ominaisuudessa, on jätetty pois hakemistosta. Renkien ja piikojen usein vaihtuvia palveluspaikkoja ei yleensä ole kirjattu hakemistoon.

Hakemistossa esiintyvät numerot viittaavat sivuihin, joilla kyseinen henkilö mainitaan. Samasta henkilöstä voi olla mainintoja usealla sivulla; aivan kaikkiin mainintoihin ei kuitenkaan aina ole viittausta hakemistossa. Jos henkilöstä on samalla sivulla useampia mainintoja, ei sitä ole hakemistossa millään tavoin osoitettu.

Eri henkilöitä, joilla on täsmälleen sama nimi, ei hakemistossa ole eroteltu toisistaan. Samoin ei ole eroteltu eri kylien samannimisiä taloja tai sukuja eikä eri pitäjien samannimisiä kyliä.

Aaltonen Eerik Matinpoika 395.

Abborfors. Ks. Ahvenkoski.

Ahlfors Anna Stiina Aabrahamintytär 179.

Ahlqvist August 496. Juho Mikonpoika 357. Maria Kallentytär 259. Mikko Rekonpoika 357.

Ahlroth Bengt Johan 199, 243. Sara Christina 82.

Aho Aliisa Antonintytär 446. Alma Antonintytär 446, 458. Alma Matilda Kallentytär 446. Anna Eerikintytär 454, 455. Anna Juhontytär 258, 450, 453, 509. Anna Maria Antintytär 203. Anna Matintytär 443, 455, 473. Anton Antoninpoika 446. Anton Eerikinpoika 204. Anton Kristianinpoika 164, 458. Anton Matinpoika 446, 447, 460, 479. Antti Juhonpoika 137, 201, 202, 454. Antti Mikonpoika 185, 448. Auli Annikki Viktorintytär 203. Beata Juhontytär 128, 415, 442, 453. Beata Olavintytär 263. Edvard Antoninpoika 458. Eelin Maria Matintytär 446. Eelin Matilda Kallentytär 458. Eerik Antinpoika 448. Eerik Eerikinpoika 456. Eerik Juho Antoninpoika 446. Eerik Juhonpoika 443, 454, 460. Eerik Kallenpoika 204, 208, 445. Eerik Matinpoika 132, 274, 440, 455, 457. Eerik Tuomaanpoika 449, 459. Eeva Juhontytär 336, 358, 441, 442, 454. Eeva Kristiina Juhontytär 421, 454. Eeva Kristiina Matintytär 443, 454. Eeva Liisa Eerikintytär 257, 454. Eeva Matintytär 289, 455. Eeva Yrjöntytär 449. Eino Eerikinpoika 204. Eino Matinpoika 444, 446. Eino Viktorinpoika 445. Elsa Elina Matintytär 446. Elsa Vilhelmintytär 458. Emilia Eerikintytär 204. Emilia Matintytär 446. Esa Matinpoika Hykkyrä 454. Esko Einonpoika 444. Esko Jaakonpoika 433. Esko Matinpoika 263, 439, 449. Frans August Kallenpoika 458. Heikki Sipinpoika 57, 58, 433, 434. Helena Antintytär 448. Helena Juhontytär 454. Helena Kristianintytär 453, 485. Helena Kristiina Eerikintytär 454, 477. Helmi Onerva Viktorintytär 445. Helvi Aurora Viktorintytär 203. Hilja Antonintytär 458. Hilja Maria Vilhelmintytär 458. Huugo Antoninpoika 458. Iida Emilia Kallentytär 458. Iida Esantytär Hykkyrä 454. Impi Eliina Viktorintytär 445. Jaakko Heikinpoika 59, 276, 433, 435, 462, 463. Jaakko Matinpoika 198, 203, 208, 443. Jalmar Viktorinpoika 445. Juho Juhonpoika 441, 442, 451. Juho Kristianinpoika 453. Juho Matinpoika 182, 263, 439, 449. Juho Samulinpoika 451, 452, 459. Juho Tuomaanpoika 450. Juho Yrjönpoika 72, 182, 263, 439, 440, 441, 449, 450. Kaarina Aliisa Antonintytär 446. Kaarina Juhontytär 448. Kalle Kustaa Kallenpoika 446. Kalle Kustaa Kristianinpoika 138, 456. Kalle Matinpoika 38, 444, 445, 447, 460. Kalle Robert Antoninpoika 446. Kerttu Kallentytär 446. Kristian Eerikinpoika 38, 137, 456, 457, 460, 516. Kristian Jaakonpoika 204, 255. Kristian Juhonpoika 160, 453. Kristiina Matintytär 455. Kustaa Viljam Matinpoika 446. Lauri Jaakonpoika 154, 408, 434, 436. Leena Stiina Antintytär 203, 371. Lempi Maria Kallentytär 458. Lempi Maria Viktorintytär 203. Liisa Eerikintytär 257, 456. Maria Eerikintytär 454, 455. Maria Juhontytär 169, 217, 441, 452. Maria Kristiina Antintytär 203, 257. Maria Kristiina Eerikintytär 455. Maria Matilda Esantytär Hykkyrä 454. Maria Matilda Kallentytär 445. Maria Matintytär 443, 446. Martti Olavi Viktorinpoika 203. Matti Antoninpoika 446, 458. Matti Eerikinpoika 204, 455. Matti Heikinpoika 120, 407, 432, 434, 438. Matti Juhonpoika 132, 137, 274, 374, 419, 442, 443, 454, 460. Matti Kallenpoika 444, 445, 487. Matti Matinpoika 439, 443. Meeri Helena Viktorintytär 203. Mirjam Kyllikki Viktorintytär 203. Niilo Viktorinpoika 203, 445. Olga Eerikintytär 204. Otto Matinpoika 446. Saara Kristianintytär 453. Simo Juhonpoika 451. Simo Laurinpoika 437, 438. Sipi Matinpoika 19, 56, 432, 434. Sirkku Kallentytär 458. Toini Ellen Viktorintytär 203. Tuomas Antinpoika 448. Tuomas Matinpoika 221, 443. Tuomas Tuomaanpoika 443, 447, 460. Tyyne Martta Viktorintytär 203. Usko Viljo Vilhelminpoika 458. Uuno Viktorinpoika 445. Valpuri Juhontytär 441, 442. Viktor Alfred Antinpoika 203, 208. Viktor Svante Viktorinpoika 203. Viktor Tuomaanpoika 444, 447, 460. Vilhelm Eerikinpoika 204. Vilhelm Kallenpoika 445. Vilhelm Kristianinpoika 163, 458. Vilho Kallenpoika 446. Yrjö Yrjönpoika 263, 439, 440, 449.

Ahock. Ks. Aho.

Ahola Anna Tuomaantytär Ryysy 196. Antti Aataminpoika 358. Antti Matinpoika 253, 358. Antti Tuomaanpoika 85, 86, 186, 250. Eerik Juho Juhonpoika 518. Heikki 185. Heikki Simonpoika 455. Juho Simonpoika Licin 159. Juho Taavi Antinpoika Wenell 270. Maria Matintytär 220. Matti Aataminpoika 252. Matti Joonaanpoika 220. Mikko Eerikinpoika 474. Simo Pekanpoika 358. Simo Sipinpoika 159. Tuomas Matinpoika Ryysy 196. Tuomas Sipinpoika 354.

Ahvenkoski. Ks. Ottander.

Ahvio. Ks. Kottila. Ks. Voutila. Ks. Ylöstalo.

Ahvion Heikki Rekonpoika 20.

Aladin Konstantin 114, 173, 190, 202, 254, 256, 269, 297, 299, 377, 428, 476, 479, 494. Nikolai 494.

Alahärmän pitäjä. Ks. Hakola.

Ala-Jermiä. Ks. Tommo-Jermiä.

Ala-Mäntylä Antti Heikinpoika 335. Eeva Simontytär 287. Maria Antintytär 335. Salomon Tuomaanpoika 287. Simo Kustaanpoika 287.

Alander Aksel 495.

Alapihlaja. Ks. Byckling. Ks. Halfbjörn.

Alapihlajan Niilo Olavinpoika 211.

Ala-Saku Anna Maria Eerikintytär Spännäri 163. Anton Eerikinpoika Spännäri 163. Eelin Emilia Kristianintytär Spännäri 163. Eerik Eerikinpoika Spännäri 163, 207. Helena Kristiina Eerikintytär Spännäri 163. Kristian Eerikinpoika Spännäri 163. Lyydia Maria Antonintytär Spännäri 164. Matti Eerikinpoika Spännäri 163. Otto Kristianinpoika Spännäri 163.

Alasjoki Anna Juhontytär 174. Eeva Juhontytär 174.

Alatalo Eerik Heikinpoika 171. Eerik Matinpoika 379. Esko Mikonpoika 417. Helena Eerikintytär 171. Maria Kristiina Eerikintytär 379. Matti Eerikinpoika 262. Tuomas Eerikinpoika Sippu 379. Valpuri Eskontytär 417.

Alhainen Iisak Tuomaanpoika Kossila 258. Maria Taavintytär Nyman 486. Matti Eliaanpoika Tökkäri 259. Matti Joonaanpoika 375. Simo Heikinpoika Toikander 485. Taavi Eliaanpoika Nyman 486.

Alin Juhani 495, 496.

Andström Antti 514. Liisa Antintytär 514.

Anikkala. Ks. Sippola.

Anjala. Ks. Aaltonen. Ks. Anttila. Ks. Backman. Ks. Berg. Ks. Eskeli. Ks. Fleming. Ks. Hohti. Ks. Iso-Pukki. Ks. Kontio. Ks. Linder. Ks. Manni. Ks. Mettälä. Ks. Mettäpukki. Ks. Pentti. Ks. Pukki. Ks. Rabbelugn. Ks. Robbert. Ks. Rättäri. Ks. Seppälä. Ks. Tilli. Ks. Tillström. Ks. von Ungern. Ks. Wrede.

Anjalan Hans Johaninpoika 21, 59, 117, 118, 211, 238, 276. Jaakko Simonpoika 508. Johan Mårteninpoika 19, 20. Liisa Matintytär 250. Matti Matinpoika 439. Oluf Henrikinpoika 60. Riitta Matintytär 508. Samuli Eerikinpoika 260. Valpuri Jaakontytär 437. Valpuri Paavontytär 464.

Anjalan kappeli. Ks. Ahvio. Ks. Anjala. Ks. Muhniemi. Ks. Ummeljoki.

Antin-Matti Eino August Matinpoika Sippu 372. Elvi Lempi Matintytär Sippu 372. Helmi Maria Matintytär Sippu 372. Matti Antinpoika Sippu 372.

Anttila Anna Antintytär 160. Anna Eerikintytär 231. Antti Heikinpoika 387. Antti Mikonpoika 160. Antti Tuomaanpoika 137, 335. Eerik Jaakonpoika 231. Eeva Liisa Matintytär 223. Esa Matinpoika 373. Esa Tuomaanpoika 336. Helena Eerikintytär 455. Juho Antinpoika 223, 386, 391. Kristiina Simontytär 194. Kristiina Yrjöntytär 293. Maria Martintytär 508. Martti Tuomaanpoika 508. Matti Antinpoika 389. Matti Tuomaanpoika 221, 223, 335. Tuomas Eerikinpoika 223, 335. Tuomas Tuomaanpoika 508. Yrjö Sipinpoika 293.

Anttilan kylä. Ks. Konka. Ks. Puujalka.

Anttinen Jaakko 413.

Anttooni-Jermiä Aarne Aleksanteri Antoninpoika Hohti 477. Aaro Jooseppi Antoninpoika Hohti 477. Aili Siviä Antonintytär Hohti 477. Aira Aliisa Antonintytär Hohti 477. Anton Aabrahaminpoika Hohti 255, 477, 490. Inkeri Kyllikki Antonintytär Hohti 477. Lauri Alho Antoninpoika Hohti 477. Lyydia Emilia Antonintytär Hohti 477. Niilo Veikko Antoninpoika Hohti 477. Taimi Johanna Antonintytär Hohti 477. Villiam Nikolai Antoninpoika Hohti 477.

Anttooni-Jussila Alma Antonintytär Aho 446. Anton Antoninpoika Aho 446. Anton Matinpoika Aho 446, 460. Eerik Juho Antoninpoika Aho 446. Kaarina Aliisa Antonintytär Aho 446. Kalle Robert Antoninpoika Aho 446. Matti Antoninpoika Aho 446.

Arajärvi Juhani 496.

Arola Aatami Matinpoika 172.

Artjärven pitäjä. Ks. Pernala.

Arvila Heikki Eerikinpoika 157. Joonas Heikinpoika 442. Sakari Heikinpoika 157.

Arvi-Lommi Arvi Arvinpoika 155, 156.

Asikkalan pitäjä. Ks. Urajärvi. Ks. Vesivehmaa.

Askolan kappeli. Ks. Särkijärvi.

Askolin Heikki Eerikinpoika 357.

Aspelin Fredrik Simonpoika 412.

Backman Erik 385, 439, 466.

Backström Jeremias Sigfridinpoika 395. Maria Johanna Jeremiaantytär 395.

Baeckman Fredrik Wilhelm 36, 93, 95, 111, 124, 125, 126, 134, 136, 161, 170, 176, 179, 190, 264, 274, 294, 332, 334, 340, 413. Petter Johan 33, 333, 357.

Balhorn Henrik Johan 82.

Bambar. Ks. Pampari.

Bamböle. Ks. Pampyöli.

Beckman. Ks. Baeckman.

Berg Elias Aataminpoika 186. Maria Elisabet 513.

Bjugg Emil August 496, 497, 499, 500, 503.

Björk Johan 513.

Blid Aabraham Aabrahaminpoika 478.

Blomqvist Karl 100, 335.

Bollstad. Ks. Lindholm.

Boutourline. Ks. Buturlin.

Braase Anders 21.

Brakilan Esko Antinpoika 265. Helena Eskontytär 265.

Brandstaka Anna Juhontytär 168. Elias Tuomaanpoika 246. Juho Sipinpoika 168.

Brask Eerik Eerikinpoika 409, 410. Eerik Matinpoika 410. Martti Eerikinpoika 410. Sofia Eerikintytär 410. Tuomas Eerikinpoika 410. Yrjö Eerikinpoika 410.

Braxby. Ks. Brakila.

Bredskall. Ks. Reitkalli.

Briha Agatha 516.

Brofelt Ida Sofia 337.

Bruun Anna 122, 332, 333. David 87. Elisabet 332, 333. Erik 33, 82, 89, 122, 321, 331, 340. Johan 121, 321. Karl 322. Kristian 124. Kristian Vilhelm Kristianinpoika 193. Lovisa Ulrika 95, 331.

Bucki. Ks. Pukki.

Buturlin Alexis Petrovitsh 105.

Buturlina Aleksandra Aleksejevna 493, 494. Maria Aleksejevna 493.

Byckling Niilo Niilonpoika 211.

Bühler von der Lenke Johann Gottlieb 100, 101, 335.

Båck. Ks. Pukki.

Båge Katarina 319.

Bäckman. Ks. Baeckman.

Bärnäs. Ks. Sundberg. Ks. Sunila.

Böckling. Ks. Byckling.

Böisman Matthias 513.

Bökman Helena Charlotta 333.

Candelin Brita 411.

Cantor. Ks. Kantor.

Clayhills Anton 86. Carl 321. Christina Dorothea 122. Nicolas 178.

Creutz Lorentz 21.

von Daehn Alexander Gustav 334, 345. Alexander Leonard 105, 106, 107, 224, 334, 336. Johan Jakob 126, 334, 336. Johan Samuel 90.

Demidov Mitrofan 494.

Drujulin Matti 466.

Druschinin Semen 191, 329, 511.

Dufva Henrik 261.

Döcker. Ks. Tökkäri.

Döckert. Ks. Tökkäri.

Edelheim Emilia Helena 101.

Edwards Matvei Jakovlevitsh 495, 499.

Eerola Eerik Koskinen 505. Eerik Yrjönpoika 468. Kalle Vilhelm Kallenpoika Forsström 164. Vilhelmiina Kallentytär Forsström 164.

Ehrlund Aleksanteri 177.

Einola Heikki Antinpoika 444. Matilda Heikintytär 443. Samuli Jaakonpoika 387. Tuomas Tuomaanpoika Aho 443.

Eirola. Ks. Eerola.

Eklund Aleksanteri Eerikinpoika 177. Edvin 402.

Elimäen pitäjä. Ks. Anjalan kappeli. Ks. Hongisto. Ks. Huitila. Ks. Hämeenkylä. Ks. Joensuu. Ks. Kesola. Ks. Moisio. Ks. Mustila. Ks. Peippola. Ks. Rahikkala. Ks. Ratula. Ks. Raussila. Ks. Teuroinen. Ks. Teutkoski. Ks. Villikkala. Ks. Vilppula. Ks. Värälä.

Elo Kustaa Eerik 304.

Enehjelm Gustaf Leonard 337.

Enspennare. Ks. Spännäri.

Enspenner. Ks. Spännäri.

Enspänner. Ks. Spännäri.

Enäjärvi. Ks. Kelkka. Ks. Porvari. Ks. Rämä. Ks. Sorsa. Ks. Villikka.

Eskeli Antti Tuomaanpoika 335. Esa Tuomaanpoika 336. Kristiina Yrjöntytär 293. Matti Tuomaanpoika 335. Tuomas Eerikinpoika 335. Yrjö Sipinpoika 293.

Eskelinen Teuvo Jalmari 304.

Eskilä. Ks. Eskeli.

Eskola. Ks. Halkonen. Ks. Kanon. Ks. Kihli. Ks. Laulaja. Ks. Marttila. Ks. Töttö.

Eskolan Matti Kristianinpoika 64.

Espo Anna Tuomaantytär 217. Maria Tuomaantytär 416. Tuomas Jaakonpoika 455. Tuomas Niilonpoika 217.

Etu-Soppi Amalia Esantytär Niemi 190. Anna Antintytär Spännäri 189. Anton Esanpoika Niemi 190. Antti Jaakonpoika Spännäri 188. Eeva Antintytär Spännäri 189, 190. Esa Kallenpoika Niemi 190, 207. Helena Antintytär Spännäri 189. Liisa Antintytär Spännäri 189. Maria Antintytär Spännäri 189. Matilda Esantytär Niemi 190. Matti Antinpoika Spännäri 189, 207. Tuomas Antinpoika Spännäri 189.

Etu-Tökkäri Aabraham Tuomaanpoika Tökkäri 259, 273. Aina Maria Kristianintytär Tökkäri 256. Anna Maria Aabrahamintytär Tökkäri 259. Anton Aabrahaminpoika Tökkäri 260. Edvard Kristianinpoika Tökkäri 256. Hilda Aabrahamintytär Tökkäri 259. Hilma Kristianintytär Tökkäri 256. Josefiina Aabrahamintytär Tökkäri 259. Kristian Simonpoika Tökkäri 254, 273. Maria Simontytär Tökkäri 259. Otto Vilhelm Kristianinpoika Tökkäri 256. Väinö Kristianinpoika Tökkäri 256.

Euler kollegineuvos 84, 87.

Fabritia Elisabet 322. Ulrika 122, 321, 331.

Fabritius Jobst 321.

Fasarby. Ks. Lillmars.

Feldt. Ks. Fält.

Fellt. Ks. Fält.

Felt. Ks. Fält.

Filander Kustaa 517.

Fiskare Simo 117, 143.

Fleming Märta 21, 59, 117, 238.

Flånkarböle. Ks. Länsikylä.

Fock Andrei 85.

Fogel Michael 332.

af Forselles Oskar Leonard 100, 101, 102, 201, 202, 230, 256, 267, 268, 288, 289, 297, 370, 377, 394, 424, 427, 456, 476, 486. Pehr 337.

Forsström Kalle Vilhelm Kallenpoika 164. Vilhelmiina Kallentytär 164.

Forstén Gustaf Alfred 495, 496, 499. Karl Lennart Torsten 494, 495, 497, 498.

Foudila. Ks. Voutila.

Fougdila. Ks. Voutila.

Frestare Margareta Lovisa 331.

Frimodig Antti 354. Henrik 507.

Fält Aleksanteri Kallenpoika 517. Alma Vilhelmintytär 518. Amalia Tuomaantytär 518. August Vilhelm Topiaanpoika 518. Edla Emilia Vilhelmintytär 518. Edvard Tuomaanpoika 518. Eemil Kallenpoika 518. Eemil Tuomaanpoika 518. Eevert Kallenpoika 518. Eino Iivari Kallenpoika 518. Huugo Kallenpoika 518. Iida Maria Kallentytär 518. Juho Jaakonpoika 517. Kalle Juho Juhonpoika 128, 361, 517. Kalle Kustaa Kallenpoika 518. Kristian Kallenpoika 517. Lyydi Aliina Kallentytär 518. Martta Vilhelmintytär 518. Otto Tuomaanpoika 518. Topias Kallenpoika 518. Tuomas Kallenpoika 517. Vilhelmiina Tuomaantytär 518. Vilhelm Kallenpoika 391, 401, 518. Vilho Valdemar Vilhelminpoika 518. Väinö Kallenpoika 518.

Färm Eufemia 402.

Färtis. Ks. Väärtti.

Gabrielsson Johan 241, 463.

Gardemeister Heikki Pärtynpoika 177. Helena Heikintytär 176. Maria Eerikintytär 177.

Glasmester Olavi 117.

Govinius Axel Magnus 512.

Granberg Johan 512, 513.

Grass Henrik 312.

Grinare. Ks. Riinari.

Gunnari Matti Jeremiaanpoika 195.

Gästgivare. Ks. Keskiivari.

Gösman Simo Simonpoika 205.

Göösman. Ks. Gösman.

Haapala Anna Beata Antintytär 515. Antti Antinpoika 515. Eerik Juhonpoika 168. Eerik Tuomaanpoika 466. Ks. myös Peippola. Ks. myös Schneider.

Haapanen Eerik Tuomaanpoika 466.

Haapaniemi Eerik Eerikinpoika 412.

Haarala Eerik Simonpoika 129.

Haas Olof 464.

Haaviston Eerik Niilonpoika 118. Yrjö Matinpoika 118.

Hage Henrik 119, 181.

Hagskytt. Ks. Hakskytt.

Haili Matti 513.

Haililan Jaakko Juho Pekanpoika 416.

Haimi Anna Sofia Eerikintytär 483. Eerik Simonpoika 483.

Haimila. Ks. Niemi.

Haka Aatami Matinpoika 355, 356.

Haka-Jussila Alma Matilda Kallentytär Aho 446. Eelin Maria Matintytär Aho 446. Eino Matinpoika Aho 444, 446. Elsa Elina Matintytär Aho 446. Emilia Matintytär Aho 446. Esko Einonpoika Aho 444. Kalle Kustaa Kallenpoika Aho 446. Kalle Matinpoika Aho 444, 445, 460. Kerttu Kallentytär Aho 446. Kustaa Viljam Matinpoika Aho 446. Maria Matilda Kallentytär Aho 445. Matti Kallenpoika Aho 444, 445. Otto Matinpoika Aho 446. Vilhelm Kallenpoika Aho 445. Vilho Kallenpoika Aho 446.

Hakola. Ks. Ylipelkonen.

Hakskytt Anders Fredrik 466.

Hakuli Iisak Vilpunpoika 154, 408.

Halfbjörn Tuomas Paavonpoika 293.

Halkomäki Emanuel Matinpoika 224. Matti Emanuelinpoika 224.

Halkonen Martti 21.

Hamina. Ks. Aladin. Ks. Aspelin. Ks. Backström. Ks. Baeckman. Ks. Blomqvist. Ks. Bruun. Ks. Clayhills. Ks. Demidov. Ks. Drujulin. Ks. Ehrlund. Ks. Eklund. Ks. Fabritia. Ks. Fabritius. Ks. Fält. Ks. Govinius. Ks. Haka. Ks. Hakskytt. Ks. Hasu. Ks. Hintolin. Ks. Hohti. Ks. Huuk. Ks. Indrenius. Ks. Inkeroinen. Ks. Istomin. Ks. Juura. Ks. Kaipiainen. Ks. Kantor. Ks. Kymlander. Ks. Lagerblom. Ks. Licin. Ks. Likander. Ks. Lindeberg. Ks. Lindholm. Ks. Lisberg. Ks. Malleen. Ks. Marttila. Ks. Mäkelin. Ks. Naht. Ks. Nikander. Ks. Noberg. Ks. Nopander. Ks. Oftschennikoff. Ks. Parkko. Ks. Pavlov. Ks. Pimenov. Ks. Platan. Ks. Porkander. Ks. Povarov. Ks. Purtilo. Ks. Qvist. Ks. Rüdinger. Ks. Saikkonen. Ks. Sellback. Ks. Siljander. Ks. Sippu. Ks. Skogman. Ks. Spennerus. Ks. Spännäri. Ks. Ståhlberg. Ks. Suomalainen. Ks. Sutthoff. Ks. Tarhala. Ks. Toikander. Ks. Toikka. Ks. Tykkä. Ks. Tökkäri. Ks. Töttö. Ks. Urbanovitsch. Ks. myös Vehkalahden kaupunki. Ks. Wikman.

Haminan Anna Maria Juhontytär 243. Anna Olavintytär 507. Eerik Tuomaanpoika 181. Fredrika Henrikintytär 518. Juho Antinpoika 483, 484. Kalle Yrjönpoika 250. Katariina Heikintytär 466. Kristiina Laurintytär 412. Liisa Heikintytär 353. Maria Heikintytär 355. Maria Matintytär 294. Maria Mikontytär 513. Martti Pekanpoika 127. Matti Jaakonpoika 181. Pekka Aabrahaminpoika 353. Pekka Sakarinpoika 511. Pekka Tanelinpoika 412. Riitta Juhontytär 243, 353. Simo Juhonpoika 451. Susanna Kasperintytär 181. Tuomas Matinpoika 450. Valpuri Matintytär 412. Valpuri Yrjöntytär 177. Yrjö Juhonpoika 177.

Hammar Juho 330. Kristian Tuomaanpoika 360. Liisa Kristianintytär 360.

Hammarström Karl Fredrik 458. Maria Sofia 458.

Hampspinnari Simo Tuomaanpoika 216.

Handelin Fredrik 513.

Hannola. Ks. myös Hannula. Jordan Eliaanpoika 226.

Hannula Agneta Matintytär 326. Aili Eliina Matintytär Sippu 371. Aino Emilia Viktorintytär Sippu 371. Amalia Matintytär Sippu 371. Anna Juhontytär 450. Anton Eerikinpoika Sippu 255, 371. Arvo Matinpoika Sippu 371. Eerik Matinpoika Sippu 370, 373. Juho Tuomaanpoika 450. Matti Antinpoika 450. Matti Eerikinpoika Sippu 371. Matti Eskonpoika 216. Matti Heikinpoika 326. Matti Pekanpoika 292. Paavo Eerikinpoika 216. Simo Juhonpoika 451. Valpuri Eskontytär 284. Vilho Matinpoika Sippu 371.

Hanski Eerik Simonpoika 471. Helena Eerikintytär 471.

Hanskila Anna Sylvesterintytär 448. Helena Sylvesterintytär 448. Liisa Stiina Sylvesterintytär 448. Maria Sylvesterintytär 448. Matti Sylvesterinpoika 448. Salomon Kallenpoika 446. Sylvester Salomoninpoika 443, 446. Vilhelmiina Sylvesterintytär 448. Vilhelm Sylvesterinpoika 448.

Hardin Maria Matintytär 517.

Hassel Kristian 34.

von Hassing kollegineuvos 99, 493.

Hasu Anna Matintytär 414. Eerik Jaakonpoika 198. Jaakko Antinpoika 137, 196, 251. Maria Helena Salomonintytär 221. Matti Matinpoika 414. Olavi Pekanpoika 46, 50, 403, 404. Salomon Taavinpoika 222. Tuomas Matinpoika 197. Tuomas Pekanpoika 42, 43, 50, 403, 404.

Hattulan pitäjä. Ks. Mervilä.

Hausjärven pitäjä. Ks. Hikiä.

Hautamäki Mikko 496.

Havunen Anna Kristiina Juhontytär 518. Juho Mikonpoika 518.

Heikinkylän Fredrika Henrikintytär 518. Henrik Mårteninpoika 518.

Heikkilä Aabraham Aataminpoika Juura 297, 303. Aili Maria Eerikintytär Juura 299. Amalia Aabrahamintytär Juura 298. Anna Matintytär Juura 298. Anni Orvokki Eerikintytär Juura 299. Anton Aabrahaminpoika Juura 298. Anton Juhonpoika Kujala 477. Antti Antinpoika 395. Beata Yrjöntytär 369. Eerik Eerikinpoika 369. Eerik Esanpoika 424. Eerik Jaakonpoika 316, 487. Eerik Juho Aabrahaminpoika Juura 298. Elias Tuomaanpoika Penttilä 394. Esa 38. Helena Kristiina Eerikintytär 487. Iida Maria Aabrahamintytär Juura 298. Jaakko Eerikinpoika 486. Johanna Samulintytär 358. Kalle Jeremiaanpoika Marttila 398. Maria Kallentytär Marttila 398. Matilda Aabrahamintytär Juura 298. Matti Aabrahaminpoika Juura 298. Matti Heikinpoika 358. Niilo Alvar Eerikinpoika Juura 299. Olavi Eerikinpoika Juura 299. Ragnar Valdemar Eerikinpoika Juura 298. Simo Tuomaanpoika 471. Sofia Maria Antintytär 395. Toivo Johannes Eerikinpoika Juura 299. Vilhelmiina Simontytär 471. Vilho Verner Eerikinpoika Juura 299. Yrjö Matinpoika 369, 374. Yrjö Yrjönpoika 368, 373, 374.

Heinjoen kappeli. Ks. Pilppula.

Heinlahti. Ks. Herkepeus. Ks. Kantola.

Heligby. Ks. Helilä.

Helilä. Ks. Hampspinnari.

Hellström Thomas Leonard 126, 338.

Helsingin pitäjä. Ks. Keimola. Ks. Kulosaari. Ks. Tikkurila.

Herbst Maria 313, 318.

Herkepeus Samuel 434.

Hermansson Juho Taavi Topiaanpoika 129.

von Hertz Johan 83.

Hietakylä. Ks. Ahlroth. Ks. Balhorn.

Hietala Antti Antinpoika 395.

Hikiä. Ks. Halkomäki. Ks. Raivala.

Hilden Emanuel Matinpoika 137, 138, 139, 222, 224, 234.

Hillnäs. Ks. Hillo.

Hillo Jaakko Juhonpoika Toikka 510.

Hilteini. Ks. Hilden.

Hindersby. Ks. Heikinkylä.

Hintolin Yrjö Heikinpoika 513.

Hintulin. Ks. Hintolin.

Hiort. Ks. Hjort.

Hirvelä. Ks. Anttila. Ks. Korjala. Ks. Kurittu. Ks. Licin. Ks. Lonka. Ks. Sakki. Ks. Schneider. Ks. Seppä. Ks. Sippu. Ks. Toikka. Ks. Tykkä. Ks. Töttö. Ks. Ulvelin. Ks. Uutela.

Hirvelän Elias Yrjönpoika 354. Gabriel Yrjönpoika 313. Johanna Eerikintytär 362. Joonas Eerikinpoika 411. Liisa Yrjöntytär 452. Maria Matintytär 411. Yrjö Yrjönpoika 313.

Hirvi Alma Antonintytär Aho 458. Anna Eerikintytär Aho 454. Anna Juhontytär 258, 453. Anton Kristianinpoika Aho 458. Beata Juhontytär 128, 453. Edvard Antoninpoika Aho 458. Eelin Matilda Kallentytär Aho 458. Eerik Juhonpoika Aho 443, 454, 460. Eeva Liisa Eerikintytär Aho 454. Elsa Vilhelmintytär Aho 458. Esa Matinpoika Hykkyrä 454. Frans August Kallenpoika Aho 458. Helena Kristiina Eerikintytär Aho 454. Hilja Antonintytär Aho 458. Hilja Maria Vilhelmintytär Aho 458. Huugo Antoninpoika Aho 458. Iida Emilia Kallentytär Aho 458. Iida Esantytär Hykkyrä 454. Juho Samulinpoika 451, 452, 459. Kalle Kustaa Kristianinpoika Aho 456. Kristian Eerikinpoika Aho 456, 460. Kristian Juhonpoika 160, 453. Lempi Maria Kallentytär Aho 458. Maria Eerikintytär Aho 454. Maria Juhontytär 169, 452. Maria Matilda Esantytär Hykkyrä 454. Matti Antoninpoika Aho 458. Samuli Niilonpoika 452. Sirkku Kallentytär Aho 458. Usko Viljo Vilhelminpoika Aho 458. Vilhelm Kristianinpoika Aho 458.

Hirvikosken Yrjö Eerikinpoika 118.

Hirvikoski. Ks. Kiljander. Ks. Kymlander. Ks. Piispa.

Hjort Elias Kallenpoika 388, 391. Helena Kallentytär 266. Jaakko 509. Kalle Jaakonpoika 266, 391, 509.

Hochti. Ks. Hohti.

Hockti. Ks. Hohti.

Hogen Juho Taavi Annanpoika 471.

Hohtenia Kristiina Iisakintytär 466.

Hohti Aabraham Eerikinpoika 137, 474, 475, 490. Aarne Aleksanteri Antoninpoika 477. Aaro Jooseppi Antoninpoika 477. Aili Siviä Antonintytär 477. Aino Lydia Eerikintytär 478. Aira Aliisa Antonintytär 304, 477. Aliina Matintytär 487. Amalia Aabrahamintytär 477. Amalia Tuomaantytär 479, 482. Anna Antintytär Toikander 445, 487. Anna Eerikintytär 474. Anna Heikintytär 186, 472. Anna Jeremiaantytär 472. Anna Liisa Tuomaantytär 375, 470. Anna Maria Aabrahamintytär 477. Anna Maria Tuomaantytär 482. Anna Matintytär 469, 482. Anna Taavintytär 481. Anna Tuomaantytär 446, 479. Anton Aabrahaminpoika 255, 477, 490. Anton Matinpoika 483. Antti Eerikinpoika 474. Antti Heikinpoika 137, 189. Antti Heikinpoika Toikander 487. Antti Matinpoika 471, 478. Beata Eerikintytär 474. Edvard August Antoninpoika 483. Eemil Antoninpoika 483. Eemil Topiaanpoika 471. Eerik Eerikinpoika 160, 469, 474, 475. Eerik Juho Matinpoika Toikander 487. Eerik Matinpoika 88, 132, 274, 397, 469, 478, 482. Eerik Taavinpoika 481. Eerik Tuomaanpoika 132, 165, 274, 455, 464, 473, 474. Eeva Antintytär Toikander 175, 488. Eeva Jeremiaantytär 472. Eeva Matintytär 468. Eeva Yrjöntytär 284, 449. Einar Matinpoika 483. Eino Viljam Eerikinpoika 478. Elin Emilia Matintytär 483. Elsa Matilda Eerikintytär 478. Emil Matinpoika 483. Esa Jeremiaanpoika 219, 472. Heikki Juhonpoika Toikander 453, 485. Heikki Matinpoika 268. Heikki Tuomaanpoika 472, 489. Helena Eerikintytär 474. Helena Kristiina Matintytär 482. Helena Kristiina Matintytär Toikander 487. Helena Tuomaantytär 128, 470. Helmi Tuomaantytär 479. Hilda Topiaantytär 471. Hilja Matilda Matintytär 483. Hilma Maria Tuomaantytär 479. Hugo Topiaanpoika 471. Iida Tuomaantytär 479. Iisak Yrjönpoika 466. Impi Elina Antonintytär 483. Inkeri Kyllikki Antonintytär 477. Jaakko Päärninpoika 465. Jeremias Heikinpoika 88, 465, 472, 473. Johanna Topiaantytär 471. Johanna Tuomaantytär 417, 466. Juho Antinpoika 479. Juho Yrjönpoika 72, 263, 439, 440, 441, 449, 450, 466. Kalle Kustaa Tuomaanpoika Toikander 488. Kalle Tuomaanpoika 375, 471. Kristian Aabrahaminpoika 255, 477, 503, 504, 505. Kristiina Iisakintytär 466. Kristiina Matintytär 445. Kristiina Tuomaantytär 468, 473. Lauri Alho Antoninpoika 304, 477. Lempi Eliina Tuomaantytär 479. Liisa Heikintytär 472. Liisa Matintytär 471. Liisa Stiina Antintytär Toikander 487. Lyydia Emilia Antonintytär 477. Maria Antintytär Toikander 163, 487. Maria Jeremiaantytär 375, 472. Maria Juhontytär 480. Maria Kallentytär 471. Maria Kristiina Eerikintytär 474. Maria Matintytär 478. Maria Tuomaantytär 164, 468, 473, 479. Martti Tuomaanpoika 466. Matilda Antonintytär 483. Matilda Tuomaantytär 482. Matti Aabrahaminpoika 477. Matti Eerikinpoika 445, 454, 477, 478, 490. Matti Heikinpoika 38, 137. Matti Heikinpoika Toikander 252, 486, 490. Matti Jaakonpoika 464. Matti Matinpoika 482, 483. Matti Matinpoika Toikander 255, 487. Matti Taavinpoika 103, 139, 360, 481. Matti Tuomaanpoika 468, 470, 479, 482, 489. Niilo Veikko Antoninpoika 477. Otto Matinpoika 487. Otto Tuomaanpoika 479. Pekka Tuomaanpoika 165, 473. Päärni Yrjönpoika 466. Saara Liisa Eerikintytär 470, 481. Samuli Tuomaanpoika 466. Sofia Yrjöntytär 466. Sulo Matinpoika 483. Susanna Matintytär 468. Taavi Yrjönpoika 481. Taimi Johanna Antonintytär 477. Topias Matinpoika 471. Topias Taavinpoika 481. Tuomas Heikinpoika 137, 374, 473. Tuomas Heikinpoika Toikander 488, 490. Tuomas Matinpoika 358, 470, 471, 478, 482. Tuomas Tuomaanpoika 72, 252, 255, 372, 386, 467, 478, 479, 490. Tuomas Yrjönpoika 466. Uuno Vilho Eerikinpoika 478. Valde Eenok Kristianinpoika 477. Vilhelmiina Antintytär Toikander 487, 488. Vilhelm Matinpoika 478. Viljo Tuomaanpoika 479. Villiam Nikolai Antoninpoika 477. Väinö Aukusti Tuomaanpoika 479. Yrjö Jaakonpoika 120, 156, 464, 465. Yrjö Tuomaanpoika 387, 391, 467. Yrjö Yrjönpoika 263, 439, 449.

Hoivala Juho Taavi Topiaanpoika 129.

Holander. Ks. Hollender.

Holanteri. Ks. Hollender.

Holland Anders 117.

Hollander. Ks. Hollender.

Hollender Antti Kristianinpoika 508. Antti Tuomaanpoika 101. Beata Simontytär 473. Eerik Kristianinpoika 508. Juho 319, 507. Juho Juhonpoika 507. Kristian Mikonpoika 507. Maria Kristianintytär 199, 508. Pekka Kristianinpoika 508. Petter 507. Simo Simonpoika 473. Taavi Simonpoika 368.

Hollstén Matti 501.

Holländer. Ks. Hollender.

Holmlander Fredrik 100.

Holst. Ks. Holtz.

Holstila Artturi 304.

Holtz Eva Magdalena 319. Greta 319. Karl Gustaf 319. Reinhold Johan 319, 507. Sofia Helena 319. Valentin 119, 120, 121, 157, 184, 247, 248, 312, 318, 319, 320, 440.

Hongisto. Ks. Marttila.

Hongiston Anna Taavintytär 283.

Honka Heikki Eerikinpoika 157. Joonas Heikinpoika 442. Sakari Heikinpoika 157.

Honni Antti Matinpoika 515. Eeva Antintytär 515.

Horn Gustaf 57.

Hovi Anton Eliaanpoika 232. Antti 474. Valpuri Eerikintytär 177. Yrjö Juhonpoika 177.

Huhtala Heikki Kristianinpoika 187. Kristian Juhonpoika 187.

Huitilan Antti Eerikinpoika 487, 488. Eerik Juhonpoika 488.

Huk. Ks. Huuk.

Huovila Anja Antonintytär 254. Anton Antoninpoika 254, 255, 273. Anton Simonpoika 254. Beata Jaakontytär 194. Einari 304. Gabriel Nuutinpoika 313. Gabriel Yrjönpoika 313. Heikki Nuutinpoika 313. Heimo Antoninpoika 254. Helvi Antonintytär 254. Hilja Antonintytär 254. Jaakko Tuomaanpoika 194. Juho Matinpoika 163. Simo Martinpoika 121, 317, 318. Taavi Nuutinpoika 313. Tuomas 374. Viljo Verner Antoninpoika 254. Yrjö Nuutinpoika 313. Yrjö Yrjönpoika 313.

Hurri Sofia Matintytär 228. Vilhelmiina Sofiantytär 228.

Huruksela. Ks. Aho. Ks. Einola. Ks. Heikkilä. Ks. Hirvi. Ks. Kahri. Ks. Koho. Ks. Loppari. Ks. Mammoinen. Ks. Mattila. Ks. Purtilo. Ks. Rysä. Ks. Sakkara. Ks. Susi. Ks. Yrjölä.

Hurukselan Eeva Aatamintytär 513. Heikki Juhonpoika 123. Johanna Simontytär 181. Maria Heikintytär 387. Sakari Sipinpoika 438. Samuli Eerikinpoika 21. Samuli Samulinpoika 437. Sofia Tuomaantytär 510.

Husgafvel Juho Tanelinpoika 328. Kalle Kustaa Juhonpoika 158. Niilo Matinpoika 13. Topias Kalle-Kustaanpoika 514.

Husoin Aleksanteri 177.

Husuböle. Ks. Husupyöli.

Husupyöli. Ks. Brandstaka. Ks. Paavola. Ks. Pukkila.

Huuk Andreas 513.

Huusari Eeva Kristiina Jaakontytär 488. Jaakko Juhonpoika 488. Jeremias Juhonpoika 421. Matti Martinpoika 508. Simo Martinpoika 121, 182, 315, 317, 318. Tuomas Jaakonpoika 419. Yrjö Martinpoika 423.

Huusila Helena Sofia Juhontytär 414. Juho Aataminpoika 414.

Hykkyrä Anna Simontytär 328. Benjam Simonpoika 185, 284. Envald Simonpoika 284. Esa Matinpoika 454. Iida Esantytär 454. Jaakko Benjaminpoika 327. Maria Benjamintytär 185. Maria Matilda Esantytär 454. Matti Jaakonpoika 454. Simo Jaakonpoika 364. Tuomas Jaakonpoika 21, 64, 352, 438.

Hyvikkälä. Ks. Meurman.

Håchti. Ks. Hohti.

Håchtig Päärni Yrjönpoika 466.

Håhti. Ks. Hohti.

Håkt Kalle Tuomaanpoika 375, 471. Liisa Kallentytär 472. Maria Kallentytär 471. Matti Kallenpoika 472.

Hålland. Ks. Hollender.

Hållander. Ks. Hollender.

Hålländer. Ks. Hollender.

Håltz. Ks. Holtz.

Häkkälä Heikki Kristianinpoika 187.

Häkt. Ks. Håkt.

Hämeenkylä. Ks. Witting.

Hämeenkylän Juho Taavinpoika 330.

Hämäläinen Juho Kallenpoika Stenberg 220. Liisa Juhontytär Stenberg 220.

Härmä Elias Eerikinpoika 358. Helena Kristiina Simontytär 445. Juho Jaakonpoika 358. Simo Antinpoika 445.

Högby. Ks. Zimmermann.

Högfors. Ks. Korkeakoski.

Hörkäs Esko Eerikinpoika 436. Simo Tuomaanpoika 436.

Ihamaan Helena Sakarintytär 412.

Iitin kirkonkylä. Ks. Honni.

Iitin pitäjä. Ks. Iitin kirkonkylä. Ks. Jaalan kappeli. Ks. Keltti. Ks. Kimola. Ks. Koskenniska. Ks. Kuusaanniemi. Ks. Kyöperilä. Ks. Lyöttilä. Ks. Muikkula. Ks. Perheniemi. Ks. Pilkanmaa. Ks. Saaroinen. Ks. Väärtti.

Illberg Esa Fredrikinpoika 511.

Ilmajoen pitäjä. Ks. Lahdenkylä.

Indrenius Emanuel 130.

Ingarain. Ks. Inkeroinen.

Ingero. Ks. Inkeroinen.

Ingeroin. Ks. Inkeroinen.

Ingeroinen. Ks. Inkeroinen.

Ingerois. Ks. Inkeroinen.

Ingeröin. Ks. Inkeroinen.

Ingeröinen. Ks. Inkeroinen.

Ingeröis. Ks. Inkeroinen.

Inkeroinen Anna Jeremiaantytär 328. Anna Sipintytär 327, 414. Antti Juhonpoika 126. Antti Tuomaanpoika 137, 329, 335. Eerik Eerikinpoika 335, 418. Eerik Eskonpoika 309. Eerik Mikonpoika 329. Eerik Tuomaanpoika 137, 334. Eeva Eerikintytär 329. Eeva Salomonintytär 393, 418. Esa Tuomaanpoika 336. Esko Martinpoika 19, 54, 56, 277, 306, 309, 405. Heikki Eskonpoika 310. Jaakko Eerikinpoika 335, 424. Jaakko Sipinpoika 59, 308, 310, 311, 314, 383. Jeremias Sipinpoika 225, 229, 327. Juho Eskonpoika 310. Juho Gabrielinpoika 322. Juho Jaakonpoika 311. Kalle Eerikinpoika 137, 336, 454. Kalle Mikonpoika 328, 392. Kalle Tuomaanpoika 329. Kristiina Tuomaantytär 225, 227, 230. Maria Kallentytär 336. Maria Kristiina Eerikintytär 330. Maria Matintytär 330. Maria Mikontytär 267, 328. Maria Sipintytär 326, 327, 388. Markku Eskonpoika 117, 204, 308, 311, 383. Matti Eerikinpoika 329. Matti Jaakonpoika 311. Matti Mikonpoika 330. Matti Salomoninpoika 393. Matti Simonpoika 286, 398. Matti Tuomaanpoika 335, 336. Mikko Salomoninpoika 399. Mikko Sipinpoika 212, 328, 368. Pekka 306. Riitta Sipintytär 327. Saara Kristiina Eerikintytär 330. Salomon Sipinpoika 326, 392, 393. Samuli Markunpoika 308, 311, 314, 383. Simo Eerikinpoika 330. Simo Salomoninpoika 393, 418. Simo Sipinpoika 326. Simo Tuomaanpoika 329. Sipi Eskonpoika 19, 20, 56, 57, 58, 307, 310. Sipi Gabrielinpoika 320, 322, 323, 325, 326, 340. Sipi Jaakonpoika 311. Sipi Sipinpoika 327, 355. Tuomas Eerikinpoika 335, 418. Tuomas Mikonpoika 131, 274, 329. Tuomas Sipinpoika 90, 225, 327. Yrjö Eskonpoika 309.

Inkeröin. Ks. Inkeroinen.

Iso-Hohti Aliina Matintytär Hohti 487. Antti Heikinpoika 189. Eerik Juho Matinpoika Toikander 487. Heikki Matinpoika 268. Helena Kristiina Matintytär Toikander 487. Kalle Kustaa Tuomaanpoika Toikander 488. Kristiina Matintytär 445. Matti Eerikinpoika 445. Matti Heikinpoika Toikander 486, 490. Matti Matinpoika Toikander 255, 487. Otto Matinpoika Hohti 487. Tuomas Heikinpoika Toikander 488, 490.

Iso-Kolmhalko Antti Heikinpoika 189.

Iso-Korhonen Antti Pärtynpoika 165. Liisa Antintytär 165.

Iso-Pukki Kustaa Antinpoika 163. Maria Kustaantytär 163.

Iso-Sippu Aili Eliina Matintytär Sippu 371. Aino Emilia Viktorintytär Sippu 371. Amalia Matintytär Sippu 371. Anton Eerikinpoika Sippu 255, 371. Arvo Matinpoika Sippu 371. Eerik Matinpoika Sippu 370, 373. Matti Eerikinpoika Sippu 371. Viktor Eerikinpoika Sippu 371. Vilho Matinpoika Sippu 371.

Istomin Pavel 361.

Itelä Esa Antinpoika 518. Helena Kristiina Esantytär 518.

Jaakkiman pitäjä. Ks. Kesvalahti.

Jaakkola Eerik Eerikinpoika 335. Eerik Tuomaanpoika 334. Esa Matinpoika 336. Iisak Antinpoika 266. Jaakko Antinpoika 189. Jaakko Eerikinpoika 335. Juho Eerikinpoika Koskinen 230. Kalle Eerikinpoika 336. Matti Iisakinpoika 266. Matti Matinpoika 336. Matti Tuomaanpoika 336. Tuomas Eerikinpoika 334, 335, 336. Vilppu Samulinpoika 266.

Jaala. Ks. Heikkilä.

Jaalan kappeli. Ks. Jaala. Ks. Palojärvi.

Jakari. Ks. Krogars.

Janakkalan pitäjä. Ks. Hyvikkälä. Ks. Konttila. Ks. Monikkala.

Jansonius Matthias 437.

Jaroslavl. Ks. Istomin.

Jepuan pitäjä. Ks. Jungarby.

Jermiä Aabraham Eerikinpoika Hohti 474, 490. Aarne Aleksanteri Antoninpoika Hohti 477. Aaro Jooseppi Antoninpoika Hohti 477. Aili Siviä Antonintytär Hohti 477. Aino Lydia Eerikintytär Hohti 478. Aira Aliisa Antonintytär Hohti 477. Amalia Aabrahamintytär Hohti 477. Amalia Tuomaantytär Hohti 479. Anna Maria Aabrahamintytär Hohti 477. Anna Tuomaantytär Hohti 479. Anton Aabrahaminpoika Hohti 255, 477, 490. Antti Eerikinpoika Hohti 474. Eerik Matinpoika Hohti 478. Eino Viljam Eerikinpoika Hohti 478. Elsa Matilda Eerikintytär Hohti 478. Helmi Tuomaantytär Hohti 479. Hilma Maria Tuomaantytär Hohti 479. Iida Tuomaantytär Hohti 479. Inkeri Kyllikki Antonintytär Hohti 477. Kristian Aabrahaminpoika Hohti 255, 477. Lauri Alho Antoninpoika Hohti 477. Lempi Eliina Tuomaantytär Hohti 479. Lyydia Emilia Antonintytär Hohti 477. Maria Tuomaantytär Hohti 479. Matti Aabrahaminpoika Hohti 477. Matti Eerikinpoika Hohti 477, 490. Matti Tuomaanpoika Hohti 479. Niilo Veikko Antoninpoika Hohti 477. Otto Tuomaanpoika Hohti 479. Taimi Johanna Antonintytär Hohti 477. Tuomas Tuomaanpoika Hohti 255, 478, 479, 490. Uuno Vilho Eerikinpoika Hohti 478. Vilhelm Matinpoika Hohti 478. Viljo Tuomaanpoika Hohti 479. Villiam Nikolai Antoninpoika Hohti 477. Väinö Aukusti Tuomaanpoika Hohti 479.

Jermo Aarne Sakarinpoika Sippu 366, 367. Alma Sakarintytär Sippu 366, 367. Anton Antoninpoika Sippu 367. Anton Sakarinpoika Sippu 366, 367. Anton Tuomaanpoika Sippu 364. Eemil Sakarinpoika Sippu 366, 367. Helvi Sakarintytär Sippu 367. Jalmari Sakarinpoika Sippu 366, 367. Nikolai Antoninpoika Sippu 367. Sakari Tuomaanpoika Sippu 366, 367, 495. Toivo Ilmari Sakarinpoika Sippu 366, 367. Tuomas Jeremiaanpoika Sippu 364, 382. Viljam Sakarinpoika Sippu 366, 367. Väinö Sakarinpoika Sippu 366, 367.

Jernström Aabraham 103.

Joensuu. Ks. Anttila. Ks. Takala. Ks. Vähätalo.

Johanneksen pitäjä. Ks. Kirjola.

Jokela. Ks. Lomperi. Ks. Moisio. Ks. Rahikkala.

Jokelan Tuomas Juhonpoika 64.

Jokikylä. Ks. Pirkola.

Jort. Ks. Hjort.

Juhannala Eerik Aataminpoika 427.

Junckars. Ks. Junkkari.

Jungarby. Ks. Silfvast.

Junkkari Heikki Yrjönpoika 411. Kaarina Eerikintytär 411. Pekka Eerikinpoika 411. Pekka Yrjönpoika 411. Yrjö Yrjönpoika 411.

Junkkarinmäki. Ks. Junkkari.

Junni Eeva Jeremiaantytär 471.

Jura. Ks. Juura.

Jurela. Ks. Juura.

Jurila. Ks. Juura.

Jurola. Ks. Juura.

Jurtti. Ks. Hjort.

Jussila Alma Antonintytär Aho 446. Alma Matilda Kallentytär Aho 446. Anna Matintytär Aho 443. Anton Antoninpoika Aho 446. Anton Matinpoika Aho 446, 460. Eelin Maria Matintytär Aho 446. Eerik Joosepinpoika 427. Eerik Juho Antoninpoika Aho 446. Eerik Juho Matinpoika Pilli-Sihvola 427. Eerik Kallenpoika Aho 445. Eeva Kristiina Matintytär Aho 443, 454. Eino Matinpoika Aho 444, 446. Eino Viktorinpoika Aho 445. Elsa Elina Matintytär Aho 446. Emilia Matintytär Aho 446. Esko Einonpoika Aho 444. Helena Sofia Eerikintytär 427. Helmi Onerva Viktorintytär Aho 445. Impi Eliina Viktorintytär Aho 445. Jaakko Matinpoika Aho 443. Jalmar Viktorinpoika Aho 445. Kaarina Aliisa Antonintytär Aho 446. Kalle Kustaa Kallenpoika Aho 446. Kalle Matinpoika Aho 444, 445, 460. Kalle Robert Antoninpoika Aho 446. Kerttu Kallentytär Aho 446. Kustaa Viljam Matinpoika Aho 446. Maria Matilda Kallentytär Aho 445. Maria Matintytär Aho 443, 446. Matti Antoninpoika Aho 446. Matti Juhonpoika Aho 442. Matti Kallenpoika Aho 444, 445. Niilo Viktorinpoika Aho 445. Otto Matinpoika Aho 446. Tuomas Matinpoika Aho 443. Tuomas Tuomaanpoika Aho 443, 460. Uuno Viktorinpoika Aho 445. Viktor Tuomaanpoika Aho 444, 460. Vilhelm Kallenpoika Aho 445. Vilho Kallenpoika Aho 446.

Juura Aabraham Aataminpoika 137, 297, 303. Aabraham Samulinpoika 288. Aarne Aulis Antoninpoika 298. Aatami Juhonpoika 132, 198, 250, 261, 274, 295, 296. Aili Maria Eerikintytär 299. Alma Matilda Antonintytär 298. Amalia Aabrahamintytär 298. Anna Eerikintytär 286. Anna Heikintytär 292. Anna Juhontytär 293. Anna Maria Esantytär 300. Anna Maria Tuomaantytär 416. Anna Matintytär 297, 298. Anna Samulintytär 194, 284. Anna Tuomaantytär 286, 295. Anna Yrjöntytär 283. Anni Orvokki Eerikintytär 299. Anton Aabrahaminpoika 298. Anton Eerikinpoika 290, 300. Anton Juhonpoika Kelkka 255, 291. Anton Matinpoika 288. Antti Matinpoika 297. Antti Samulinpoika 137, 165, 287, 302. Antti Tuomaanpoika 281. Arvi Eerikinpoika 300. Beata Tuomaantytär 286. Benjam Eliaanpoika 363. Eerik Eerikinpoika 290, 292. Eerik Juho Aabrahaminpoika 298. Eerik Matinpoika 289, 297, 299, 303. Eerik Samulinpoika 132, 274, 286. Eerik Simonpoika 290. Eerik Tuomaanpoika 295. Eeva Eerikintytär 293. Eeva Kristiina Matintytär 299. Eeva Kristiina Tuomaantytär 295. Eeva Liisa Eerikintytär 286. Eeva Pekantytär 295. Eeva Tuomaantytär 128, 285. Esa Tuomaanpoika 300, 516. Esko Tuomaanpoika 281, 282. Heikki Jaakonpoika 281. Heikki Juhonpoika 72, 291, 292. Helena Eerikintytär 286. Helena Kristiina Esantytär 300. Helena Matintytär 297. Helena Simontytär 253, 289. Helena Tuomaantytär 295. Hilma Eerikintytär 300. Iida Maria Aabrahamintytär 175, 298. Ilmari Evald Antoninpoika 298. Jaakko Eerikinpoika 287. Jaakko Matinpoika 297. Jaakko Tuomaanpoika 281. Johanna Heikintytär 292. Juho Heikinpoika 185, 293, 302. Juho Tuomaanpoika Kelkka 137, 290, 302. Kaarina Antintytär 282. Kaarina Samulintytär 284. Klemetti Simonpoika 281. Kristiina Tuomaantytär 285. Liisa Juhontytär 293. Liisa Samulintytär 284. Liisa Simontytär 289, 290, 302. Liisa Stiina Matintytär 164, 297. Liisa Tuomaantytär 285, 398. Liisa Yrjöntytär 283. Lyyli Maria Tuomaantytär 288. Maria Aatamintytär 296, 299, 416. Maria Antintytär 257, 288. Maria Juhontytär Kelkka 291. Maria Kristiina Eerikintytär 286. Maria Matintytär 299. Maria Pekantytär 295. Maria Samulintytär 287. Maria Simontytär 288, 289. Maria Tuomaantytär 285, 363. Maria Yrjöntytär 284. Markku Eskonpoika 282. Matilda Aabrahamintytär 298. Matilda Esantytär 300. Matilda Juhontytär Kelkka 290, 291. Matti Aabrahaminpoika 298. Matti Aataminpoika 195, 296. Matti Antinpoika 288. Matti Eerikinpoika 290. Matti Esanpoika 300. Matti Juhonpoika Kelkka 291. Matti Pekanpoika 294. Matti Samulinpoika 284, 287. Matti Tuomaanpoika 137, 281, 299, 303. Mikko Samulinpoika 285. Niilo Alvar Eerikinpoika 299. Niilo Eskonpoika 282. Olavi Eerikinpoika 299. Otto Tuomaanpoika 288. Pekka Juhonpoika 132, 294, 296. Ragnar Valdemar Eerikinpoika 298. Reino Jalmar Antoninpoika 298. Riitta Eskontytär 282. Riitta Samulintytär 258, 284. Rikhard Arvid Antoninpoika Kelkka 291. Saara Eerikintytär 286. Saara Liisa Pekantytär 295. Saara Liisa Tuomaantytär 363. Samuli Eerikinpoika 287. Samuli Samulinpoika 284. Samuli Yrjönpoika 72, 281, 284, 302, 449. Serafia Esantytär 300. Simo Pekanpoika 295. Simo Samulinpoika 289, 455. Simo Simonpoika 226, 289. Sulo Armas Antoninpoika Kelkka 291. Toivo Johannes Eerikinpoika 299. Toivo Villiam Antoninpoika Kelkka 291. Tuomas Antinpoika 288, 425. Tuomas Eerikinpoika 363. Tuomas Esanpoika 300. Tuomas Eskonpoika 281. Tuomas Pekanpoika 295. Tuomas Samulinpoika 285, 287, 377. Tyyne Matilda Eerikintytär 300. Vilhelmiina Esantytär 300. Vilhelmiina Simontytär 289, 300. Vilho Verner Eerikinpoika 299. Väinö Anton Antoninpoika 298. Yrjö Eskonpoika 120, 282, 283. Yrjö Yrjönpoika 284.

Juurala. Ks. Juura. Ks. Juurela.

Juurela Benjam Eliaanpoika 363. Maria Tuomaantytär 363. Saara Liisa Tuomaantytär 363. Tuomas Eerikinpoika 363.

Juurikkaniemi. Ks. Kolehmainen.

Juusti Juho Korjuksenpoika 157, 184. Just Yrjönpoika 151. Sipi Martinpoika 157, 184. Yrjö Olavinpoika 151, 152.

Jämsän pitäjä. Ks. Rekolankoski.

Jäppilä. Ks. Rantala.

Jäppinen Konstantin 500.

Järvelä Kalle Hoseaanpoika 443.

Järvenkylä Tuomas Eerikinpoika 329.

Järvisalo Juho 503, 505.

Jääsken pitäjä. Ks. Pelkola.

Jösman. Ks. Gösman.

Kaarniemen Paavo Eerikinpoika 216.

Kaarniemi. Ks. Rantala. Ks. Sundberg.

Kaasinen Paavo Heikki Antinpoika 444.

Kahari. Ks. Kahri.

Kahri Aatami Juhonpoika 510. Helena Juhontytär 511. Juho Aataminpoika 511. Olavi 14.

Kaidassuo Juho Eerikinpoika 488. Tuomas Heikinpoika 488.

Kaipiainen. Ks. Alatalo. Ks. Kuoppala. Pekka Yrjönpoika 513. Ks. Ritala. Ks. Sippu. Ks. Ylätalo.

Kalander Anna Jaakontytär 129. Antti Jaakonpoika 129, 400. Eerik Juho Jaakonpoika 129. Jaakko Heikki Tuomaanpoika 129, 269. Jaakko Jaakonpoika 129. Matti Jaakonpoika 129. Tuomas Kustaanpoika 128, 134, 285, 470.

Kalastaja Simo 117, 143.

Kallfjärd. Ks. Sydänkylä.

Kallioinen Salomon Paavonpoika 188.

Kalliola Vilhelm Taskinen 505.

Kalso Sylvester Juhonpoika Niemi 399.

Kangasalan pitäjä. Ks. Liuksiala.

Kangas-Seppä. Ks. Kankala.

Kangas-Venäläinen Elias Antinpoika 228. Maria Liisa Eliaantytär 228.

Kankala Anna Antintytär 267. Anna Pekantytär 510. Eeva Liisa Pekantytär 510. Elias Eerikinpoika 358. Jaakko Juhonpoika 510. Katariina Pekantytär 511. Maria Kristiina Pekantytär 511. Matti Antinpoika 267, 389. Matti Simonpoika 510. Pekka Eerikinpoika 509.

Kannusjärven Tuomas Antinpoika 279. Tuomas Sipinpoika 280.

Kannusjärvi. Ks. Haapaniemi. Ks. Jaakkola. Ks. Kytömäki. Ks. Luoma. Ks. Pakkala. Ks. Parkko. Ks. Porkka. Ks. Suikkanen. Ks. Suur-Näkki. Ks. Tykkä.

Kannuskoski. Ks. Ahlqvist.

Kanon Henrik Samuel Annanpoika 174.

Kantola Heikki Kristianinpoika 187. Helena Heikintytär 188. Liisa Heikintytär 188.

Kantor Antti Simonpoika 451.

Kantti Tuomas Jeremiaanpoika Sippu 382.

Karhula. Ks. Haimi.

Kasila Juho Juhonpoika 510. Matti Juhonpoika 510.

Kaukolan Iisak Matinpoika 64.

Kauppi Antti Samulinpoika 393. Maria Antintytär 392.

Keimola. Ks. Löfman.

Keisari Fredrik Eerikinpoika 335. Liisa Fredrikintytär 335.

Kelkka Anton Juhonpoika 255, 291, 402. Eerik Tuomaanpoika 221, 227. Esa Matinpoika 196. Fanny Aliisa Matintytär 291. Hilja Elina Matintytär 291. Juho Tuomaanpoika 137, 289, 290, 302. Leena Stiina Antonintytär 291. Maria Juhontytär 291. Maria Topiaantytär 298. Matilda Juhontytär 290, 291. Matti Juhonpoika 291. Rikhard Arvid Antoninpoika 291. Siiri Maria Matintytär 291. Sulo Armas Antoninpoika 291. Toivo Villiam Antoninpoika 291. Topias Eliaanpoika 298. Tuomas Joonaanpoika 290. Tuomas Nuutinpoika 351.

Kellsinius Elias 411.

Keltti. Ks. Killing. Ks. Schneider.

Keskiivari Eerik Joonaanpoika 468. Eeva Kristiina Kallentytär 516. Elias Joonaanpoika 284. Kalle Joonaanpoika 516. Yrjö Kristianinpoika 439.

Keski-Tökkäri Aini Ediita Eerikintytär Tökkäri 257. Alma Eerikintytär Tökkäri 257. Anton Tuomaanpoika Tökkäri 257. Aune Annikki Antonintytär Tökkäri 257. Eelin Antonintytär Tökkäri 257. Eerik Tuomaanpoika Tökkäri 257, 273. Hilja Eliina Eerikintytär Tökkäri 257. Iida Emilia Eerikintytär Tökkäri 257. Mariana Eerikintytär Tökkäri 257. Tuomas Tuomaanpoika Tökkäri 256, 273. Viktor Tuomaanpoika Tökkäri 255, 257, 273.

Kesola. Ks. Suurela.

Kesvalahti. Ks. Taskinen.

Kihli Esko Martinpoika 385.

Kiljander Margareta Elisabet 514.

Killing Eerik Taavinpoika 295.

Kiloi Anders 350.

Kimolan Matti Topiaanpoika 180.

Kirjola. Ks. Toikander.

Kissala Anna Juhontytär 450. Juho Tuomaanpoika 450. Matti Antinpoika 450. Simo Juhonpoika 451.

Kitunen Salomon Kallenpoika 446. Sylvester Salomoninpoika 446.

Kivinen Anton Matinpoika 362. Edvard Matinpoika 362. Hilda Maria Matintytär 362. Matti Matinpoika 361. Otto Matinpoika 362. Vilhelmiina Matintytär 362.

Kivitöin Mikko 514.

Klaavu Eerik Eerikinpoika 170. Maria Eerikintytär 170.

Klemola Eerik Simonpoika 189.

af Klercker Karl Nathanael 124, 332, 333.

Klåsarö. Ks. Loosari.

Knaap Johan Fredrik 513.

Knap. Ks. Knaap.

Knihtilä Juho Olavinpoika 157.

Koho Anna Martintytär 155. Johanna Kristianintytär 259. Kalle Yrjönpoika 250. Martti Olavinpoika 155. Valpuri Yrjöntytär 177. Yrjö Juhonpoika 177.

Koivu Eerik Eerikinpoika 357. Eeva Matintytär 215. Tuomas Aataminpoika 357. Tuomas Kallenpoika 223.

Kokemäen pitäjä. Ks. Villiö.

Kokko. Ks. Kokkola.

Kokkola Aatami Pekanpoika 416. Anna Matintytär 336, 372. Esa Matinpoika 336. Kalle Kallenpoika 184. Matti Matinpoika 336. Matti Tuomaanpoika 336. Tuomas Eerikinpoika 329.

Kolehmainen Matilda Taavintytär 298. Taavi Eliaanpoika 298.

Kolmhalko Antti Heikinpoika 189.

Kolsi Eeva Juhontytär 512. Juho Jaakonpoika 512.

Kolsila. Ks. Kolsi. Ks. Lääti. Ks. Palmqvist. Ks. Pöysä. Ks. Sippu.

Kondohovin Martti 154. Riitta Juhontytär 154, 408, 436.

Konka Eeva Kristiina Tuomaantytär 394. Tuomas Paavonpoika 394.

Kontio Edvard Pekanpoika 503, 504. Hjalmar Pekanpoika 503, 504. Pekka Juhonpoika 497, 501, 503, 504.

Konttila. Ks. Holtz.

Korho Simo Yrjönpoika 215.

Korhonen Antti Pärtynpoika 165. Esa Tuomaanpoika 496, 503. Liisa Antintytär 165.

Korjala Anna Joonaantytär 160. Eeva Samulintytär 424. Joonas Heikinpoika 160. Liisa Samulintytär 369. Maria Matintytär 484. Matti Samulinpoika 484. Samuli Samulinpoika 369, 424.

Korjula. Ks. Korjala.

Korjus Eerik Eerikinpoika 85, 86, 186. Eeva Juhontytär 287. Liisa Eevantytär 287. Simo Mikonpoika 479.

Korkeakoski. Ks. Ahlqvist. Ks. Mäenpää. Ks. Riinari.

Korpelain. Ks. Korpelainen.

Korpelainen Anna Jaakontytär 509. Antti Jaakonpoika 509. Jaakko Laurinpoika 322, 451, 508. Matti Jaakonpoika 509.

Korppi Aarne Viljo Antoninpoika 367. Anton Antoninpoika 367. Anton Tuomaanpoika 364. Juho Antoninpoika 367. Nikolai Antoninpoika 367. Taavi Taavinpoika 364.

Korttila Eerik Jaakonpoika 128.

Koskel Pärtty Niilonpoika 322, 323.

Koskenniska. Ks. Petman.

Koskinen Eerik 503, 505. Juho Eerikinpoika 230.

Kossila Iisak Tuomaanpoika 258.

Kotka. Ks. Ruotsinsalmi.

Kottila Eerik Paavonpoika 166, 179. Liisa Eerikintytär 179. Maria Eerikintytär 166.

Kourula. Ks. Gardemeister. Ks. Hörkäs. Ks. Vähä-Hörkäs.

Kourulan Matti Mikonpoika 436.

Kouvola. Ks. Hanskila. Ks. Jaakkola. Ks. Kitunen. Ks. Kyöperi. Ks. Loikala. Ks. Priha. Ks. Puolakka.

Kouvolan Antti Yrjönpoika 23. Martti Nuutinpoika 437. Tuomas Tuomaanpoika 64.

Krogars Juho Taavinpoika 510. Ks. Krouvari.

Krouvari Juho Antinpoika 223.

Kuivala. Ks. Sahanen.

Kuivalan Elias Juhonpoika 218.

Kuja. Ks. Kujala.

Kuja-Antti Aimo Viljo Antoninpoika Sippu 371. Anna Jaakontytär Spännäri 204. Anna Maria Antintytär Aho 203. Anton Eerikinpoika Aho 204. Anton Eerikinpoika Sippu 255, 371. Anton Kristianinpoika Spännäri 204. Antti Eerikinpoika Spännäri 196. Antti Juhonpoika Aho 202. Auli Annikki Viktorintytär Aho 203. Eerik Antinpoika Spännäri 196, 208. Eerik Kallenpoika Aho 204, 208. Elma Eerikintytär Spännäri 196. Emilia Eerikintytär Aho 204. Helvi Aurora Viktorintytär Aho 203. Hilja Antonintytär Sippu 371. Hilma Kristianintytär Spännäri 204. Ilmari Antoninpoika Sippu 371. Jaakko Matinpoika Spännäri 203, 208. Kristian Jaakonpoika Spännäri 204, 208, 255. Leena Stiina Antintytär Aho 203. Lempi Antonintytär Sippu 371. Lempi Maria Viktorintytär Aho 203. Maria Gabrielintytär Spännäri 203. Maria Kristiina Antintytär Aho 203. Martti Antoninpoika Sippu 371. Martti Olavi Viktorinpoika Aho 203. Matti Eerikinpoika Aho 204. Meeri Helena Viktorintytär Aho 203. Mirjam Kyllikki Viktorintytär Aho 203. Nestor Eerikinpoika Spännäri 196. Niilo Viktorinpoika Aho 203. Olga Eerikintytär Aho 204. Otto Antoninpoika Sippu 371. Pentti Anton Antoninpoika Sippu 371. Reinhold Eerikinpoika Spännäri 196. Ruudolf Eerikinpoika Spännäri 196. Toini Ellen Viktorintytär Aho 203. Tyyne Martta Viktorintytär Aho 203. Verneri Eerikinpoika Spännäri 196. Viktor Alfred Antinpoika Aho 203, 208. Viktor Svante Viktorinpoika Aho 203. Vilhelm Eerikinpoika Aho 204. Viljam Kristianinpoika Spännäri 204. Villehard Eerikinpoika Spännäri 196.

Kujala Anna Eerikintytär 285. Anna Matintytär 329. Anton Juhonpoika 477. Antti Antinpoika 183. Eerik Antinpoika 198. Eerik Tuomaanpoika 183, 470. Helena Eerikintytär 470. Helena Kristiina Eerikintytär 336. Helena Tuomaantytär 518. Jaakko Tuomaanpoika 183, 199. Jeremias 38. Kalle Kustaa Kallenpoika 423. Maria Kristiina Tuomaantytär 256. Matti Antinpoika 183, 184, 185. Matti Eerikinpoika 484. Matti Paavonpoika 183. Matti Tuomaanpoika 329. Salomon Eerikinpoika 91. Tuomas Antinpoika 183. Tuomas Simonpoika 256, 518. Tuomas Tuomaanpoika 380. Vilhelmiina Kallentytär 423. Vilhelmiina Tuomaantytär 380.

Kujamies. Ks. Kujala.

Kujanti. Ks. Kuja-Antti.

Kulosaari. Ks. Wulisma.

Kunniallinen Paavo 386.

Kuokka Anna Sofia Simontytär 172. Simo Pekanpoika 172.

Kuopio. Ks. Lindeberg.

Kuoppakangas Ananias Tildanpoika Siiriä 505.

Kuoppala Eerik Heikinpoika 171. Eerik Matinpoika Alatalo 379. Eerik Simonpoika 364. Helena Eerikintytär 171. Maria Kristiina Eerikintytär Alatalo 379. Maria Simontytär 364. Matti Eerikinpoika 262. Simo Samulinpoika 364. Tuomas Eerikinpoika Sippu 379.

Kuorsalo. Ks. Arvi-Lommi. Ks. Lommi.

Kurikka Eugenia Karoliina 475.

Kurittu Antti Jaakonpoika 509. Eerik Kallenpoika 215. Liisa Yrjöntytär 187. Maria Mikontytär 412. Mariana Matintytär 421. Maria Simontytär 295. Matti Eerikinpoika 421. Matti Matinpoika 215, 509. Matti Simonpoika 510. Mikko Yrjönpoika 193. Simo Simonpoika 295. Tuomas Yrjönpoika 265. Viktor Matinpoika Toikka 421. Yrjö Matinpoika 187.

Kuusaanniemen Juho Fredrik Juhonpoika 477. Maria Aleksiina Juhontytär 477.

Kuusaanniemi. Ks. Mäenpää.

Kuutsalo. Ks. Tökkäri.

Kvarnby. Ks. Myllykylä.

Kvist. Ks. Qvist.

Kylä-Tökkäri Anja Antonintytär Huovila 254. Anton Antoninpoika Huovila 254, 255. Antti Simonpoika Tökkäri 253, 273. Heimo Antoninpoika Huovila 254. Helena Kristiina Tuomaantytär Tökkäri 254. Helvi Antonintytär Huovila 254. Hilja Antonintytär Huovila 254. Maria Antintytär Tökkäri 254. Vilhelmiina Antintytär Tökkäri 254. Viljo Verner Antoninpoika Huovila 254.

Kymenkartano. Ks. Bruun. Ks. Clayhills. Ks. Naht. Ks. Pardanus.

Kymenkartanon Eerik Mikonpoika 368.

Kymin pitäjä. Ks. Ahvio. Ks. Bärnäs. Ks. Eskola. Ks. Helilä. Ks. Huruksela. Ks. Jäppilä. Ks. Kaukola. Ks. Korkeakoski. Ks. Kuutsalo. Ks. Kymenkartano. Ks. Mussalo. Ks. Pernoo. Ks. Pihkoo. Ks. Ruotsinsalmi. Ks. Saksala. Ks. Sutelan kylä. Ks. Ylänummi.

Kymlander Johan 514.

Kymmenegård. Ks. Kymenkartano.

Kyreen Johan 119, 315.

Kytö Antti Juho Juhonpoika 300.

Kytölä Matti Jaakonpoika 515.

Kytömäki Eerik Pärtynpoika 377. Eeva Liisa Simontytär 446. Simo Tuomaanpoika 446. Tuomas Matinpoika 228.

Kyöperi Anna Markuntytär 456. Anna Simontytär 286. Markku Antinpoika 456.

Kyöperilä. Ks. Jaakkola. Ks. Koskinen.

Kyöperilän Eerik Marianpoika 300. Maria Tuomaantytär 300.

Kårnäs. Ks. Kaarniemi.

Kårpelain. Ks. Korpelainen.

Kåskell. Ks. Koskel.

Kälviä. Ks. Fält. Ks. Luokkamäki.

Kälviän pitäjä. Ks. Jokikylä. Ks. Kälviä.

Kärkkäinen Iida Maria Juhontytär 129. Juho Tanelinpoika 129.

Laakso Anna Kristiina Juhontytär 518. Asarias Möttö 505. Juho Mikonpoika 518. Juho Sylvesterinpoika 482, 503, 505.

Lagerblom Eva Gustafintytär 448.

Lagerbom. Ks. Lagerblom.

Lagman Anna Matintytär 330. Anna Stiina Tuomaantytär 268. Antti Antinpoika 217. Benjam Tuomaanpoika 268. Eeva Matintytär 330. Helena Matintytär 330. Juho Taavinpoika 330. Liisa Matintytär 330. Maria Matintytär 330. Matti Mikonpoika 330. Matti Tuomaanpoika 330. Tuomas Kristianinpoika 268. Tuomas Tuomaanpoika 197, 330.

Lahdenkylä. Ks. Laakso.

Lahtela Eerik Matinpoika 158. Maria Mikontytär 412. Simo Jaakonpoika 158.

Lahti August 402. Eerik Matinpoika 165.

Lahtinen Juho Juhonpoika 482.

Laihajärvi. Ks. Toikander.

Lakiasuo Anton Matinpoika Toikka 421. Eemil Antoninpoika Toikka 422. Eerik Juho Matinpoika Toikka 422. Iida Maria Antonintytär Toikka 422. Matti Tuomaanpoika Toikka 421, 430. Teodor Matinpoika Toikka 421. Tuomas Antoninpoika Toikka 422. Viktor Antoninpoika Toikka 422. Viktor Matinpoika Toikka 421. Vilhelm Matinpoika Toikka 421.

Lalu Eerik Jaakonpoika 128. Eeva Malakiaantytär 187. Paavo Matinpoika 128.

Lammin pitäjä. Ks. Ronni.

Lampila Anna Antintytär 267. Antti Tuomaanpoika 267. Matti Antinpoika 267, 389.

Lanskaja Elisabeth Jakovlevna 104.

Lapinjärven pitäjä. Ks. Heikinkylä. Ks. Norrby. Ks. Pukaro.

Lappeen pitäjä. Ks. Parkkarila.

Lasimestari Olavi 117.

Lassila Aleksanteri Simonpoika 191. Esa Eerikinpoika 222. Helena Esantytär 222, 225. Maria Tuomaantytär 300.

Laulaja Antti Sipinpoika 412. Joel Tuomaanpoika 165. Kalle Antinpoika 293. Pekka Eerikinpoika 514. Saara Kristiina Pekantytär 514. Tuomas Pekanpoika 414.

Laurila Viktor Eerikinpoika 203.

Lautala Anton Eerikinpoika Tykkä 231. Anton Eliaanpoika Ståhlberg 232. Eerik Juhonpoika 232. Juho Helenanpoika 443. Simo Tuomaanpoika 216.

Lavi Anton 503. Eerik Matinpoika 419.

Lavonen Helena Kristiina Tuomaantytär 189.

Lehto Eerik Juho Eerikinpoika 175, 503, 505. Lempi Elina Eerikintytär 175. Väinö Eerikinpoika 175.

Lekander Juho Matinpoika 517.

Lepistö Eeva Kallentytär 443. Kalle Hoseaanpoika 443.

Lesche Alexander 216.

Liceen. Ks. Licin.

Licenius Tuomas Eerikinpoika 159.

Licin Eerik Eerikinpoika 159. Heikki Eerikinpoika 159. Juho Simonpoika 159. Pekka Eerikinpoika 159.

Liikkala. Ks. Ahlroth. Ks. Ahola. Ks. Baeckman. Ks. Balhorn. Ks. Brofelt. Ks. Bruun. Ks. Bühler von der Lenke. Ks. af Forselles. Ks. Forstén. Ks. Grass. Ks. Hannula. Ks. von Hassing. Ks. Holtz. Ks. Huovila. Ks. Hykkyrä. Ks. Härmä. Ks. Keskiivari. Ks. Kissala. Ks. Kujala. Ks. Lekander. Ks. Licin. Ks. Liikkanen. Ks. Liljander. Ks. Lind. Ks. Löfman. Ks. Mikkola. Ks. Mäkelin. Ks. Mänttäri. Ks. Niemelä. Ks. Niinoja. Ks. Nurkka. Ks. Oxman. Ks. Pytty. Ks. Pyttylä. Ks. Rinadelli. Ks. Rosenberg. Ks. Rüdinger. Ks. Schneider. Ks. Seppälä. Ks. van Suchtelen. Ks. Svetichin. Ks. Tani. Ks. Tiljander. Ks. Toikander. Ks. Turkia. Ks. Ukkola. Ks. Ulvi. Ks. Vakkari. Ks. Valentinson.

Liikkalan Anna Jaakontytär 484. Anna Mikontytär 387. Anna Sipintytär 249. Antti Juhonpoika 484. Eerik Eerikinpoika 368. Jaakko Juhonpoika 484. Juho Antinpoika 410, 479, 483, 484. Juho Eerikinpoika 200, 355, 367, 368. Juho Juhonpoika 485. Juho Matinpoika 157. Kaarina Yrjöntytär 212. Kristiina Jaakontytär 199. Kristiina Klemetintytär 465. Liisa Juhontytär 484. Maria Juhontytär 472. Maria Yrjöntytär 200. Marketta Heikintytär 368. Marketta Matintytär 439. Matti Sipinpoika 465. Riitta Pekantytär 313. Sofia Tuomaantytär 200. Valpuri Eerikintytär 183.

Liikkanen Eerik Juho Matinpoika 367. Eerik Matinpoika 486. Eeva Kristiina Matintytär 288. Jaakko Matinpoika 187. Juho Matinpoika 426. Liisa Stiina Eerikintytär 366, 367. Maria Aatamintytär 417. Maria Eerikintytär 486. Matti Antinpoika 288. Vilhelmiina Juhontytär 426.

Liila Eeva Stiina Eerikintytär 228.

Liivinmaa. Ks. Luuk. Ks. Neuhausen. Ks. Torman pitäjä.

Liivinmaan Iisak Laurinpoika 461. Juho Taavinpoika 510. Kristian Tuomaanpoika 464. Kustaa 216. Matti Matinpoika 154. Matti Ragvaldinpoika 432. Mikko Mikonpoika 236, 243. Niilo Niilonpoika 144.

Likander Tuomas Jaakonpoika 484.

Liljander Esa Jaakonpoika 220. Matti Tuomaanpoika 395.

Lilliebrunn Anders 318. Märta Katarina 314, 315, 317, 318.

Lillmars Eva Gustafintytär 448. Gustaf Andersinpoika 448.

Lill-Nevitto. Ks. Neuvoton.

Lind Alexander Johan 99.

Lindberg Aabraham Aabrahaminpoika 478.

Lindborg Anna Liisa Juhontytär 231. Juho Juhonpoika 231.

Lindeberg Eerik Matinpoika 192. Matti Matinpoika 192.

Linder Liisa Stiina Tuomaantytär 299, 303. Otto Antinpoika 361. Tuomas Eerikinpoika 299.

Lindholm Erika Charlotta 300. Gabriel 300. Tuomas Antinpoika 448.

Lindman Eva Kristina 513.

Lindqvist Liisa Matintytär 129. Matti Eerikinpoika 129. Vihtori Jalmari 304.

Lipiälä. Ks. Peuhu.

Lisberg Eerik Fabian Fabianinpoika 412.

Liuksiala. Ks. Meurman.

Lohensurma Markku 117, 308.

Lohman. Ks. Loman.

Loikala Sylvester Matinpoika 394. Sylvester Tanelinpoika 427. Vilhelmiina Sylvesterintytär 427.

Loman Anders Gustaf Samuelinpoika 416.

Lomberg. Ks. Lomperi.

Lommi Arvi Arvinpoika 155, 156.

Lomperi Antti Juhonpoika 293. Maria Mikontytär 477.

Long Anna Niilontytär 181.

Lonka Jaakko 308. Johanna Simontytär 294. Juho Simonpoika 359. Matti Heikinpoika 368. Simo Yrjönpoika 294. Tuomas Simonpoika 414.

Loosari. Ks. Skogman.

Loppari Anna Matintytär 160. Elias Tuomaanpoika 187. Juho Jaakonpoika 480. Juho Sylvesterinpoika Sakkara 482. Matti Samulinpoika 160. Tuomas Sipinpoika 159.

Lumparlandin pitäjä. Ks. Skag.

Lundberg Helena Katariinantytär 129.

Luokkamäki Juho Jaakonpoika Fält 517.

Luoma Eerik Pärtynpoika 377.

Luotolahti. Ks. Väkkärä.

Luuk Anna Kristiina Kustaantytär 100.

Luulaja. Ks. Bruun.

Luumäen pitäjä. Ks. Kannuskoski. Ks. Munne. Ks. Venäläinen.

Lyöttilä. Ks. Alhainen. Ks. Hogen. Ks. Huusila. Ks. Kaidassuo. Ks. Kossila. Ks. Nyman. Ks. Toikander. Ks. Tökkäri.

Lyöttilän Kaarina Simontytär 515.

Länsi-Kuppis. Ks. Knaap.

Länsikylä. Ks. Tasa.

Länsi-Tesjoki. Ks. Nyman.

Läsch. Ks. Lesche.

Lääti Eerik Matinpoika 512. Eeva Eerikintytär 512. Maria Paavontytär 512.

Löfman Karl Aron 94, 96, 97, 98, 99, 103, 126, 138, 139, 171, 174, 197, 200, 217, 337, 474, 478, 482, 491, 492. Magnus 38, 200.

Lönngren Eeva Liisa 180. Juho Fredrik 180.

Lönnroth Alma Johanna Charlotta 494, 497.

Löytty Esa Eerikinpoika 222. Helena Esantytär 222. Ville 503.

Majaniemi Anna Matintytär 225. Anna Pekantytär 480. Liisa Matintytär 286. Matti Akselinpoika 225, 286, 292. Matti Pekanpoika 292. Paavo Eerikinpoika 216. Pekka Akselinpoika 292.

Majuri Antti Juhonpoika 428. Maria Antintytär 428.

Malleen Daniel Ferdinand 89, 95, 122, 130, 131, 133, 137, 138, 329, 331, 333.

Malm Anna Margareta 412.

Malmi. Ks. Björk.

Malmin Katarina Andersintytär 513.

Mammoinen Olavi 14.

Manni Kustaa Antinpoika 163. Maria Kustaantytär 163.

Mantere Otto 162, 475. Viktor 162, 255, 475.

Marinhovi Edvard Pekanpoika Kontio 503, 504. Hjalmar Pekanpoika Kontio 503, 504. Kristian Aabrahaminpoika Hohti 255, 477, 505. Pekka Juhonpoika Kontio 497, 501, 503. Valde Eenok Kristianinpoika Hohti 477.

Markkanen Pekka Aataminpoika 300.

Martelin Ulrika Charlotta 300.

Marttila Aina Eliina Matintytär Töttö 396. Aliina Matintytär Töttö 390, 396, 397. Alma Matintytär Töttö 390. Anna Sofia Mikontytär Töttö 399. Anton Eerikinpoika Töttö 398. Anton Tuomaanpoika Töttö 390, 401. Arvo Valdemar Matinpoika Töttö 396, 397, 398. Edvard Eerikinpoika Töttö 398. Eelin Matintytär Töttö 390. Eerik Esanpoika Töttö 397. Eerik Simonpoika Töttö 388. Eine Vilhelmiina Matintytär Töttö 396, 397, 398. Emilia Matintytär Töttö 390, 397. Esko Tuomaanpoika 451. Hjalmar Matinpoika Töttö 390. Iida Maria Antonintytär Töttö 391. Iida Matintytär Töttö 397, 399. Johanna Matintytär Töttö 390. Juho Jaakonpoika Töttö 386. Kalle Jeremiaanpoika 398. Karl Väinö Eerikinpoika Töttö 398. Kristiina Eskontytär 451. Maria Kallentytär 398. Matti Esanpoika Töttö 395, 396. Matti Joonaanpoika 375. Matti Matinpoika Töttö 255, 396, 397, 398, 401. Matti Mikonpoika Töttö 399. Matti Tuomaanpoika Töttö 390, 401. Meeri Edita Matintytär Töttö 397, 398. Mikko Salomoninpoika Töttö 399. Otto Matinpoika Töttö 397. Sulo Toivo Matinpoika Töttö 396, 397. Tilda Maria Eerikintytär Töttö 398. Tilda Matintytär Töttö 390, 397. Toivo Anton Antoninpoika Töttö 391. Tyyne Matilda Matintytär Töttö 396, 397. Vilhelmiina Eerikintytär Töttö 398. Vilhelm Matinpoika Töttö 390. Villehad Matinpoika Töttö 397.

Mataranmäki. Ks. Kärkkäinen.

Mataroja. Ks. Tykkä.

Matikka Helena Sylvesterintytär 367. Sylvester Eliaanpoika 367.

Matikkala. Ks. Matikka.

Mattila Aino Maria Matintytär Toikka 423. Arvo Veikko Matinpoika Toikka 423. Eelin Lempi Matintytär Sippu 380. Eerik Juho Mikonpoika Toikka 422. Fanni Johanna Matintytär Sippu 380. Iida Maria Mikontytär Toikka 422. Jeremias Matinpoika 294. Juho Antinpoika 191. Liisa Juhontytär 191. Matti Eerikinpoika Sippu 379. Matti Matinpoika Sippu 380. Matti Mikonpoika Toikka 422. Mikko Tuomaanpoika Toikka 422. Toini Matilda Matintytär Sippu 380. Toivo Eerik Matinpoika Toikka 423. Tuomas Matinpoika Sippu 380. Uuno Viljo Matinpoika Sippu 380. Veikko Valdemar Matinpoika Sippu 380. Vilhelm Mikonpoika Toikka 255, 423. Väinö Ilmari Matinpoika Toikka 423.

Mattilan kylä. Ks. Fält. Ks. Tykkä.

Mattilan kylän Markku Eskonpoika 204, 308.

Maunuksela. Ks. Keltti.

Mekelin. Ks. Mäkelin.

Mervilä. Ks. Andström.

Meshtsherski ruhtinas 262.

Metsäkylä. Ks. Ahola. Ks. Brask. Ks. Gunnari. Ks. Hollender. Ks. Klemola. Ks. Koivu. Ks. Lautala. Ks. Paavola. Ks. Riivari. Ks. Ryysy. Ks. Seppälä. Ks. Skogman. Ks. Ståhlberg. Ks. Suutari. Ks. Toikka. Ks. Tykkä.

Metsäkylän Antti Matinpoika 311. Johanna Matintytär 411. Jooseppi Eskonpoika 243. Kaarina Mikontytär 437. Kristiina Heikintytär 243. Lauri Yrjönpoika 409. Martti Antinpoika 388. Samuli Markunpoika 311. Tuomas Tuomaanpoika 465.

Mettä-Jussila Eelin Maria Matintytär Aho 446. Eino Matinpoika Aho 444, 446. Elsa Elina Matintytär Aho 446. Esko Einonpoika Aho 444. Matti Kallenpoika Aho 444, 445.

Mettä-Lassila Esa Eerikinpoika 222. Helena Esantytär 222, 225.

Mettälä Anders Gustaf Samuelinpoika Loman 416. Antti Heikinpoika 189. Antti Matinpoika 189. Eerik Matinpoika 390. Helena Malakiaantytär 228. Iisak Juhonpoika 179. Liisa Iisakintytär 179. Liisa Stiina Eerikintytär 390. Malakias Kallenpoika 228. Matti Jaakonpoika 415.

Mettäpukki Eerik Iisakinpoika 258. Kaarina Olavintytär 258. Olavi Matinpoika 258. Valpuri Olavintytär 258.

Meurman Agathon 319. Anders Johan 319.

Meyer Katarina 321.

Miehikkälä. Ks. Backström.

Mikkelin pitäjä. Ks. Tikkala.

Mikkola Antti Antinpoika 183. Antti Eerikinpoika 183. Eerik Antinpoika 198. Heikki Simonpoika 455. Matti Matinpoika 186. Matti Mikonpoika 199. Mikko Eerikinpoika 474. Mikko Pekanpoika 183. Pekka Eerikinpoika 183. Tuomas Antinpoika 183.

Moisio. Ks. Lagman. Ks. Pekkilä. Ks. Suutarila. Ks. Vanttola. Ks. Yrjölä.

Moision Juho Juhonpoika 482.

Monikkala. Ks. Lilliebrunn.

Muhniemen Eerik Iisakinpoika 258. Kristian Hannunpoika 64. Matti Jaakonpoika 414.

Muhniemi. Ks. Hohti. Ks. Iso-Hohti. Ks. Iso-Kolmhalko. Ks. Iso-Korhonen. Ks. Kolmhalko. Ks. Korhonen. Ks. Koskinen. Ks. Kuoppala. Ks. Mettälä. Ks. Nurkkala. Ks. Pasila. Ks. Suikula. Ks. Vähä-Pasila.

Muikkula. Ks. Lönngren. Ks. Spännäri.

Muikkulan Eeva Kallentytär 443. Kalle Hoseaanpoika 443. Matti Topiaanpoika 180.

Mukala Maria Simontytär 295. Simo Juhonpoika 295.

Munne. Ks. Suurmunne.

Muolaan pitäjä. Ks. Heinjoen kappeli.

Murtoo Aino Lydia Eerikintytär Hohti 478. Eerik Matinpoika Hohti 478. Eino Viljam Eerikinpoika Hohti 478. Elsa Matilda Eerikintytär Hohti 478. Matti Eerikinpoika Hohti 477, 490. Uuno Vilho Eerikinpoika Hohti 478. Vilhelm Matinpoika Hohti 478.

Mussalo. Ks. Hanski. Ks. Tura. Ks. Tökkäri.

Mussalon Tuomas Vilpunpoika 239.

Mustila. Ks. Lepistö. Ks. Ylöstalo.

Muurikkala. Ks. Platan.

Muurman Elias Eliaanpoika 187.

Myllykylä. Ks. Dufva. Ks. Haarala. Ks. Teikari. Ks. Tökkäri.

Myllykylän Antti Mikonpoika 511. Eeva Liisa Pekantytär 265. Martti Antinpoika 388, 512. Pekka Juhonpoika 265. Sakari Antinpoika 388, 511.

Myllylä Anna Liisa Juhontytär Lindborg 231. Juho Juhonpoika Lindborg 231.

Mylläri Antti Antinpoika 217. Liisa Eerikintytär 481. Ulrika Lovisa Juhontytär 481.

Mynttilä. Ks. Kytö.

Myrskylä. Ks. Kanon.

Myrskylän pitäjä. Ks. Myrskylä.

Mäenpää Anna Maria Antintytär 517. Antti Eliaanpoika 517. Antti Mikonpoika Raami 394. Eerik Juhonpoika 293. Liisa Simontytär 165.

Mäkelin Anders Vilhelm 100, 516. Anton 100, 102, 221, 230. Tuomas 100.

Mäkelä Anna Maria Antintytär 286. Anna Yrjöntytär 423. Anton Eerikinpoika Juura 300. Antti Jeremiaanpoika 516. Arvi Eerikinpoika Juura 300. Eerik Matinpoika Juura 299, 303. Eerik Tuomaanpoika 470. Eeva Heikintytär 399. Eeva Kristiina Matintytär Juura 299. Esa Tuomaanpoika 198. Heikki Heikinpoika 399. Helena Eerikintytär 470. Helena Fabianintytär 268. Helena Tuomaantytär 257. Hilma Eerikintytär Juura 300. Jaakko Jaakonpoika 165. Leena Stiina Matintytär 268. Maria Antintytär 516. Maria Esantytär 198. Maria Matintytär Juura 299. Matti Tuomaanpoika Juura 299, 303. Matti Yrjönpoika 386. Simo Yrjönpoika 215. Tuomas Tuomaanpoika 100. Tuomas Yrjönpoika 182, 386. Tyyne Matilda Eerikintytär Juura 300.

Mäkilaita Aatami Matinpoika 330. Kristiina Aatamintytär 330.

Mäkiselkä. Ks. Moisio.

Mämmä Arvi Niilonpoika 14, 15, 16, 44, 141, 142. Hannu Arvinpoika 141, 143. Hannu Simonpoika 50, 144. Heikki Arvinpoika 48, 49, 50, 141, 143, 145. Mikko Pentinpoika 51, 145. Niilo 142. Niilo Niilonpoika 15, 16, 51, 142, 143, 144, 145, 147. Paavo Mikonpoika 145. Simo Heikinpoika 143, 145. Simo Niilonpoika 142, 144. Sipi Paavonpoika 145, 146.

Mämmälä. Ks. Aaltonen. Ks. Ahlqvist. Ks. Aho. Ks. Ala-Saku. Ks. Alin. Ks. Antin-Matti. Ks. Anttila. Ks. Anttooni-Jermiä. Ks. Anttooni-Jussila. Ks. Arajärvi. Ks. Baeckman. Ks. Bjugg. Ks. Björk. Ks. Blomqvist. Ks. Brofelt. Ks. Bruun. Ks. von Daehn. Ks. Eerola. Ks. Eklund. Ks. Elo. Ks. Eskelinen. Ks. Etu-Soppi. Ks. Etu-Tökkäri. Ks. Fabritia. Ks. Forstén. Ks. Fält. Ks. Färm. Ks. Govinius. Ks. Granberg. Ks. Gösman. Ks. Hage. Ks. Haili. Ks. Haka-Jussila. Ks. Handelin. Ks. Hannula. Ks. Hanskila. Ks. Hasu. Ks. Hautamäki. Ks. Heikkilä. Ks. Hellström. Ks. Hermansson. Ks. Hilden. Ks. Hintolin. Ks. Hirvi. Ks. Hohti. Ks. Hollender. Ks. Holstila. Ks. Holtz. Ks. Huovila. Ks. Huuk. Ks. Hykkyrä. Ks. Inkeroinen. Ks. Iso-Hohti. Ks. Iso-Sippu. Ks. Jermiä. Ks. Jermo. Ks. Jernström. Ks. Jussila. Ks. Juura. Ks. Järvisalo. Ks. Kaasinen. Ks. Kaipiainen. Ks. Kalander. Ks. Kalastaja. Ks. Kalliola. Ks. Kanon. Ks. Kantti. Ks. Kelkka. Ks. Keski-Tökkäri. Ks. Kivinen. Ks. Knaap. Ks. Koivu. Ks. Konka. Ks. Kontio. Ks. Korhonen. Ks. Korpelainen. Ks. Koskinen. Ks. Kuja-Antti. Ks. Kujala. Ks. Kuoppakangas. Ks. Kurikka. Ks. Kylä-Tökkäri. Ks. Kymlander. Ks. Kyreen. Ks. Laakso. Ks. Lahti. Ks. Lakiasuo. Ks. Lasimestari. Ks. Laurila. Ks. Lavi. Ks. Lehto. Ks. Lesche. Ks. Lindberg. Ks. Lindqvist. Ks. Lohensurma. Ks. Lundberg. Ks. Löfman. Ks. Löytty. Ks. Malleen. Ks. Mantere. Ks. Marinhovi. Ks. Marttila. Ks. Mattila. Ks. Mettä-Jussila. Ks. Mettälä. Ks. Murtoo. Ks. Mäkelin. Ks. Mäkelä. Ks. Mämmä. Ks. Möttö. Ks. Niemi. Ks. Niinivaara. Ks. Nordström. Ks. Nurminen. Ks. Nyppeli. Ks. Ojala. Ks. Ojaniemi. Ks. Orava. Ks. Paldani. Ks. Pampari. Ks. Parikka. Ks. Pasi. Ks. Pavlov. Ks. Peipponen. Ks. Penttilä. Ks. Peuhu. Ks. Pirkola. Ks. Pukki. Ks. Raami. Ks. Rajamäki. Ks. Rantalahti. Ks. Rantanen. Ks. Raunio. Ks. Rinne. Ks. Ruotsulainen. Ks. Saarela. Ks. Sakala. Ks. Sakkara. Ks. Saku. Ks. Salmela. Ks. Salmi. Ks. Samola. Ks. Savela. Ks. Schatelowitz. Ks. Schneider. Ks. Sevenius. Ks. Sihvola. Ks. Siiriä. Ks. Silfvast. Ks. Simola. Ks. Sippu. Ks. Sipunius. Ks. Skinnari. Ks. Skogman. Ks. Soppi. Ks. Spännäri. Ks. Standertskjöld. Ks. Stein. Ks. Ståhlberg. Ks. Ståhlhammar. Ks. Suomela. Ks. Säde. Ks. Taavi-Tökkäri. Ks. Taka-Soppi. Ks. Taka-Tökkäri. Ks. Tani. Ks. Taskinen. Ks. Tilli. Ks. Toikander. Ks. Toikka. Ks. Toikko. Ks. Tommo-Jermiä. Ks. Toukosuo. Ks. Träskman. Ks. Tuomas-Saku. Ks. Turkia. Ks. Tykkä. Ks. Tykkäri. Ks. Tökkäri. Ks. Töttö. Ks. Ukkola. Ks. Vainio. Ks. Weppling. Ks. Vihtoori-Jussila. Ks. Winter. Ks. Virta. Ks. Wulisma. Ks. Ylä-Jermiä. Ks. Ylä-Saku. Ks. Zimmermann.

Mämmälän Agneta Mikontytär 199. Anna 317. Anna Aatamintytär 219. Anna Antintytär 410, 507. Anna Jaakontytär 323. Anna Joonaantytär 442. Anna Juhontytär 513. Anna Kustaantytär 128. Anna Matintytär 158. Anna Mikontytär 387, 391. Anna Pekantytär 510. Anna Sakarintytär 511. Anna Samulintytär 283. Anna Simontytär 436. Anna Tuomaantytär 128. Antti Hannunpoika 17, 236. Antti Juhonpoika 315. Antti Laurinpoika 19. Antti Niilonpoika 117. Antti Pekanpoika 306. Antti Taavinpoika 260. Arvi 352. Beata 280. Beata Olavintytär 449. Eelin Heikintytär 240, 279. Eelin Jesperintytär 507. Eerik 410. Eerik Arvinpoika 438. Eerik Eskonpoika 309. Eerik Hannunpoika 49, 51, 143, 347. Eerik Heikinpoika 462. Eerik Kustaanpoika 128. Eerik Pekanpoika 15, 16, 17, 44, 46, 49, 51, 53, 141, 146. Eerik Simonpoika 205. Eeva 315. Eeva Aatamintytär 513. Eeva Eskontytär 216. Eeva Kallentytär 127, 130. Eeva Kustaantytär 128, 515. Eeva Liisa Pekantytär 510. Esko 315. Esko Jaakonpoika 311, 433. Esko Martinpoika 57, 58, 59, 117, 306. Esko Pekanpoika 404. Esko Simonpoika 348. Frans Tuomaanpoika 204. Hannu Laurinpoika 15, 16, 17, 347. Hannu Olavinpoika 236. Hannu Ragvaldinpoika 143. Hannu Simonpoika 404. Heikki Arvinpoika 17, 46. Heikki Eerikinpoika 348. Heikki Hannunpoika 348. Heikki Juhonpoika 123. Heikki Markunpoika 156, 205. Heikki Ragvaldinpoika 143. Heikki Simonpoika 315. Helena Akselintytär 511. Helena Arvintytär 449. Helena Juhontytär 511. Iisak Laurinpoika 19, 50, 51, 56, 58, 59, 145, 210, 434, 461, 462. Jaakko Matinpoika 58. Jaakko Mikonpoika 144, 244. Johanna 312. Johanna Markuntytär 350, 352. Juho Antinpoika 236, 410, 483, 484. Juho Tuomaanpoika 154, 280. Katariina 351. Katariina Heikintytär 387. Katariina Juhontytär 513. Katariina Kustaantytär 129. Katariina Pekantytär 511. Katariina Tuomaantytär 508. Kerttu Matintytär 282. Kristian Heikinpoika 513. Kristiina Yrjöntytär 160. Kustaa Antinpoika 128, 250, 340, 453. Lauri Hannunpoika 43. Lauri Juhonpoika 15, 16, 17, 25, 46, 209. Lauri Pekanpoika 46, 49, 50, 236, 462. Lavrenti Ivanovitsh 472. Liisa 311, 315. Liisa Antintytär 441, 507. Liisa Eliaantytär 327. Liisa Heikintytär 411. Liisa Juhontytär 264. Liisa Matintytär 441. Liisa Mikontytär 387. Liisa Stiina Heikintytär 129. Liisa Yrjöntytär 354. Lindved Laurinpoika 49, 50, 51, 53, 209, 461, 462. Maria 317. Maria Antintytär 260. Maria Eskontytär 130, 293, 450. Maria Juhontytär 185. Maria Kristiina Pekantytär 511. Maria Kristiina Sakarintytär 512. Maria Kristiina Tuomaantytär 128, 517. Maria Kustaantytär 128, 267. Maria Liisa Eliaantytär 327. Maria Matintytär 412, 440. Maria Mikontytär 214. Maria Pekantytär 510. Maria Tuomaantytär 205, 212, 280. Marketta Pärtyntytär 130. Marketta Tuomaantytär 155. Markku Eskonpoika 308. Markku Lindvedinpoika 50, 209, 461, 462. Martti Antinpoika 306, 309, 388, 512. Martti Hannunpoika 347. Martti Jaakonpoika 244. Martti Juhonpoika 15, 16, 17, 25, 46, 209. Martti Nuutinpoika 404. Martti Paavonpoika 51, 405, 406, 432. Martti Pekanpoika 432. Matti Eskonpoika 240. Matti Heikinpoika 57. Matti Martinpoika 19, 56, 57, 58, 405, 406. Matti Matinpoika 57. Matti Mikonpoika 462. Matti Olavinpoika 50, 57, 275, 277, 432. Matti Pekanpoika 50, 122, 292, 404, 431. Matti Ragvaldinpoika 19, 51, 54, 146, 432. Matti Tuomaanpoika 404. Mikko Eerikinpoika 146, 236, 355, 357. Mikko Juhonpoika 15, 16, 17, 46. Niilo Antinpoika 275, 323. Niilo Niilonpoika 17, 46, 49, 51, 53, 144, 244. Niilo Pekanpoika 462. Nuutti Eerikinpoika 240. Olavi Antinpoika 15, 16, 17, 275, 277, 305. Olavi Heikinpoika 14, 142. Olavi Olavinpoika 116, 236. Olavi Pekanpoika 17. Paavo Markunpoika 46, 235, 405, 406. Paavo Martinpoika 15, 16, 17, 49, 405, 406. Pekka Antinpoika 15, 16, 43, 46, 49, 51, 275, 305, 306. Pekka Eerikinpoika 374. Pekka Laurinpoika 15, 16, 17, 210, 462. Pekka Martinpoika 405, 406. Pekka Ragvaldinpoika 15, 16, 17, 46, 142, 431. Pekka Sakarinpoika 511. Pentti Matinpoika 56, 237, 244, 405. Pärtty Matinpoika 129, 322. Pärtty Pärtynpoika 323. Ragvald Pekanpoika 49, 50, 144, 275, 432. Riitta Eskontytär 241, 245. Riitta Kristianintytär 308, 351. Riitta Paavontytär 156. Riitta Samulintytär 292. Sakari Antinpoika 388, 511. Simo Heikinpoika 117, 143, 351. Simo Niilonpoika 49. Simo Paavonpoika 244. Simo Sipinpoika 19, 56, 57, 58, 347, 348, 350. Sipi Heikinpoika 348. Sipi Matinpoika 406. Sipi Paavonpoika 54, 145. Sipi Tuomaanpoika 51, 57, 146, 307, 403, 404. Sofia 280. Susanna Samulintytär 215. Taneli Iisakinpoika 205. Tuomas Eerikinpoika 46, 236, 462. Tuomas Kustaanpoika 128, 134. Tuomas Matinpoika 57, 432. Tuomas Mikonpoika 387. Tuomas Pekanpoika 15, 16, 17, 46, 49. Valpuri Jaakontytär 167. Valpuri Yrjöntytär 184, 249. Yrjö 317. Yrjö Eskonpoika 309. Yrjö Sipinpoika 404.

Mänttäri Anna Esantytär 204. Anna Kallentytär 166. Anna Matintytär 219. Anna Simontytär 413. Antti Jaakonpoika 286. Birgitta Tuomaantytär 284. Eerik Jaakonpoika 373, 399. Eerik Tuomaanpoika 370. Esa Matinpoika 204, 445. Helena Kristiina Esantytär 445. Helena Yrjöntytär 251. Jaakko Eerikinpoika 362. Juho Eerikinpoika 158. Juho Matinpoika 416. Kalle Kustaa Tuomaanpoika 166. Kristian Juhonpoika 285. Liisa Stiina Eerikintytär 373. Matti 285. Matti Matinpoika 219, 227, 442. Matti Simonpoika 87. Matti Yrjönpoika 161. Riitta Tuomaantytär 284. Saara Matintytär 161. Simo Joonaanpoika 171. Simo Tuomaanpoika 369, 413. Tuomas Tuomaanpoika 284. Yrjö Juhonpoika 251.

Mäntyharjun pitäjä. Ks. Mynttilä. Ks. Voikoski.

Mäntylä Antti Heikinpoika 335. Eeva Simontytär 287. Maria Antintytär 335. Salomon Tuomaanpoika 287. Simo Kustaanpoika 287.

Mäntymies Juho Antinpoika 269. Maria Juhontytär 268.

Möttö Asarias 505.

Naht Antony 122, 321.

Napoli. Ks. Lanskaja. Ks. van Suchtelen.

von Neidhardt Johann 216.

Neuhausen. Ks. Timmermann.

Neuvoton. Ks. Penttilä.

Neuvottoman Juho Korjuksenpoika 184.

Nevitto. Ks. Neuvoton.

von Niederlandt Anna Margareta 318.

Niemelä Eerik Antinpoika 198, 199. Eerik Eerikinpoika 199, 508. Jaakko Eerikinpoika 200. Juho Eerikinpoika 200. Simo Eerikinpoika 200. Valpuri Eerikintytär 199.

Niemi Amalia Esantytär 190. Anna Matintytär 225. Anna Pekantytär 480. Anton Esanpoika 190. Eerik Sylvesterinpoika 394, 399. Esa Aataminpoika 227. Esa Kallenpoika 189, 190, 207. Hjalmar Eerikinpoika 400. Kalle Esanpoika 190. Liisa Matintytär 286. Maria Eerikintytär 129, 400. Matilda Esantytär 190. Matti Akselinpoika 225, 286, 292. Matti Pekanpoika 292. Paavo Eerikinpoika 216. Pekka Akselinpoika 292. Sylvester Juhonpoika 399.

Nihtilä. Ks. Knihtilä.

Niinivaara Aina Josefiina Eerikintytär 301. Alina Eerikintytär 301, 304. Alma Emilia Eerikintytär 301. Eerik Marianpoika 300. Huugo Valdemar Eerikinpoika 301. Jalmari Eerikinpoika 301. Jenny Matilda Eerikintytär 301.

Niinoja Aleksanteri Jeremiaanpoika Ukkola 180.

Nikander Eerik Taavinpoika 295.

Nikula Anna Tuomaantytär 335. Tuomas Tuomaanpoika 335.

Nikunen Kristiina Aapelintytär 166.

Noberg Juliana Pekantytär 412.

Nokkala. Ks. Kesola. Ks. Mustila.

Nokkanen Aatami Matinpoika 330. Kristiina Aatamintytär 330.

Nopander Jaakko Jaakonpoika 243.

Nopanen Elias Aataminpoika 186. Elias Juhonpoika 218. Esko Matinpoika 212. Juho Tuomaanpoika 219. Maria Iisakintytär 219. Maria Kristiina Eliaantytär 218. Martti Mikonpoika 212. Tuomas Matinpoika 211. Tuomas Tuomaanpoika 212. Yrjö Yrjönpoika 212.

Nordström Aina Josefiina Eerikintytär 301. Alina Eerikintytär 301. Alma Emilia Eerikintytär 301. Edla Eerikintytär 301. Eerik Marianpoika 300. Huugo Valdemar Eerikinpoika 301. Jalmari Eerikinpoika 301. Jenny Matilda Eerikintytär 301. Viivi Helena Eerikintytär 301.

Norike. Ks. Yrjas.

Norrby. Ks. Loman.

Norsby. Ks. Poitsila. Ks. Poitz.

Nuoraa. Ks. Hollender.

Nurkka Paavo Heikinpoika 186, 358, 442, 454, 469.

Nurkkala Antti Matinpoika 189.

Nurminen Juho Taavi Topiaanpoika 129. Magnus Matinpoika 422. Matti Eerikinpoika 482.

Nygren Kalle Kustaa Aabrahaminpoika 192. Vilhelm Vilhelminpoika 390.

Nyman Fredrika Henrikintytär 517. Maria Taavintytär 486. Taavi Eliaanpoika 486. Vendla Fredrikantytär 517.

Nyppeli Heikki 402.

Nåpain. Ks. Nopanen.

Näkki Simo Jaakonpoika 158. Tuomas Sakarinpoika 316.

Näkkilä. Ks. Näkki.

Oftschennikoff Osip 261.

Ojala Anna Jaakontytär Spännäri 204. Anton Eerikinpoika Aho 204. Eerik Kallenpoika Aho 204, 208. Emilia Eerikintytär Aho 204. Matti Eerikinpoika Aho 204. Olga Eerikintytär Aho 204. Vilhelm Eerikinpoika Aho 204.

Ojaniemi Juho Iisakinpoika 99, 269, 428.

Onkamaa. Ks. Baeckman. Ks. Lahti.

Orava Antti Marianpoika 228.

Oravala. Ks. Bruun. Ks. Hannula. Ks. Kauppi. Ks. Malleen. Ks. Vilppu. Ks. Zimmermann.

Orrström Samuel 185.

Ottander Johan 155, 241, 282, 385.

Ovtschennikov. Ks. Oftschennikoff.

Oxman Adam 101.

Paakala Antti Sipinpoika 412. Esa Jaakonpoika 167. Jaakko Simonpoika 336. Liisa Stiina Jaakontytär 336. Matti Jaakonpoika 415. Tuomas Eerikinpoika 329.

Paavola Anna Juhontytär Brandstaka 168. Eerik Juhonpoika 168. Juho Sipinpoika Brandstaka 168. Martti Sipinpoika 214. Paavo Tuomaanpoika 213. Samuli Paavonpoika 213. Sipi Samulinpoika 214. Tuomas Matinpoika 168. Tuomas Paavonpoika 213. Valpuri Sakarintytär 215.

Padefest. Ks. Tolcks.

Paimion pitäjä. Ks. Husoi.

Pakkala Eeva Kristiina Kallentytär 516. Kalle Joonaanpoika 516.

Pakkanen Aina Mariana Antonintytär 271. Anton Matinpoika 271.

Paldani Erland 290.

Palmqvist Taneli Ferdinand Sipinpoika 361.

Palojärvi. Ks. Lampila. Ks. Toitturi.

Pambar. Ks. Pampari.

Pampari Antti Matinpoika 19, 56, 57, 58, 276, 277. Eelin Eskontytär 280. Envald Matinpoika 277. Esko Antinpoika 276, 278, 280, 385. Jaakko Antinpoika 278. Juho Antinpoika 20, 59, 276, 278, 433. Juho Tuomaanpoika 280. Matti Olavinpoika 275, 277. Nuutti Antinpoika 276, 278. Olavi Juhonpoika 279. Tuomas Antinpoika 276, 279. Tuomas Eskonpoika 280.

Pampyöli. Ks. Hage. Ks. Hovi. Ks. Lalu. Ks. Nopanen.

Pardanus Aron 158, 249, 354, 441, 467.

Parikka Eemil 503, 505.

Parkkarila. Ks. Hohti.

Parkko Anna Joonaantytär 231. August 483, 484. Eerik Eerikinpoika Tykkä 231. Elias Esanpoika 174. Elias Matinpoika 231. Joonas Juhonpoika 231. Yrjö 484.

Pasi Antti Antinpoika 127. Antti Juhonpoika 126, 315, 320. Juho Tuomaanpoika 126, 127. Kustaa Antinpoika 128. Maria Antintytär 127.

Pasila Antti Juhonpoika 230. Juho Eerikinpoika Koskinen 230.

Pastushov Dmitrei 85, 86.

Paukkunen Taneli Eliaanpoika 299.

Pauloff. Ks. Pavlov.

Pavlov Anna Borisintytär 360. Boris 360. Klementin 501.

Pehrman Carl Edvard 495.

Peippola. Ks. af Forselles. Ks. Hakuli. Ks. Hammarström. Ks. Kallioinen. Ks. Keisari. Ks. Mylläri.

Peipponen Juho 503, 505.

Pekkala. Ks. Pekkanen.

Pekkanen Eerik Esanpoika Puhakka 372. Iisak Eerikinpoika 287. Liisa Iisakintytär 287. Tilda Eerikintytär Puhakka 372.

Pekkilä Eerik Jaakonpoika 128.

Pekkola Anna Juhontytär 174. Eeva Juhontytär 174.

Pelkola. Ks. Aaltonen. Ks. Fält. Ks. Havunen. Ks. Hermansson. Ks. Hohti. Ks. Juura. Ks. Kalander. Ks. Lahtinen. Ks. Markkanen. Ks. Nurminen. Ks. Puhakka. Ks. Vainikka.

Peltonen Anton Topiaanpoika 173. Antti Vilhelm Topiaanpoika 173. August Topiaanpoika 173. Eemil Topiaanpoika 173. Einar Topiaanpoika 173. Matti Topiaanpoika 30, 173.

Penner. Ks. Spännäri.

Penneri. Ks. Spännäri.

Pentti Juho Eerikinpoika 481.

Penttilä Elias Tuomaanpoika 394. Matti Juhonpoika 258.

Perheniemi. Ks. Järvelä.

Peri Elias Aataminpoika 186.

Pernajan pitäjä. Ks. Fasarby.

Pernala. Ks. Hollender.

Pernoo. Ks. Eerola.

Pernoon Maria Eerikintytär 468.

Perttula Juho Eerikinpoika 230.

Petersson Auroora Amandantytär 421.

Petkevitsch Anton 330.

Petman Eeva Helena Aabrahamintytär 389.

Peuhu Eerik Pärtynpoika 509. Elias Eerikinpoika 358. Matti Eerikinpoika 511. Pekka Eerikinpoika 194, 509.

Philpus. Ks. Vilppu.

Pieksämäen pitäjä. Ks. Mataranmäki.

Pietari. Ks. Aho. Ks. Bjugg. Ks. Edwards. Ks. Eklund. Ks. Forstén. Ks. Haili. Ks. Hellström. Ks. Hohti. Ks. Inkeroinen. Ks. Juura. Ks. Schlei. Ks. Sippu. Ks. Spännäri. Ks. Standertskjöld. Ks. van Suchtelen. Ks. Toikka. Ks. Tökkäri.

Pietilä Heikki Kristianinpoika 187.

Pihkoo. Ks. Kasila.

Pihlgren. Ks. Pilgren.

Piirlahti. Ks. Witting.

Piispa Anna Tuomaantytär 188. Jaakko Jaakonpoika 511. Tuomas Eerikinpoika 188.

Pilgren Päärni 314.

Pilkanmaa. Ks. Ahola. Ks. Jaakkola. Ks. Koskinen. Ks. Kyöperilä. Ks. Lassila. Ks. Perttula. Ks. Rajalinna. Ks. Saksa. Ks. Schneider. Ks. Wenell.

Pilkanmaan Eerik Marianpoika 300. Maria Tuomaantytär 300.

Pilli Anna Matintytär 427. Anton Matinpoika 427. Eerik Juho Matinpoika 427. Eeva Matintytär 231, 427. Helena Kristiina Matintytär 427. Jaakko Fredrikinpoika 410. Jaakko Martinpoika 427. Jaakko Matinpoika 427. Lauri Yrjönpoika 213. Liisa Stiina Matintytär 427. Maria Jaakontytär 427. Maria Matintytär 488. Matti Tuomaanpoika 426, 488.

Pilli-Sihvola Anna Matintytär 427. Anton Matinpoika 427. Eerik Juho Matinpoika 427. Eeva Matintytär 231, 427. Helena Kristiina Matintytär 427. Jaakko Matinpoika 427. Liisa Stiina Matintytär 427. Maria Matintytär 488. Matti Tuomaanpoika 426, 488. Simo Matinpoika 427.

Pilppula. Ks. Lind.

Pimenov Saveli 177.

Pirkola Aino Elina Joosepintytär 291. Eerik Eliaanpoika 291. Jooseppi Eerikinpoika 290, 291.

Pirtnuora. Ks. myös Huuk. Maria Johanintytär 513.

Pitkänen Niilo Jesperinpoika 441.

Platan Anders 412. Anna Katarina 412.

Plit. Ks. Blid.

Pohjan pitäjä. Ks. Bollstad.

Poitsila. Ks. Hillo. Ks. Korttila. Ks. Toikka.

Poitsilan Pekka Sakarinpoika 511. Sakari Antinpoika 511.

Poitz Nils 463.

Pokki Anna Antintytär 293. Antti Pärtynpoika 72, 293. Eerik Eerikinpoika 227. Eerik Tuomaanpoika 253. Eeva Kristiina Eerikintytär 253. Jaakko Eerikinpoika 453. Jaakko Iisakinpoika 268. Johanna Tuomaantytär 419. Maria Jaakontytär 453. Matti Matinpoika 362. Tuomas Matinpoika 198. Tuomas Pärtynpoika 419. Tuomas Tuomaanpoika 418.

Polack Fredrika Eerikintytär 298.

Popov Aleksander Vasiljevitsh 494. Vasili Aleksandrovitsh 493.

Porkander Gustaf 89, 123.

Porkka Eeva Simontytär 172. Jaakko Iisakinpoika 268. Simo Tuomaanpoika 172.

Porvari Aatami Kallenpoika 411. Eerik Matinpoika 411. Helena Kristiina Tuomaantytär 517. Kaarina Eerikintytär 411. Kalle Kallenpoika 411. Kalle Matinpoika 411. Matti Kallenpoika 411. Pekka Eerikinpoika 411. Simo Kallenpoika 284, 411. Tuomas Eerikinpoika 517.

Porvoon pitäjä. Ks. Askolan kappeli. Ks. Jakari. Ks. Norike. Ks. Piirlahti. Ks. Sannainen.

Povarov Sergei Ivaninpoika 360.

Priha Eerik Niilonpoika 23. Pekka 82.

Pucki. Ks. Pukki.

Puhakka Anna Maria Liisantytär 129. Anni Juhontytär 422. Anni Topiaantytär 166. Antti Salomoninpoika 286, 379. Eerik Esanpoika 372. Eerik Salomoninpoika 285. Esa Jaakonpoika 477. Jaakko Aabrahaminpoika 415. Juho Antinpoika 422. Kristiina Antintytär 379. Liisa Esantytär 129. Maria Helena Matintytär 477. Maria Matintytär 270. Matti Antinpoika 270. Matti Esanpoika 477. Salomon Matinpoika 286. Sipi Laurinpoika 212. Susanna Jaakontytär 415. Tilda Eerikintytär 372. Topias Jaakonpoika 166. Tuomas Samulinpoika Juura 287.

Puhjo Esko Antinpoika 265. Helena Eskontytär 265.

Pukaron Simon Erikinpoika 64.

Pukki Eerik Iisakinpoika 258. Eerik Olavinpoika 407, 409. Heikki Jaakonpoika 438. Heikki Olavinpoika 407, 408, 409. Juho Eerikinpoika 407, 409. Juho Matinpoika 439. Kaarina Olavintytär 258. Kustaa Antinpoika 163. Maria Kustaantytär 163. Matti Heikinpoika 407, 437, 438. Matti Matinpoika 439. Olavi Matinpoika 59, 258, 307, 407, 408. Samuli Heikinpoika 154, 407, 408, 436, 437, 438, 439. Simo Heikinpoika 407, 409. Tuomas Olavinpoika 407, 408. Valpuri Olavintytär 258.

Pukkila Elias Tuomaanpoika Brandstaka 246.

Pultava. Ks. Popov.

Puntti Anna Stiina Jeremiaantytär 220. Anton Matinpoika Punttila 220. Antti Jeremiaanpoika 220. Eerik Mikonpoika 220. Helena Jeremiaantytär 219. Jeremias Jaakonpoika 219. Juliana Eerikintytär 220. Maria Jeremiaantytär 220. Matti Jeremiaanpoika 220.

Punttila Anton Matinpoika 220.

Puolakka Liisa Aatamintytär 427. Sylvester Tanelinpoika Loikala 427. Vilhelmiina Sylvesterintytär Loikala 427.

Purho Mariana Topiaantytär 291. Topias Juhonpoika 291.

Purolan Hans Kristianinpoika 64.

Purtilo Anna Samulintytär 442. Eerik Eerikinpoika 469. Eerik Matinpoika 469. Eeva Matintytär 469. Johanna Samulintytär 358. Matti Matinpoika 469. Samuli Matinpoika 442.

Puskari Maria Tuomaantytär 423.

Puujalka Eerik Nuutinpoika 438.

Pyhtään pitäjä. Ks. Ahvenkoski. Ks. Haavisto. Ks. Heinlahti. Ks. Hirvikoski. Ks. Loosari. Ks. Länsi-Kuppis. Ks. Malmi. Ks. Pirtnuora. Ks. Purola. Ks. Stockfors.

Pyhällön Matti Paavonpoika 183.

Pyhältö. Ks. Mäenpää. Ks. Uski. Ks. Vähä-Uski.

Pyttilä. Ks. Pyttylä.

Pytty Anna Eerikintytär 196, 203, 425, 430. Anna Tuomaantytär 424. Eerik Eerikinpoika 196. Eerik Pekanpoika 425. Joonas Eerikinpoika 123. Juho Jaakonpoika 220. Kristiina Tuomaantytär 220. Matti Joonaanpoika 375. Pekka Jaakonpoika 158. Tuomas Tuomaanpoika 220, 424.

Pyttylä Gabriel Nuutinpoika 313. Gabriel Yrjönpoika 313. Heikki Nuutinpoika 313. Simo Martinpoika 121, 317, 318. Taavi Nuutinpoika 313. Yrjö Nuutinpoika 313. Yrjö Yrjönpoika 313.

Påckar. Ks. Pukaro.

Pännar. Ks. Spännäri.

Pänner. Ks. Spännäri.

Pänneri. Ks. Spännäri.

Pännär. Ks. Spännäri.

Pännäri. Ks. Spännäri.

Pääpelto Anna Stiina Jeremiaantytär Puntti 220. Antti Jeremiaanpoika Puntti 220. Helena Jeremiaantytär Puntti 219. Jeremias Jaakonpoika Puntti 219. Maria Jeremiaantytär Puntti 220. Matti Jeremiaanpoika Puntti 220.

Pönniälä. Ks. Handelin.

Pörtnora. Ks. Pirtnuora.

Pöysi. Ks. Pöysä.

Pöysä Juliana Sipintytär 361. Sipi Paavonpoika 361.

Qvist Mikko Yrjönpoika 294.

Raami Antti Mikonpoika 394.

Rabbelugn. Ks. Tuomoja.

Rahikkala. Ks. Blid. Ks. Juhannala. Ks. Marttila. Ks. Sakkara. Ks. Simola.

Rahikkalan Tuomas Heikinpoika 64.

Raivala Emanuel Matinpoika 224. Matti Emanuelinpoika 224.

Raja Eerik Pärtynpoika 377. Juho Samulinpoika 419. Kalle Kustaa Samulinpoika 377. Kustaa Samulinpoika 197, 392.

Rajala. Ks. Raja.

Rajalanniemi. Ks. Markkanen.

Rajalinna Juho Taavi Antinpoika 270.

Rajamäki Aleksanteri Matinpoika 255.

Rakila. Ks. Brakila.

Rantala Aabraham Tuomaanpoika 253, 259. Anna Antintytär 450. Anna Juhontytär 450. Jaakko Juhonpoika 510. Juho Tuomaanpoika 450. Kaarina Antintytär 450. Simo Juhonpoika 451. Tuomas Pärtynpoika 259.

Rantalahti Eerik Tuomaanpoika 257.

Rantanen Antti Eerikinpoika 255, 487, 488, 496. Edvard Antinpoika 488. Eemil Johannes Antinpoika 488. Eino Anders Antinpoika 488. Helmi Aino Eliina Antintytär 488. Lyyli Maria Antintytär 488. Yrjö Aleksander Antinpoika 488.

Raski. Ks. Brask.

Rasse. Ks. Brask.

Ratula. Ks. Håkt. Ks. Mettälä. Ks. Suurtalo.

Ratulan Matti Eerikinpoika 482.

Raudun pitäjä. Ks. Sumpula.

Raunio Eerik Marianpoika 175. Martta Eliina Eerikintytär 175. Onerva Irene Eerikintytär 175. Siiri Lyydia Eerikintytär 175. Taimi Ingrid Eerikintytär 175. Toini Elvi Eerikintytär 175. Viljo Verner Eerikinpoika 175.

Raussila. Ks. Håkt. Ks. Majuri. Ks. Matikka. Ks. Pietilä. Ks. Winter.

Raussilan Maria Matintytär 442.

Rautalammin pitäjä. Ks. Vesannon kappeli.

Rautjärvi. Ks. Kaipiainen.

Ravijoen Helena Kristiina Tuomaantytär 189.

Ravijoki. Ks. Baeckman. Ks. Hämäläinen. Ks. Inkeroinen. Ks. Puntti. Ks. Punttila. Ks. Pääpelto. Ks. Stenberg.

Ravijärven Eerik Sipinpoika 211. Niilo Olavinpoika 211.

Ravijärvi. Ks. Byckling. Ks. Nopanen. Ks. Puhakka. Ks. Tykkä.

Reitkalli. Ks. Candelin. Ks. Husgafvel. Ks. Junkkari. Ks. Kellsinius. Ks. Muurman. Ks. Näkki. Ks. Ruoti. Ks. Ståhlberg. Ks. Viikari.

Reitkallin Heikki Eskonpoika 279. Juho Aataminpoika 265. Mikko Yrjönpoika 316. Paavo Eerikinpoika 216.

Rekolankoski. Ks. Mäkelin.

Renner Arvid 121, 321.

Riinari Esko Martinpoika 385.

Riivari Matti Eerikinpoika 453.

Rinadelli Josefina Amalia 99, 493.

Rinne Anton Matinpoika 518.

Riska Marina Hannuntytär 463.

Ristsatama. Ks. Toikander.

Ritala Antti Eerikinpoika 370. Kristiina Antintytär 370. Simo Kallenpoika 285. Tuomas Eerikinpoika 455.

Robbert Jaan 60, 349, 351.

Ronni. Ks. Lind.

Rosenberg Karl Fredrik 38, 101.

Roudzulainen. Ks. Ruotsulainen.

Rumpari Simo Tuomaanpoika 216.

Ruokolahden pitäjä. Ks. Suikkala.

Ruoti Eeva Heikintytär 187.

Ruotila. Ks. Anttila. Ks. Espo. Ks. Heikkilä. Ks. Hollender. Ks. Juura. Ks. Korjus. Ks. Kujala. Ks. Pakkanen. Ks. Pekkanen. Ks. Puhakka. Ks. Seppä. Ks. Sihvola.

Ruotilan Kalle Kustaa Kallenpoika 328. Maria Eskontytär 292.

Ruotsinpyhtään pitäjä. Ks. Länsi-Tesjoki. Ks. Tesjoki.

Ruotsinsalmen Pekka Sakarinpoika 511. Tuomas Mikonpoika 329.

Ruotsinsalmi. Ks. Druschinin. Ks. Inkeroinen. Ks. Spännäri. Ks. Töttö. Ks. Urbanovitsch.

Ruotsula. Ks. Malleen. Ks. Vainikka.

Ruotsulainen Matti 432, 434.

Rüdinger Christopher Gottfried 88, 91, 485.

Rysä Anna Jaakontytär 390. Eerik Jaakonpoika 218. Eerik Matinpoika 389. Eeva Heikintytär 448. Heikki Juhonpoika 185, 448. Heikki Tuomaanpoika 268. Jaakko Eerikinpoika 390. Tuomas Heikinpoika 259.

Rysälä. Ks. Rysä.

Ryysy Anna Tuomaantytär 196. Jaakko Eerikinpoika 160. Tuomas Matinpoika 196.

Rämä Anton Matinpoika 518. Eerik Yrjönpoika 416. Eeva Urbanuksentytär 286. Jaakko Matinpoika 412. Liisa Eerikintytär 416. Matti Niilonpoika 412.

Rättäri Matti Eskonpoika 249. Matti Tuomaanpoika 249.

Saaramaa. Ks. Knihtilä. Ks. myös Mikkola. Ks. Purho.

Saaramaan Marketta Pärtyntytär 157.

Saaranen. Ks. Saaroinen.

Saarela Eerik Sihvola 505.

Saarento. Ks. Liila. Ks. Ulanen.

Saaroinen. Ks. Alasjoki. Ks. Korppi. Ks. Pekkola. Ks. Wallenius.

Sabelhierta Helena Kristina 319.

Sacka. Ks. Sakala.

Saels Hans 278, 309, 310, 435.

Sahanen Juho Mikonpoika 270. Maria Loviisa Juhontytär 270.

Sahari Anna Eerikintytär 196. Anton Matinpoika Spännäri 196. Eerik Eerikinpoika 196. Matti Eerikinpoika Spännäri 196. Miina Tuomaantytär Skyttä 203. Tuomas Tuomaanpoika Skyttä 203.

Saikkonen Topias Aataminpoika 399.

Sakala Anna Kallentytär Spännäri 172. Anton Antoninpoika Spännäri 175. Anton Eerikinpoika Spännäri 172, 174. Anton Topiaanpoika Spännäri 173. Antti Kallenpoika Spännäri 162, 172. Antti Vilhelm Topiaanpoika Spännäri 173. August Antoninpoika Spännäri 175. August Topiaanpoika Spännäri 173. Eemil Antoninpoika Spännäri 175. Eemil Topiaanpoika Spännäri 173. Eerik Jaakonpoika Spännäri 162, 173, 207. Eerik Juho Eerikinpoika Spännäri 173, 175. Eerik Kallenpoika Spännäri 172. Eerik Marianpoika Spännäri 174, 175. Eeva Mariana Eerikintytär Spännäri 173. Einar Topiaanpoika Spännäri 173. Hilda Jaakontytär Spännäri 173. Iida Maria Jaakontytär Spännäri 173. Jaakko Kallenpoika Spännäri 173. Josefiina Jaakontytär Spännäri 173. Juho Jaakonpoika Spännäri 173. Kalle Jaakonpoika Spännäri 171. Leena Stiina Eerikintytär Spännäri 173. Lempi Elina Eerikintytär Spännäri 175. Liisa Stiina Eerikintytär Spännäri 174. Maria Eerikintytär Spännäri 174. Matti 168. Matti Eerikinpoika Spännäri 174. Matti Topiaanpoika Spännäri 30, 173. Topias Eerikinpoika Spännäri 172. Topias Kallenpoika Spännäri 173, 207. Tuomas Eerikinpoika Spännäri 173. Tuomas Kallenpoika Spännäri 172, 207. Viktor Jaakonpoika Spännäri 173. Vilhelmiina Jaakontytär Spännäri 173. Väinö Eerikinpoika Spännäri 175.

Sakkara Beata Samulintytär 191. Eerik 393. Juho Sylvesterinpoika 482, 505. Samuli Martinpoika 191.

Sakki Aatami Eerikinpoika 485. Anna Eerikintytär 285. Eerik Juhonpoika 285. Eerik Pekanpoika 258, 285. Eeva Eerikintytär 265. Envald Martinpoika 284. Esa Tuomaanpoika 380. Esko Sipinpoika 71, 467. Helena Kristiina Matintytär 399. Helena Pekantytär 360. Johanna Pekantytär 215. Juho Antinpoika 386. Katariina Eerikintytär 258, 262, 376. Kristiina Eskontytär 467. Kristiina Simontytär 194, 268. Liisa Matintytär 390. Maria Aatamintytär 485. Maria Mikontytär 267. Matti Antinpoika 221. Matti Eliaanpoika 390, 399. Matti Matinpoika 377, 398. Matti Matinpoika Töttö 398. Matti Taavinpoika 377. Mikko Juhonpoika 268. Pekka Pekanpoika 360. Sipi Eerikinpoika 376.

Saksa Juho Olavinpoika 514. Maria Juhontytär 514.

Saksala. Ks. Klaavu. Ks. Rumpari.

Saksalan Matti Eerikinpoika 482.

Saku Aarne Vilho Vilhelminpoika Spännäri 166. Aliina Matintytär Spännäri 164. Anna Eerikintytär Spännäri 161. Anna Maria Eerikintytär Spännäri 163. Anton Eerikinpoika Spännäri 163. Antti Eerikinpoika Spännäri 161. Eelin Emilia Kristianintytär Spännäri 163. Eemil Matinpoika Spännäri 164. Eerik Eerikinpoika Spännäri 163, 207. Eerik Jaakonpoika Spännäri 160, 162. Emilia Matintytär Spännäri 164. Helena Kristiina Eerikintytär Spännäri 163. Hilma Maria Matintytär Spännäri 164. Iida Matintytär Spännäri 164. Juho Matinpoika Spännäri 164. Kristian Eerikinpoika Spännäri 163. Lyydia Maria Antonintytär Spännäri 164. Maria Tuomaantytär Spännäri 166. Matti Eerikinpoika Spännäri 163. Matti Matinpoika Spännäri 164, 207. Miilia Eliina Vilhelmintytär Spännäri 166. Otto Kristianinpoika Spännäri 163. Robert Matinpoika Spännäri 164. Tuomas Tuomaanpoika Spännäri 166, 207. Vilhelmiina Tuomaantytär Spännäri 166. Vilhelm Tuomaanpoika Spännäri 166.

Salmela Aliina Matintytär 164. Eemil Matinpoika 164. Emilia Matintytär 164. Hilma Maria Matintytär 164. Iida Matintytär 164. Juho Matinpoika 164. Matti Matinpoika 164, 207. Robert Matinpoika 164.

Salmenkylä. Ks. Husgafvel. Ks. Oftschennikoff. Ks. Schneider.

Salmenkylän Pärtty Villaminpoika 212. Samuli Pärtynpoika 212.

Salmi Kristian Juhonpoika 503, 505, 517. Otto Kristianinpoika 517.

Salmin kylä. Ks. Juusti. Ks. Marttila.

Salmis. Ks. Salmin kylä.

Samola Aabraham Samulinpoika Juura 288. Anton Matinpoika Juura 288. Antti Samulinpoika Juura 287, 302. Lyyli Maria Tuomaantytär Juura 288. Maria Antintytär Juura 288. Matti Antinpoika Juura 288. Otto Tuomaanpoika Juura 288. Tuomas Antinpoika Juura 288.

Sandby. Ks. Hietakylä.

Sannainen. Ks. Sabelhierta.

Sass Reinholt 248.

Savela Antti 255.

Savitaipaleen pitäjä. Ks. Suomenniemen kappeli.

Schatelowitz Gustaf Erik 122, 130, 331, 393. Johan Gustaf 124, 332. Sofia Elisabet 332.

Schlei Selma Adèle Isabella 500.

Schneider Aabraham Pekanpoika 514. Amalia Sylvesterintytär 517. Anna Juhontytär 456, 516. Eeva Sofia Juhontytär 228, 516. Helena Loviisa Juhontytär 515. Helena Loviisa Pekantytär 515. Juho Pekanpoika 128, 134, 361, 515. Kalle Kustaa Pekanpoika 515. Kalle Kustaa Sylvesterinpoika 517. Kristian Juhonpoika 505, 517. Maria Kristiina Juhontytär 300, 516. Otto Kristianinpoika 517. Pekka Vilppu Pekanpoika 514. Sylvester Juhonpoika 516. Taavi Pekanpoika 514. Topias Juhonpoika 138, 222, 224, 516. Vilhelm Pekanpoika 515.

Schüneman Jochim 350.

Segerberg Ulrika Charlotta 458.

Segercrantz Johan Gustav Emil 38, 106, 108, 114, 139, 201, 269.

Sellback Johan 243, 246.

Selänpää. Ks. Mäkilaita. Ks. Nokkanen.

Seppä Amanda Eerikintytär 477. Anna Pekantytär 159. Eerik Eliaanpoika 477. Eerik Sipinpoika 213. Heikki Eerikinpoika Licin 159. Heikki Simonpoika 336. Johanna Heikintytär 336. Kalle Heikinpoika 468. Maria Kallentytär 468, 480. Matti Eerikinpoika 474. Pekka Eerikinpoika Licin 159.

Seppälä Aabraham Aataminpoika 297. Aatami Matinpoika 297. Anna Eerikintytär 216. Anna Kustaantytär 418. Anna Matintytär 364. Antti Kallenpoika 336. Benjam Tuomaanpoika 241. Jaakko Jaakonpoika 484. Kalle Eerikinpoika 137, 336. Kustaa Sipinpoika 418. Maria Kallentytär 336. Matti Kallenpoika 336. Matti Kustaanpoika 364. Matti Yrjönpoika 151. Riitta 241. Tuomas Eerikinpoika 241, 465. Tuomas Samulinpoika 184.

Sergejev Sergei 512.

Setterman Tuomas Sipinpoika 509.

Setälä Eerik Simonpoika 484. Simo Simonpoika 484.

Sevenius Konstantin Konstantininpoika 391.

Sigvartsby. Ks. Sivatti.

Sihvo Matti Esanpoika 375.

Sihvola Anna Esantytär 227, 428. Anna Topiaantytär 228. Anton Topiaanpoika 228. Beata Esantytär 487. Eerik 503, 505. Eeva Eerikintytär 165. Elli Matilda Matintytär 429. Emil Rikhard Matinpoika 428. Esa Iisakinpoika 38, 137, 425, 427, 430. Esa Tuomaanpoika 232. Esa Yrjönpoika 165, 227, 487. Helena Kristiina Topiaantytär 228. Iisak Eerikinpoika 174, 427. Jaakko Sipinpoika 469. Johan Valdemar Matinpoika 428. Maria Helena Esantytär 428. Maria Kristiina Iisakintytär 174, 207. Maria Martintytär 508. Maria Topiaantytär 228. Maria Tuomaantytär 455. Martti Tuomaanpoika 508. Matti Esanpoika 255, 375, 428. Matti Matinpoika 428. Topias Juhonpoika 227. Tuomas Eerikinpoika 455. Tuomas Tuomaanpoika 508. Väinö Matinpoika 428.

Siiriä Ananias Tildanpoika 503, 505.

Silfvast Aarne Matinpoika 421. Lyyli Matintytär 421. Matti Matinpoika 420, 421. Verner Brynolf Matinpoika 421.

Siljander Kristian 516.

Sillbeck. Ks. Sellback.

Silvasti. Ks. Silfvast.

Simola Anton Juhonpoika Kelkka 255, 291. Juho Taavinpoika 330. Juho Tuomaanpoika Kelkka 290, 302. Liisa Simontytär Juura 290, 302. Maria Juhontytär Kelkka 291. Matilda Juhontytär Kelkka 290, 291. Matti Juhonpoika Kelkka 291. Rikhard Arvid Antoninpoika Kelkka 291. Sulo Armas Antoninpoika Kelkka 291. Toivo Villiam Antoninpoika Kelkka 291.

Simonsuuri Antti Simonpoika 189. Liisa Antintytär 189.

Sipola Anna Leena Tanelintytär 161. Antti Eerikinpoika Spännäri 161. Taneli Päärninpoika 163. Tuomas Pekanpoika 414.

Siponius. Ks. Sipunius.

Sippo. Ks. Sippu.

Sippola. Ks. Braase. Ks. Creutz. Ks. von Daehn. Ks. Forstén. Ks. Fält. Ks. Haimi. Ks. Hassel. Ks. Heikkilä. Ks. Itelä. Ks. Jaakkola. Ks. Kalso. Ks. Kankala. Ks. Knaap. Ks. Kokkola. Ks. Korho. Ks. Koskel. Ks. Kujala. Ks. Kurittu. Ks. Kytölä. Ks. Lahtela. Ks. Lassila. Ks. Laulaja. Ks. Laurila. Ks. Lautala. Ks. Loman. Ks. Luuk. Ks. Löytty. Ks. Majaniemi. Ks. Marttila. Ks. Mettä-Lassila. Ks. Mettälä. Ks. Mäenpää. Ks. Mäkelin. Ks. Mäkelä. Ks. Niemi. Ks. Orrström. Ks. Ottander. Ks. Paakala. Ks. Paavola. Ks. Penttilä. Ks. Piispa. Ks. Raami. Ks. Sippu. Ks. Takanen. Ks. Tani. Ks. Tarhala. Ks. Träskman. Ks. Tuhkuri. Ks. Tykkä. Ks. Ukkola. Ks. Ulvelin. Ks. Vanhala. Ks. Wetterman. Ks. Viitala.

Sippolan Anna Jaakontytär 323. Eeva Matintytär 335. Esko Heikinpoika 450. Jaakko Juhonpoika 510. Juho Taavinpoika 510. Juho Tuomaanpoika 450. Kaarina Simontytär 193. Maria Kristiina Vilpuntytär 512. Maria Matintytär 411. Maria Tuomaantytär 168. Marketta Eerikintytär 200. Matti Samulinpoika 335, 411. Matti Vilpunpoika 512. Niilo Antinpoika 323.

Sippolan kappeli. Ks. Enäjärvi. Ks. Hirvelä. Ks. Kaipiainen. Ks. Liikkala. Ks. Mämmälä. Ks. Ruotila. Ks. Sippola. Ks. Viiala.

Sippu Aarne Sakarinpoika 366, 367. Aili Eliina Matintytär 371. Aimo Viljo Antoninpoika 371. Aino Emilia Viktorintytär 371. Alma Sakarintytär 366, 367. Amalia Matintytär 371. Anna Eerikintytär 360, 375. Anna Jaakontytär 351. Anna Jeremiaantytär 364, 379. Anna Juhontytär 368, 373, 374. Anna Liisa Jaakontytär 360. Anna Maria Eerikintytär 361, 379. Anna Matintytär 355. Anna Mikontytär 358, 470. Anna Tuomaantytär 362. Anton Antinpoika 372. Anton Antoninpoika 367. Anton Eerikinpoika 208, 255, 259, 371, 378, 379, 503. Anton Sakarinpoika 366, 367. Anton Tuomaanpoika 364, 365. Antti Heikinpoika 387. Antti Matinpoika Spännäri 192. Antti Mikonpoika 137, 336, 372, 373, 382. Arvo Matinpoika 371. August Antinpoika 372. Beata Eerikintytär 375. Beata Liisa Matintytär Spännäri 192. Eelin Lempi Matintytär 380. Eemil Sakarinpoika 366, 367. Eerik 109. Eerik Eerikinpoika 137, 361, 364, 375, 377, 378, 382. Eerik Jaakonpoika 179, 376, 378. Eerik Matinpoika 137, 252, 273, 370, 373, 382. Eerik Matinpoika Spännäri 192. Eerik Mikonpoika 132, 274, 356, 359. Eerik Yrjönpoika 177, 375, 472. Eeva Eerikintytär 287, 360, 377. Eeva Juhontytär 368. Eeva Liisa Antintytär 372. Eeva Liisa Matintytär 380. Eeva Mikontytär 357, 359. Eeva Stiina Jaakontytär 361, 379. Eino August Matinpoika 372. Eino Topiaanpoika 379. Elvi Lempi Matintytär 372. Esa Matinpoika Anttila 373. Esa Samulinpoika 262. Fanni Johanna Matintytär 380. Heikki Jaakonpoika 349, 351. Helena Eerikintytär 375, 471. Helena Jaakontytär 360, 482. Helena Mikontytär 358. Helena Tuomaantytär 192, 362. Helmi Maria Matintytär 372. Helvi Sakarintytär 367. Hilja Antonintytär 371. Ilmari Antoninpoika 371. Jaakko Eerikinpoika 360. Jaakko Jaakonpoika 360. Jaakko Paavonpoika 59, 242, 248, 276, 349, 350, 352. Jaakko Yrjönpoika 375, 470. Jalmari Sakarinpoika 366, 367. Jeremias Tuomaanpoika 132, 274, 356, 362, 363. Juho Antinpoika 386. Juho Eerikinpoika 349, 351, 367, 368, 373, 374, 381. Juho Juhonpoika 376, 387. Juho Matinpoika Spännäri 192. Kaarina Matintytär 327, 355. Kalle Kustaa Eerikinpoika 379. Kristiina Juhontytär 376. Kristiina Sofia Jeremiaantytär 364. Lastikka Matintytär 354. Leena Stiina Topiaantytär 373. Lempi Antonintytär 371. Liisa Esantytär 129. Liisa Juhontytär 328, 368. Liisa Matintytär 355, 367, 368, 370. Liisa Mikontytär 357. Liisa Simontytär 351. Liisa Tuomaantytär 362. Maria Antintytär 372, 479. Maria Eerikintytär 360. Maria Juhontytär 368. Maria Kristiina Eerikintytär 377. Maria Kristiina Matintytär 370. Maria Matintytär 369. Maria Mikontytär 357, 358. Maria Paavontytär 350, 353. Maria Yrjöntytär 374, 473. Marketta Matintytär 354, 355, 356, 357. Markku Jaakonpoika 351. Markku Mikonpoika 349. Markku Paavonpoika 349. Martti Antoninpoika 371. Matilda Antintytär 372. Matti Antinpoika 372. Matti Eerikinpoika 259, 371, 379, 382. Matti Jaakonpoika 361. Matti Juhonpoika 132, 170, 274, 369. Matti Matinpoika 72, 350, 354, 355, 356, 367, 369, 370, 378, 380. Matti Matinpoika Spännäri 192. Matti Mikonpoika Spännäri 192. Matti Paavonpoika 350, 353. Mikko Eerikinpoika 356, 357, 367, 381. Mikko Matinpoika 371. Mikko Mikonpoika 358, 441. Niilo Hannunpoika 349, 376. Nikolai Antoninpoika 367. Otto Antinpoika 372. Otto Antoninpoika 371. Otto Topiaanpoika 379. Paavo Jaakonpoika 64, 244, 277, 349, 350, 352, 433, 463. Paavo Markunpoika 349, 350. Pentti Anton Antoninpoika 371. Riitta Matintytär 354. Saara Eerikintytär 375. Saara Tuomaantytär 362. Sakari Tuomaanpoika 255, 365, 366, 367, 495. Susanna Mikontytär 357. Tapani Matinpoika 229, 351. Toini Matilda Matintytär 380. Toivo Ilmari Sakarinpoika 366, 367. Topias Eerikinpoika 379. Topias Mikonpoika 372, 373, 382. Tuomas Antinpoika 372. Tuomas Eerikinpoika 379. Tuomas Jaakonpoika 361. Tuomas Jeremiaanpoika 38, 114, 137, 138, 221, 364, 365, 382. Tuomas Matinpoika 380. Tuomas Mikonpoika 349, 359, 362, 371. Tuomas Paavonpoika 350, 352. Tuomas Tuomaanpoika 20. Uuno Viljo Matinpoika 380. Valpuri Juhontytär 368. Veikko Valdemar Matinpoika 380. Viktor Eerikinpoika 203, 371. Vilho Matinpoika 371. Viljam Sakarinpoika 366, 367. Väinö Sakarinpoika 366, 367. Yrjö Jaakonpoika 349, 352. Yrjö Tuomaanpoika 349. Yrjö Yrjönpoika 88, 373, 374, 375.

Sipunius Anton Matinpoika 362. Edvard Matinpoika 362. Helena Matintytär 361. Hilda Maria Matintytär 362. Matti Jaakonpoika 269, 361, 516. Matti Matinpoika 361, 379. Otto Matinpoika 362. Vilhelmiina Matintytär 362.

Sivatin Taneli Iisakinpoika 205.

Sivatti. Ks. Peri.

Sjöblom Eerik Heikinpoika 188. Kalle Kustaa Kustaanpoika 516.

Skag. Ks. Malleen.

Skinnari Antti Antinpoika 127. Antti Juhonpoika 126, 315, 320. Kustaa Antinpoika 128. Maria Antintytär 127.

Skogby. Ks. Metsäkylä.

Skogman Aron 513.

Skrivari. Ks. Riivari.

Skyttä Eerik 280. Miina Tuomaantytär 203. Paavo Tuomaanpoika 169. Tuomas Matinpoika 511. Tuomas Tuomaanpoika 203.

Sneider. Ks. Schneider.

Snejder. Ks. Schneider.

Soppi Amalia Esantytär Niemi 190. Amalia Juhontytär Tani 202. Anna Antintytär Spännäri 189. Anton Esanpoika Niemi 190. Antti Jaakonpoika Spännäri 188. Eeva Antintytär Spännäri 189, 190. Esa Kallenpoika Niemi 190, 207. Helena Antintytär Spännäri 189. Jaakko Matinpoika Spännäri 201, 207. Juho Antinpoika Tani 201. Leena Stiina Jaakontytär Spännäri 201, 202. Liisa Antintytär Spännäri 189. Maria Antintytär Spännäri 189. Maria Juhontytär Tani 202. Matilda Esantytär Niemi 190. Matti Antinpoika Spännäri 189, 207. Matti Juhonpoika Tani 202. Tuomas Antinpoika Spännäri 189. Tuomas Juhonpoika Tani 202.

Sorsa Aatami Kallenpoika 171. Helena Aatamintytär 171.

Speitz Eerik 354.

Spennar. Ks. Spännäri.

Spennare. Ks. Spännäri.

Spennari. Ks. Spännäri.

Spenner. Ks. Spännäri.

Spennerus Juho Arvinpoika 181.

Spåra Juho Ferdinand 259.

Spännare. Ks. Spännäri.

Spännari. Ks. Spännäri.

Spänner. Ks. Spännäri.

Spännär. Ks. Spännäri.

Spännäri Aarne Vilho Vilhelminpoika 166. Aatami Matinpoika 185. Agneta Antintytär 184, 264. Aimo Viljo Antoninpoika Sippu 371. Aleksanteri Eerikinpoika 177. Aliina Matintytär 164. Amalia Esantytär Niemi 190. Amalia Juhontytär Tani 202. Anna Antintytär 184, 189, 194, 195, 198, 297, 510. Anna Eerikintytär 161, 420. Anna Heikintytär 188. Anna Jaakontytär 171, 204. Anna Juhontytär 167, 196. Anna Kallentytär 172. Anna Katariina Jaakontytär 187, 201. Anna Kristiina Eerikintytär 177. Anna Liisa Jaakontytär 160, 474. Anna Liisa Matintytär 169. Anna Loviisa Eerikintytär 177. Anna Maria Antintytär Aho 203. Anna Maria Eerikintytär 163. Anna Matintytär 164, 271. Anna Mikontytär 191. Anna Sakarintytär 157, 160, 453. Anton Antoninpoika 175. Anton Eerikinpoika 163, 172, 174. Anton Eerikinpoika Aho 204. Anton Eerikinpoika Sippu 208, 255, 371. Anton Esanpoika Niemi 190. Anton Kristianinpoika 204. Anton Matinpoika 196. Anton Topiaanpoika 173. Antti Antinpoika 181, 182, 183, 193, 198, 207, 246. Antti Eerikinpoika 131, 161, 194, 195, 196, 274. Antti Eliaanpoika 179. Antti Jaakonpoika 132, 188, 189, 201, 274. Antti Juhonpoika Aho 137, 201, 202. Antti Kallenpoika 162, 172. Antti Matinpoika 192. Antti Tuomaanpoika 186. Antti Vilhelm Topiaanpoika 173. Arvi Juhonpoika 180, 181. Arvi Matinpoika 22, 151, 152, 154, 182, 204, 239. Arvi Niilonpoika 14, 44, 142. Arvi Sakarinpoika 157, 158, 182, 248, 263. August Antoninpoika 175. August Topiaanpoika 173. Auli Annikki Viktorintytär Aho 203. Beata Liisa Antintytär 180, 201. Beata Liisa Matintytär 192. Eelin Emilia Kristianintytär 163. Eemil Antoninpoika 175. Eemil Matinpoika 164, 425. Eemil Topiaanpoika 173. Eerik Antinpoika 167, 181, 194, 195, 196, 198, 208, 284. Eerik Eerikinpoika 137, 163, 193, 199, 207, 418, 508. Eerik Heikinpoika 188. Eerik Jaakonpoika 98, 102, 103, 137, 160, 162, 173, 198, 207. Eerik Juho Eerikinpoika 173, 175, 488, 505. Eerik Kallenpoika 172. Eerik Kallenpoika Aho 204, 208. Eerik Marianpoika 174, 175, 298. Eerik Matinpoika 175, 192. Eerik Mikonpoika 170, 192. Eerik Sakarinpoika 160. Eeva Antintytär 189, 190. Eeva Arvintytär 158. Eeva Jaakontytär 187. Eeva Kristiina Eerikintytär 177. Eeva Mariana Eerikintytär 173. Eeva Pekantytär 165, 473. Eeva Sakarintytär 159. Eeva Tuomaantytär 191. Einar Topiaanpoika 173. Eino Eerikinpoika Aho 204. Elias Matinpoika 177. Elma Eerikintytär 196. Emilia Eerikintytär Aho 204. Emilia Matintytär 164. Esa Kallenpoika Niemi 190, 207. Gabriel Antinpoika 198. Heikki Arvinpoika 48, 49, 50, 143, 145. Heikki Kristianinpoika 187. Heikki Markunpoika 156, 205. Heikki Matinpoika 186. Helena Antintytär 180, 189, 195, 252. Helena Eliaantytär 179, 377. Helena Kristiina Eerikintytär 163, 196, 458. Helena Kristiina Matintytär 164, 422. Helena Pekantytär 165. Helena Sakarintytär 159. Helena Tuomaantytär 165, 187, 191, 288. Helvi Aurora Viktorintytär Aho 203. Hilda Jaakontytär 173. Hilja Antonintytär Sippu 371. Hilma Kristianintytär 204. Hilma Maria Matintytär 164. Iida Maria Jaakontytär 173. Iida Matintytär 164. Ilmari Antoninpoika Sippu 371. Jaakko Antinpoika 137, 189, 196, 251. Jaakko Eerikinpoika 88, 131, 160, 161, 200, 274. Jaakko Kallenpoika 173. Jaakko Matinpoika 103, 131, 137, 138, 139, 170, 171, 180, 185, 187, 201, 203, 207, 208, 274. Jaakko Sakarinpoika 159. Johanna Arvintytär 156. Johanna Sakarintytär 157. Josefiina Jaakontytär 173. Juho 149. Juho Antinpoika Tani 137, 201. Juho Eerikinpoika 193, 200. Juho Jaakonpoika 173. Juho Matinpoika 164, 177, 192. Juho Mikonpoika 181. Juho Sakarinpoika 157, 166. Juho Tuomaanpoika 191. Kaarina Arvintytär 155. Kaarina Sakarintytär 157. Kalle Jaakonpoika 171. Kristian Eerikinpoika 163, 487. Kristian Jaakonpoika 204, 208, 255. Kristian Mikonpoika 181. Kristiina Arvintytär 155. Kristiina Tuomaantytär 191. Leena Stiina Antintytär Aho 203, 371. Leena Stiina Eerikintytär 173. Leena Stiina Jaakontytär 201, 202. Lempi Antonintytär Sippu 371. Lempi Elina Eerikintytär 175. Lempi Maria Viktorintytär Aho 203. Liisa 150. Liisa Antintytär 189. Liisa Jaakontytär 187. Liisa Pekantytär 165. Liisa Sakarintytär 159. Liisa Stiina Eerikintytär 174. Liisa Tuomaantytär 165, 191. Lyydia Maria Antonintytär 164. Maria Antintytär 184, 189, 193, 198, 296. Maria Arvintytär 158. Maria Eerikintytär 174, 177, 193. Maria Gabrielintytär 198, 203. Maria Jaakontytär 160, 187, 188. Maria Juhontytär 167. Maria Juhontytär Tani 202. Maria Kristiina Antintytär Aho 203, 257. Maria Kristiina Heikintytär 188. Maria Liisa Juhontytär 177, 375. Maria Matintytär 164, 458. Maria Mikontytär 181, 191, 201. Maria Pekantytär 165. Maria Tuomaantytär 166, 186, 192. Markku Eskonpoika 117, 204, 308, 383. Martta Eliina Eerikintytär 175. Martti Antoninpoika Sippu 371. Martti Olavi Viktorinpoika Aho 203. Martti Tapaninpoika 19, 56, 142, 146, 147. Matilda Esantytär Niemi 190. Matti Antinpoika 72, 109, 137, 180, 183, 184, 185, 189, 207, 452. Matti Arvinpoika 167, 207. Matti Eerikinpoika 163, 174, 196. Matti Eerikinpoika Aho 204. Matti Jaakonpoika 164, 473. Matti Juhonpoika Tani 202. Matti Martinpoika 200. Matti Matinpoika 19, 154, 164, 168, 185, 192, 207, 297, 408, 436, 453. Matti Mikonpoika 192, 362. Matti Sipinpoika 59, 117, 118, 149, 152, 204, 308, 436. Matti Topiaanpoika 30, 173. Meeri Helena Viktorintytär Aho 203. Miilia Eliina Vilhelmintytär 166. Mikko Heikinpoika 119, 180, 181. Mikko Matinpoika 131, 133, 134, 190, 274. Mikko Pentinpoika 51, 145. Mirjam Kyllikki Viktorintytär Aho 203. Nestor Eerikinpoika 196. Niilo Viktorinpoika Aho 203. Olga Eerikintytär Aho 204. Onerva Irene Eerikintytär 175. Otto Antoninpoika Sippu 371. Otto Kristianinpoika 163. Paavo Mikonpoika 145. Pekka Sakarinpoika 164. Pentti Anton Antoninpoika Sippu 371. Reinhold Eerikinpoika 196. Robert Matinpoika 164. Ruudolf Eerikinpoika 196. Saara Liisa Pekantytär 165, 473. Saara Liisa Tuomaantytär 191. Saara Matintytär 170, 193, 369. Sakari Arvinpoika 72, 156, 158, 159, 180, 182, 207, 246, 452. Samuli Heikinpoika 155. Siiri Lyydia Eerikintytär 175. Simo Eerikinpoika 200. Simo Heikinpoika 54, 117, 142, 143, 145. Sipi Hannunpoika 150. Sipi Juhonpoika 150. Sipi Matinpoika 149, 150. Sipi Paavonpoika 145, 146. Sofia Matintytär 153. Susanna Arvintytär 158. Susanna Matintytär 168. Taimi Ingrid Eerikintytär 175. Toini Ellen Viktorintytär Aho 203. Toini Elvi Eerikintytär 175. Topias Eerikinpoika 172, 177. Topias Kallenpoika 173, 207. Tuomas Antinpoika 189. Tuomas Arvinpoika 155. Tuomas Eerikinpoika 173. Tuomas Juhonpoika Tani 202. Tuomas Kallenpoika 137, 172, 207. Tuomas Martinpoika 148. Tuomas Matinpoika 85, 168, 186, 472. Tuomas Mikonpoika 191, 415. Tuomas Pekanpoika 165. Tuomas Tuomaanpoika 166, 207. Tyyne Martta Viktorintytär Aho 203. Valpuri Eerikintytär 199. Valpuri Matintytär 185, 293. Verneri Eerikinpoika 196. Viktor Alfred Antinpoika Aho 203, 208. Viktor Jaakonpoika 173. Viktor Svante Viktorinpoika Aho 203. Vilhelm Eerikinpoika Aho 204. Vilhelmiina Jaakontytär 173. Vilhelmiina Tuomaantytär 166. Vilhelm Tuomaanpoika 166. Viljam Kristianinpoika 204. Viljo Verner Eerikinpoika 175. Villehard Eerikinpoika 196. Väinö Eerikinpoika 175.

Stackelberg Jören 57.

Stamö. Ks. Tammio.

Standertskjöld Carl August 338.

Stein Herman 439, 440.

Stenberg Juho Kallenpoika 220. Liisa Juhontytär 220.

Stensböle. Ks. Töytäri.

Stiernlund Erik 319. Maria Elisabet 319.

Stockfors. Ks. Baeckman. Ks. Schatelowitz.

Stråhlman Eva Helena 512.

Strömsby. Ks. Salmenkylä.

Ståhlberg Anders 243. Anna Heikintytär 232. Anton Eliaanpoika 232. Lovisa Eerikintytär 395. Maria Elisabet 513. Matilda Antonintytär 232. Otto 162, 475. Viktor 162, 255, 475.

Ståhlhammar Aatami Heikinpoika 395. Iida Aatamintytär 395.

Stöder. Ks. Töytäri.

van Suchtelen Helena Konstantinovna 41, 96, 100, 102, 104, 105, 108, 113, 138, 140, 221, 222, 223, 224, 230, 231, 269, 424, 427, 470, 487, 493. Jan Peter Kornilovitsh 36, 41, 79, 81, 82, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 104, 122, 123, 130, 136, 138, 160, 169, 170, 179, 186, 190, 192, 194, 250, 264, 285, 294, 331, 333, 340, 413, 493. Konstantin Anne Martin Petrovitsh 41, 96, 97, 99, 104, 492. Natalia Konstantinovna 104, 493. Olga Paulovna 105, 106, 493. Paul Petrovitsh 89, 95, 96, 105, 106, 334, 493. Peter Konstantinovitsh 96, 98, 99.

Suikka. Ks. Suikkanen.

Suikkala. Ks. Winter.

Suikkanen Eerik Eerikinpoika 357. Eeva Aatamintytär 262. Martti 513.

Suikula Antti Jaakonpoika 268. Heikki Matinpoika 268.

Summa. Ks. Lavi. Ks. Liljander. Ks. Pasi. Ks. Raja. Ks. Sakki. Ks. Toikka.

Sumpula. Ks. Lautala.

Sundberg Juho Fredrikinpoika 474. Kalle Kustaa Antinpoika 295.

Sunila Anna Juhontytär 474. Joel Tuomaanpoika 165. Juho Fredrikinpoika Sundberg 474. Liisa Juhontytär 165.

Suolanen Jaakko Jaakonpoika 165. Jaakko Matinpoika 165. Matti Matinpoika 165. Olavi Antinpoika 464.

Suomalainen Eeva Heikintytär 399. Elias Aataminpoika 186. Heikki Heikinpoika 399. Tuomas Mikonpoika 295.

Suomela Aarne Vilho Vilhelminpoika 166. Miilia Eliina Vilhelmintytär 166. Tuomas Tuomaanpoika 166, 207. Vilhelmiina Tuomaantytär 166. Vilhelm Tuomaanpoika 166.

Suomenniemen kappeli. Ks. Luotolahti. Ks. Suomenniemi.

Suomenniemi. Ks. Kaipiainen.

Suonenjoen pitäjä. Ks. Rajalanniemi.

Susi Aabraham Tuomaanpoika 380. Eerik Antinpoika 379. Liisa Eerikintytär 379. Maria Aabrahamintytär 380. Ks. myös Sutela.

Sutela Aleksanteri Eerikinpoika 397. Anton Eerikinpoika Juura 290. Eerik Eerikinpoika Juura 290. Eerik Simonpoika Juura 290. Esa Simonpoika 167, 290. Esa Tuomaanpoika 232. Helena Esantytär 290. Jaakko Eerikinpoika 283. Jaakko Eliaanpoika 482. Jaakko Simonpoika 415. Juho Jaakonpoika 123. Kalle Kustaa Aabrahaminpoika 192. Kristiina Jaakontytär 482. Liisa Aleksanterintytär 396, 397. Liisa Simontytär 329. Maria Tuomaantytär 360. Matti Eerikinpoika Juura 290. Matti Esanpoika 290. Matti Jaakonpoika 227. Matti Simonpoika 293. Simo Simonpoika 329.

Sutelan kylä. Ks. Kahri.

Sutthoff Hans Henrik 508.

Suurela Aabraham Aabrahaminpoika 336. Maria Aabrahamintytär 336.

Suurmunne Heikki Pärtynpoika 177. Helena Heikintytär 176.

Suur-Näkki. Ks. Jaakkola.

Suurtalo Simo Heikinpoika 481. Ulrika Lovisa Simontytär 481.

Suutari Lauri 312.

Suutarila Eerik Jaakonpoika 128.

Svartbäck. Ks. Purola.

Svetichin Fritz 100, 101, 335.

Sydänkylän Eerik Eskonpoika 64.

Syyrakki Anna Antintytär 160. Antti Mikonpoika 160.

Syöplum. Ks. Sjöblom.

Säde Matti Eerikinpoika 163.

Säkkijärven pitäjä. Ks. Laihajärvi. Ks. Ristsatama.

Särkijärvi. Ks. Löfman.

Sätterman. Ks. Setterman.

Taavi-Tökkäri Aino Lempi Kallentytär Tökkäri 270. Alma Viktorintytär Tökkäri 270. Anton Antinpoika Tökkäri 270. Antti Taavinpoika Tökkäri 269, 272. Elsa Kallentytär Tökkäri 270. Hilja Maria Antonintytär Tökkäri 270. Hilja Maria Viktorintytär Tökkäri 270. Iida Antintytär Tökkäri 270. Kalle Kustaa Antinpoika Tökkäri 270. Toivo Anton Viktorinpoika Tökkäri 270. Viktor Antinpoika Tökkäri 255, 270. Vilhelmiina Antintytär Tökkäri 270.

Taipalsaaren pitäjä. Ks. Pönniälä.

Takala Antti Antinpoika 217. Eerik Iisakinpoika 221. Matti Eerikinpoika 218, 221.

Takanen Anna Matintytär 336, 372. Eerik Jaakonpoika 336. Esa Matinpoika 336. Helena Kristiina Eerikintytär 336. Matti Matinpoika 336. Matti Tuomaanpoika 336.

Taka-Soppi Amalia Juhontytär Tani 202. Jaakko Matinpoika Spännäri 201, 207. Juho Antinpoika Tani 201. Leena Stiina Jaakontytär Spännäri 201, 202. Maria Juhontytär Tani 202. Matti Juhonpoika Tani 202. Tuomas Juhonpoika Tani 202.

Taka-Tökkäri Anna Maria Eerikintytär Sippu 379. Anton Eerikinpoika Sippu 379. Eerik Eerikinpoika Sippu 377. Eeva Liisa Matintytär Sippu 380. Eino Topiaanpoika Sippu 379. Kalle Kustaa Eerikinpoika Sippu 379. Matti Eerikinpoika Sippu 379. Matti Matinpoika Sippu 380. Otto Topiaanpoika Sippu 379. Topias Eerikinpoika Sippu 379. Tuomas Eerikinpoika Sippu 379. Tuomas Matinpoika Sippu 380.

Tallqvist Petter 89, 91, 130.

Talvala Maria Eliaantytär 390.

Tammio. Ks. Pitkänen.

Tampere. Ks. Hietala.

Tani Amalia Juhontytär 202. Anna Tuomaantytär 165. Antti Tuomaanpoika 201. Eerik Eerikinpoika 156, 158, 335. Eeva Eliaantytär 198. Elias Juhonpoika 198. Helena Kristiina Matintytär 425. Jaakko Jaakonpoika 511. Jaakko Matinpoika 201. Jaakko Pekanpoika 473. Juho Antinpoika 137, 201. Juho Juhonpoika 424. Liisa Juhontytär 424. Maria Juhontytär 202. Martti Eerikinpoika 198. Martti Martinpoika 200. Matti Eliaanpoika 419. Matti Jaakonpoika 425, 515. Matti Juhonpoika 202. Matti Martinpoika 187, 191, 200. Matti Tuomaanpoika 222. Susanna Martintytär 198. Tuomas Jaakonpoika 252. Tuomas Juhonpoika 202. Tuomas Martinpoika 187.

Tapola Anna Esantytär 175. Anna Jaakontytär 484. Eerik Eerikinpoika 229. Eerik Simonpoika 484. Eeva Eerikintytär 415. Esa Matinpoika 175, 360, 446. Fredrik Eerikinpoika 229. Jaakko Matinpoika 225, 229. Jaakko Tuomaanpoika 484. Kalle Kallenpoika 229. Kristiina Esantytär 446. Maria Tuomaantytär 231. Matti Fredrikinpoika 198, 229. Matti Iisakinpoika 257. Matti Matinpoika 474. Tapani Matinpoika 229. Tuomas Eerikinpoika 286. Tuomas Markunpoika 229. Tuomas Matinpoika 198, 231.

Tarhala Aatami Pekanpoika 416. Antti Antinpoika Heikkilä 395. Juho Jaakko Pekanpoika 416. Sofia Maria Antintytär Heikkilä 395.

Tasa Antti Tuomaanpoika 220.

Taskinen Heikki Eskonpoika 129. Vilhelm 505.

Tavastby. Ks. Hämeenkylä.

Teckar. Ks. Tökkäri.

Teikari Eerik Simonpoika 129.

Telkiä Maria Taavintytär 471. Taavi Kallenpoika 471.

Teppander Mikko Matinpoika 423. Vilhelmiina Mikontytär 423.

Tepponen Anna Tuomaantytär 198. Antti Jeremiaanpoika 516. Eeva Eliaantytär 176. Elias Heikinpoika 176. Leena Stiina Matintytär 268. Liisa Matintytär 167. Maria Antintytär 516. Matti Eliaanpoika 258. Matti Tuomaanpoika 425. Matti Yrjönpoika 386. Samuli Yrjönpoika 418. Tuomas Yrjönpoika 198, 386.

Tervajoki. Ks. Telkiä.

Tesjoki. Ks. Nyman.

Tessjö. Ks. Tesjoki.

Teuroisten Matti Kristianinpoika 352.

Teutkoski. Ks. Huhtala. Ks. Mäkelä.

Tigerström Gustava Juliana 337.

Tihula Eerik Eerikinpoika 478. Helena Eerikintytär 478.

Tikkala. Ks. Hurri.

Tikkurila. Ks. Pehrman.

Tiljander Esa Jaakonpoika 220.

Tilli Anna Antintytär 450. Anna Matilda Antintytär 483. Antti Matinpoika 483. Antti Niilonpoika 450. Heikki Matinpoika 184. Heikki Tuomaanpoika 462, 464. Iisak Heikinpoika 464. Kaarina Antintytär 450. Kerttu Heikintytär 155. Kristian Heikinpoika 181. Kristian Tuomaanpoika 464. Martti Tuomaanpoika 464. Matti Heikinpoika 181. Mikko Heikinpoika 154, 180, 181. Tuomas Matinpoika 433, 462, 463, 465. Yrjö Heikinpoika 155, 181.

Tillström Antti Aataminpoika 487.

Timmermann Erik 321.

Tinkander Salomon 514.

Tockare. Ks. Tökkäri.

Tockiar. Ks. Tökkäri.

Toicka. Ks. Toikka.

Toickander. Ks. Toikander.

Toikander Aatami Juhonpoika 484. Anna Antintytär 445, 487. Antti Heikinpoika 487. Eerik Juho Matinpoika 487. Eeva Antintytär 175, 488. Fredrik Antinpoika 412. Heikki Juhonpoika 453, 485, 512. Helena Kristiina Matintytär 487. Jaakko Juhonpoika 510. Kalle Kustaa Tuomaanpoika 488. Liisa Stiina Antintytär 487. Maria Antintytär 163, 487. Matti Heikinpoika 252, 486, 490. Matti Matinpoika 255, 487. Simo Heikinpoika 485. Tuomas Heikinpoika 488, 490. Vilhelmiina Antintytär 487, 488.

Toikka Aarne Matinpoika Silfvast 421. Aatami Jaakonpoika 416. Aatami Juhonpoika 484. Aina Aliina Eerikintytär 420. Aina Juhontytär 426. Aino Maria Matintytär 423. Anna Eerikintytär 389, 411, 414. Anna Esantytär Sihvola 428. Anna Juhontytär 264, 413, 425. Anna Liisa Aatamintytär 416. Anna Liisa Eerikintytär 425, 428. Anna Maria Tuomaantytär 416. Anna Matintytär 417, 418, 427. Anna Stiina Tuomaantytär 419, 443. Anna Tuomaantytär 419. Anton Juhonpoika 425. Anton Matinpoika 228, 421, 427. Antti Eerikinpoika 410. Antti Jaakonpoika 411. Antti Juhonpoika 413. Antti Matinpoika 417. Antti Tuomaanpoika 137, 161, 419, 420, 430. Arvo Veikko Matinpoika 423. August Eerikinpoika 420. Aukusti Vilhelminpoika 423. Eemil Antoninpoika 422. Eemil Eberhard Eerikinpoika 426. Eerik Antinpoika 420. Eerik Eerikinpoika 292, 409, 410, 411. Eerik Juho Eerikinpoika 420. Eerik Juho Juhonpoika 425, 426. Eerik Juho Matinpoika 228, 422. Eerik Juho Mikonpoika 422. Eerik Juhonpoika 327, 413. Eerik Matinpoika 250, 410, 417. Eerik Tuomaanpoika 423, 424, 430. Eeva Eerikintytär 418. Eeva Jaakontytär 218, 412. Eeva Joonaantytär 415. Eeva Kristiina Eerikintytär 414. Eeva Matintytär 335, 418. Eino Tapio Eerikinpoika 426. Eliina Eerikintytär 420. Elli Matilda Matintytär Sihvola 429. Elma Maria Eerikintytär 426. Elsa Vilhelmiina Vilhelmintytär 423. Emil Rikhard Matinpoika Sihvola 428. Esa Iisakinpoika Sihvola 38, 137, 427, 430. Esa Tuomaanpoika 300, 416. Heino Eerikinpoika 426. Helena Eerikintytär 414. Helena Joonaantytär 191, 415. Helena Kristiina Matintytär 335, 418, 427. Helena Matintytär 252, 418. Helena Tuomaantytär 335, 424. Hilda Eerikintytär 420. Hilda Maria Vilhelmintytär 423. Hilma Elina Vilhelmintytär 423. Hilma Maria Eerikintytär 420. Hugo Eerikinpoika 420. Iida Maria Antonintytär 422. Iida Maria Eerikintytär 420. Iida Maria Mikontytär 422. Jaakko Eerikinpoika 72, 335, 411, 430. Jaakko Joonaanpoika 415. Jaakko Juhonpoika 510. Johan Valdemar Matinpoika Sihvola 428. Joonas Eerikinpoika 411. Joonas Jaakonpoika 131, 274, 293, 415, 442. Juho Eerikinpoika 38, 137, 414, 425. Juho Jaakonpoika 391, 412. Juho Taavinpoika 510. Kalle Eerikinpoika 414. Kalle Vihtori Vilhelminpoika 423. Kristiina Mikontytär 415. Leena Stiina Juhontytär 164, 425. Liisa Jaakontytär 412. Lyyli Eedit Vilhelmintytär 423. Lyyli Matintytär Silfvast 421. Maria Antintytär 256, 420. Maria Eerikintytär 414, 417. Maria Helena Esantytär Sihvola 428. Maria Jaakontytär 412. Maria Joonaantytär 415. Maria Juhontytär 288, 425. Maria Kristiina Tuomaantytär 419. Maria Matintytär 418. Martti Eerikinpoika 410, 426. Matti Eerikinpoika 417, 420, 430, 467. Matti Esanpoika Sihvola 255, 428. Matti Matinpoika 131, 133, 134, 274, 293, 362, 393, 418, 423. Matti Matinpoika Sihvola 428. Matti Matinpoika Silfvast 420, 421. Matti Mikonpoika 422. Matti Tuomaanpoika 137, 416, 421, 426, 430, 454. Mikko Tuomaanpoika 137, 164, 253, 259, 422, 430. Niilo Erkki Eerikinpoika 426. Otto Edvard Eerikinpoika 420. Saara Kristiina Aatamintytär 416. Saara Matintytär 163, 418. Sofia Eerikintytär 410. Susanna Jaakontytär 412. Teodor Matinpoika 421. Toivo Eerik Matinpoika 423. Tuomas Antoninpoika 422. Tuomas Eerikinpoika 410. Tuomas Jaakonpoika 412. Tuomas Joonaanpoika 296, 416. Tuomas Matinpoika 418, 424. Tuomas Tuomaanpoika 251, 252, 419, 424. Uuno Johan Eerikinpoika 426. Valpuri Eerikintytär 393, 418. Valpuri Tuomaantytär 419. Veikko Kalervo Eerikinpoika 426. Verner Brynolf Matinpoika Silfvast 421. Viktor Antoninpoika 422. Viktor Eerikinpoika 420. Viktor Matinpoika 421. Vilhelmiina Antintytär 420, 421. Vilhelmiina Juhontytär 425. Vilhelm Matinpoika 421. Vilhelm Mikonpoika 255, 423. Väinö Eerikinpoika 426. Väinö Ilmari Matinpoika 423. Väinö Matinpoika Sihvola 428. Yrjö Eerikinpoika 410.

Toikko Kalle 255.

Toitturi Anna Antintytär 267. Antti Tuomaanpoika 267. Matti Antinpoika 267, 389.

Tolcks tilanomistaja 154.

Tolgo (Tolcks?) majuri 154, 408.

Tommo-Jermiä Amalia Tuomaantytär Hohti 479. Helmi Tuomaantytär Hohti 479. Hilma Maria Tuomaantytär Hohti 479. Iida Tuomaantytär Hohti 479. Lempi Eliina Tuomaantytär Hohti 479. Matti Tuomaanpoika Hohti 479. Otto Tuomaanpoika Hohti 479. Tuomas Tuomaanpoika Hohti 255, 479, 490. Viljo Tuomaanpoika Hohti 479. Väinö Aukusti Tuomaanpoika Hohti 479.

Tommola Anna Maria Tuomaantytär 445. Antti Juhonpoika 379. Kalle Kustaa Eerikinpoika Sippu 379. Liisa Martintytär 371. Liisa Taavintytär 445. Maria Antintytär 379. Martti Matinpoika 371. Taavi Tuomaanpoika 445.

Tommu-Jermiä. Ks. Tommo-Jermiä.

Tooni-Jussila. Ks. Anttooni-Jussila.

Torman pitäjä. Ks. Kondohovi. Ks. Padefest.

Toukosuo Anton Viktorinpoika Tökkäri 257. Edvard Viktorinpoika Tökkäri 258. Eino Veikko Viktorinpoika Tökkäri 258. Otto Viktorinpoika Tökkäri 257. Viktor Tuomaanpoika Tökkäri 255, 257, 273. Väinö Viljam Viktorinpoika Tökkäri 258.

Trumbars. Ks. Rumpari.

Träskman Henrik 122, 321, 322, 323.

Tuhkuri Kalle Kustaa Kallenpoika Ulvelin 328.

Tuomala Anna Tuomaantytär 361. Antti Tuomaanpoika 281. Esko Tuomaanpoika 281, 282. Heikki Jaakonpoika 281. Jaakko Tuomaanpoika 281. Kaarina Antintytär 282. Liisa Pekantytär 361. Maria Eskontytär 361. Matti Tuomaanpoika 281. Niilo Eskonpoika 282. Pekka Joosepinpoika 361. Riitta Eskontytär 282. Tuomas Eerikinpoika 361. Tuomas Eskonpoika 281.

Tuomas-Saku Aarne Vilho Vilhelminpoika Spännäri 166. Maria Tuomaantytär Spännäri 166. Miilia Eliina Vilhelmintytär Spännäri 166. Tuomas Tuomaanpoika Spännäri 166, 207. Vilhelmiina Tuomaantytär Spännäri 166. Vilhelm Tuomaanpoika Spännäri 166.

Tuomoja Sylvester Matinpoika 394.

Tupsu Taavi Yrjönpoika 470, 481. Yrjö Matinpoika 481.

Tura Eerik Simonpoika 471. Helena Eerikintytär 471.

Turkia Anna Tuomaantytär 476. Antti Antinpoika 220. Antti Eerikinpoika 220. Eerik Eerikinpoika 484. Eerik Matinpoika 386. Eerik Mikonpoika 226. Eerik Paavonpoika 409. Esa Jaakonpoika 220. Evald 304. Heikki Juhonpoika 485. Helena Antintytär 220. Jaakko Antinpoika 220. Jeremias Kallenpoika 286. Juho Jaakonpoika 220. Salomon Juhonpoika 484. Tuomas Joonaanpoika 477. Yrjö Eerikinpoika 159.

Turun Mikko Matinpoika 464.

Tycke. Ks. Tykkä.

Tycker. Ks. Tykkäri. Ks. Tökkäri.

Tyckä. Ks. Tykkä.

Tyckär. Ks. Tykkäri. Ks. Tökkäri.

Tyckäs. Ks. Tykkä.

Tyckö. Ks. Tykkä.

Tykkä Aatami Matinpoika 216. Anna Eerikintytär 232. Anna Jaakontytär 218. Anna Juhontytär 227. Anna Matintytär 221, 223. Anna Stiina Jeremiaantytär 220. Anna Topiaantytär 228, 421, 422. Anton Eerikinpoika 231. Anton Kristianinpoika 229. Anton Topiaanpoika 228. Antti Antinpoika 138, 139, 217, 220, 274. Antti Jeremiaanpoika 220. Eemil Eerikinpoika 232. Eerik Eerikinpoika 231. Eerik Jaakonpoika 137, 138, 139, 219, 231, 234. Eerik Matinpoika 221. Eerik Tuomaanpoika 214, 215, 449. Eeva Liisa Matintytär 221, 223, 443. Eeva Matintytär 221, 364. Eeva Tuomaantytär 226, 289. Elias Eerikinpoika 358. Emanuel Matinpoika Hilden 137, 138, 139, 222, 224, 234. Esa Topiaanpoika 228, 516. Helena Jaakontytär 230. Helena Jeremiaantytär 219. Helena Kristiina Juhontytär 227. Helena Kristiina Matintytär 221, 223. Helena Kristiina Topiaantytär 228. Helena Tuomaantytär 218, 221. Helmi Maria Esantytär 228. Hilja Kristianintytär 229. Iida Maria Eerikintytär 232. Iida Matilda Matintytär 228. Jaakko Antinpoika 220. Jaakko Matinpoika 137, 138, 225, 229, 230. Jaakko Tuomaanpoika 132, 218, 274, 412. Jeremias Jaakonpoika 138, 219, 258. Jeremias Sipinpoika 225, 229, 327. Joonas Jaakonpoika 218. Juho Jaakonpoika 220. Juho Juhonpoika 225, 226. Juho Tuomaanpoika 215. Kristian Topiaanpoika 228. Kristiina Jaakontytär 219, 473. Kristiina Matintytär 216. Kristiina Tuomaantytär 138, 225, 227, 230. Liisa Jaakontytär 218, 389. Liisa Matintytär 216, 264. Liisa Tuomaantytär 215. Maria Jaakontytär 218. Maria Jeremiaantytär 220. Maria Juhontytär 227. Maria Kristiina Eliaantytär 218. Maria Topiaantytär 228. Maria Tuomaantytär 215, 217. Martti Mikonpoika 212. Matilda Eerikintytär 232. Matti Eerikinpoika 210, 211, 221, 232, 234. Matti Jeremiaanpoika 220. Matti Matinpoika 216, 222, 441. Matti Topiaanpoika 228. Matti Tuomaanpoika 215, 223, 233. Matti Tuomaanpoika Tani 222. Miina Tuomaantytär 231. Mikko Sipinpoika 210, 211, 212, 213. Olga Eerikintytär 232. Otto Eerikinpoika 232, 234. Paavo Tuomaanpoika 119, 120, 214. Riitta Mikontytär 213. Saara Juhontytär 227. Topias Juhonpoika 227. Tuomas Heikinpoika 213. Tuomas Jaakonpoika 138, 139, 230, 234, 427. Tuomas Kallenpoika Koivu 223. Tuomas Matinpoika 90, 132, 210, 211, 217, 293. Tuomas Paavonpoika 72, 213, 214, 215, 233. Tuomas Sipinpoika 90, 132, 225, 226, 274, 414. Tuomas Tuomaanpoika 212. Valpuri Matintytär 216. Vilhelmiina Matintytär 222, 228. Vilhelmiina Tuomaantytär 231.

Tykkäri Antti 236. Martti 210, 236. Mikko 235. Ks. myös Tökkäri.

Tynnilä Anna Esantytär 198. Esa Eerikinpoika 198. Esa Matinpoika 427. Iisak Eerikinpoika 360. Matti Matinpoika 516.

Töckar. Ks. Tökkäri.

Töcker. Ks. Tökkäri.

Töckeri. Ks. Tökkäri.

Töckert. Ks. Tökkäri.

Töckär. Ks. Tökkäri.

Tökiar. Ks. Tökkäri.

Tökkeri. Ks. Tökkäri.

Tökkäri Aabraham Tuomaanpoika 137, 259, 273. Aarne Vilho Matinpoika 271. Aina Maria Kristianintytär 256. Aini Ediita Eerikintytär 257. Aino Lempi Kallentytär 270. Aliina Matintytär 271. Alma Eerikintytär 257. Alma Viktorintytär 270. Anja Antonintytär Huovila 254. Anna Eerikintytär 377. Anna Maria Aabrahamintytär 259, 371. Anna Maria Matintytär 253. Anna Matintytär 128, 198, 250, 251. Anna Tuomaantytär 252, 268, 371. Anton Aabrahaminpoika 260. Anton Antinpoika 270. Anton Antoninpoika Huovila 254, 255, 273. Anton Matinpoika 253. Anton Tuomaanpoika 203, 257, 454. Anton Viktorinpoika 257. Antti Eerikinpoika 241. Antti Simonpoika 137, 253, 268, 273. Antti Taavinpoika 137, 269, 272, 398. Aune Annikki Antonintytär 257. Beata Juhontytär 265. Beata Matintytär 249. Benjam Matinpoika 243. Edvard Kristianinpoika 256. Edvard Viktorinpoika 258. Eelin Aliina Matintytär 271. Eelin Antonintytär 257. Eelin Jaakontytär 240. Eerik Eerikinpoika 241, 245, 377. Eerik Jaakonpoika 132, 179, 237, 238, 240, 258, 274, 376. Eerik Juho Matinpoika 271, 402. Eerik Matinpoika 250, 266. Eerik Tuomaanpoika 257, 273. Eeva Eerikintytär 287, 377. Eeva Eliaantytär 258. Eeva Juhontytär 264, 266. Eeva Kristiina Taavintytär 269, 395. Eeva Liisa Matintytär 253. Eeva Liisa Pekantytär 265. Eeva Matintytär 251. Eeva Samulintytär 262. Eeva Tuomaantytär 252, 268, 478. Eeva Yrjöntytär 284, 449. Eino Topiaanpoika Sippu 379. Eino Veikko Viktorinpoika 258. Elias Matinpoika 128, 258, 266, 284, 453. Elsa Kallentytär 270. Esa Samulinpoika 262. Esko Matinpoika 72, 263, 449. Esko Tuomaanpoika 19, 56, 236, 240. Hannu Matinpoika 243. Hannu Tuomaanpoika 243. Heikki Sipinpoika 237. Heimo Antoninpoika Huovila 254. Helena Kristiina Tuomaantytär 254, 268. Helena Simontytär 253. Helena Taavintytär 269, 361. Helena Tuomaantytär 252. Helvi Antonintytär Huovila 254. Hilda Aabrahamintytär 259, 371. Hilja Antonintytär Huovila 254. Hilja Eliina Eerikintytär 257. Hilja Maria Antonintytär 270. Hilja Maria Viktorintytär 270. Hilma Kristianintytär 256. Iida Antintytär 270. Iida Emilia Eerikintytär 257. Iisak Juhonpoika 239. Jaakko Eerikinpoika 241. Jaakko Eskonpoika 20, 57, 58, 59, 237, 238, 240, 277, 307, 405. Jaakko Joonaanpoika 258. Jaakko Matinpoika 237, 244, 258, 405. Jaakko Mikonpoika 244. Jaakko Paavonpoika 119, 244, 245, 246, 247, 248. Jaakko Samulinpoika 262. Joonas Matinpoika 250, 272. Josefiina Aabrahamintytär 259, 270. Juho Juhonpoika 132, 216, 264, 274, 293, 413. Juho Mikonpoika 239. Juho Samulinpoika 262. Juho Yrjönpoika 184, 263, 272, 449. Kalle Kustaa Antinpoika 259, 270. Katariina Eliaantytär 258. Katariina Joonaantytär 250, 296. Kristian Simonpoika 254, 273, 420. Kristian Taavinpoika 270, 389. Leena Stiina Matintytär 253. Liisa Eliaantytär 259. Liisa Jaakontytär 219, 258. Liisa Joonaantytär 250. Liisa Matintytär 249. Liisa Stiina Tuomaantytär 252. Lyyli Antonintytär 260. Maria 243. Maria Antintytär 254. Maria Joonaantytär 250. Maria Kristianintytär 270. Maria Kristiina Eerikintytär 377. Maria Kristiina Taavintytär 129, 269. Maria Matilda Matintytär 253. Maria Matintytär 243, 249, 266. Mariana Eerikintytär 257. Maria Samulintytär 262. Maria Simontytär 253, 259, 422. Maria Tuomaantytär 242, 244, 246, 247, 248, 252. Martta Amalia Antonintytär 260. Martta Matintytär 271. Martti 210. Matilda Matintytär 271. Matti Eerikinpoika 242, 243, 245, 247, 248, 379. Matti Eliaanpoika 259. Matti Iisakinpoika 132, 264, 265, 266, 274. Matti Jaakonpoika 72, 246, 247, 249, 263. Matti Joonaanpoika 85, 132, 250, 251, 274. Matti Matinpoika 241, 253, 271. Matti Mikonpoika 19, 56, 236, 239, 243, 405, 462. Matti Simonpoika 253. Matti Taavinpoika 164, 270. Matti Tuomaanpoika 267. Mikko Juhonpoika 15, 16, 43, 45, 46, 48, 49, 235, 239, 265, 305. Mikko Mikonpoika 51, 236, 243. Mirjam Antonintytär 260. Otto Topiaanpoika Sippu 379. Otto Viktorinpoika 257. Otto Vilhelm Kristianinpoika 256. Pekka 117, 235, 462. Pärtty Jaakonpoika 248. Reinhold Matinpoika 271. Rikhard Matinpoika 271. Saara Matintytär 251, 419. Saara Tuomaantytär 252, 486. Samuli Eerikinpoika 260. Selma Matintytär 271. Simo Tuomaanpoika 252, 253, 289. Sipi Mikonpoika 236, 239. Susanna Jaakontytär 248. Taavi Matinpoika 267, 268. Taneli Mikonpoika 265. Toivo Anton Viktorinpoika 270. Topias Eerikinpoika Sippu 379. Tuomas Eerikinpoika 119, 152, 236, 237, 238, 239, 241, 244, 245, 247, 462. Tuomas Jaakonpoika 237, 238, 243. Tuomas Juhonpoika 265. Tuomas Matinpoika 51, 195, 236, 239, 251, 252, 253, 267, 328, 418. Tuomas Pärtynpoika 259. Tuomas Tuomaanpoika 109, 137, 256, 273, 456. Tuomas Yrjönpoika 241. Valpuri Jaakontytär 240. Valpuri Matintytär 249, 417. Veikko Artturi Antoninpoika 260. Viktor Antinpoika 255, 270. Viktor Tuomaanpoika 255, 257, 273, 288, 503. Vilhelmiina Antintytär 254, 270, 396, 397, 398. Vilhelm Matinpoika 271. Vilho Adolf Antoninpoika 260. Viljo Verner Antoninpoika Huovila 254. Väinö Kristianinpoika 256. Väinö Viljam Viktorinpoika 258. Yrjö Juhonpoika 239.

Tökär. Ks. Tökkäri.

Tötte. Ks. Töttö.

Tötteri. Ks. Töttö.

Töttö Aina Eliina Matintytär 396. Aino Juhontytär 395. Aliina Matintytär 390, 396, 397. Alina Juhontytär 395. Alma Matintytär 390. Alma Vilhelmintytär Fält 518. Anna Eerikintytär 388, 392. Anna Esantytär 394. Anna Mariantytär 394. Anna Matintytär 269, 398. Anna Sofia Mikontytär 399. Anna Tuomaantytär 395. Anton Eerikinpoika 398. Anton Tuomaanpoika 390, 395, 401. Antti Antinpoika 395. Antti Esanpoika 269, 395. Arvo Valdemar Matinpoika 396, 397, 398. Beata Martintytär 385. Beata Tuomaantytär 385. Edla Emilia Vilhelmintytär Fält 518. Edvard Eerikinpoika 398. Eelin Matintytär 390. Eerik Esanpoika 397. Eerik Salomoninpoika 389. Eerik Simonpoika 326, 388, 394. Eerik Sylvesterinpoika Niemi 399. Eeva Eerikintytär 388. Eeva Juhontytär 386. Eeva Liisa Esantytär 394, 400. Eeva Salomonintytär 389. Eeva Yrjöntytär 391, 413. Eine Vilhelmiina Matintytär 396, 397, 398. Elias Kallenpoika 391. Elsa Juhontytär 395. Emilia Matintytär 390, 397, 402. Esa Simonpoika 394, 401. Helena Eliaantytär 329, 392. Helena Kristiina Esantytär 394. Hjalmar Eerikinpoika Niemi 400. Hjalmar Matinpoika 390. Iida Maria Antonintytär 391. Iida Matintytär 397, 399. Iida Tuomaantytär 395. Jaakko Eerikinpoika 283. Jeremias Yrjönpoika 391. Johan Eevert Juhonpoika 395. Johanna Matintytär 390. Juho Jaakonpoika 314, 385, 386. Juho Taavi Tuomaanpoika 395. Juho Tuomaanpoika 389. Kaarina Juhontytär 387. Kalle Mikonpoika 328, 392. Karl Väinö Eerikinpoika 398. Leena Stiina Antintytär 395. Leena Stiina Tuomaantytär 395. Liisa Eerikintytär 388. Liisa Simontytär 329. Liisa Tuomaantytär 395. Maalin Martintytär 385. Maria Eerikintytär Niemi 129, 400. Maria Eliaantytär 392. Maria Kristianintytär Tökkäri 270. Maria Loviisa Tuomaantytär 270, 389. Maria Simontytär 394. Maria Tuomaantytär 395. Martta Vilhelmintytär Fält 518. Martti Tuomaanpoika 23, 308, 383, 384. Matti Esanpoika 137, 395, 396. Matti Matinpoika 254, 255, 396, 397, 398, 401. Matti Mikonpoika 399. Matti Simonpoika 286, 293, 398. Matti Tuomaanpoika 390, 395, 401. Meeri Edita Matintytär 397, 398. Mikko Salomoninpoika 399. Otto Matinpoika 397. Riitta Juhontytär 386, 467. Riitta Martintytär 385. Salomon Eerikinpoika 132, 218, 274, 388, 389. Salomon Sipinpoika 392. Simo Eliaanpoika 392. Simo Juhonpoika 72, 387, 467. Simo Martinpoika 384. Simo Salomoninpoika 122, 123, 132, 274, 393, 418. Simo Simonpoika 329, 386. Sulo Toivo Matinpoika 396, 397. Susanna Juhontytär 387. Tilda Maria Eerikintytär 398. Tilda Matintytär 390, 397, 478. Toini Juhontytär 395. Toivo Anton Antoninpoika 391. Tuomas Esanpoika 395. Tuomas Eskonpoika 385. Tuomas Martinpoika 384, 385. Tuomas Salomoninpoika 137, 389, 401, 414. Tuomas Tuomaanpoika 390, 395. Tyyne Matilda Matintytär 396, 397. Valpuri Tuomaantytär 386. Vilhelmiina Eerikintytär 398. Vilhelmiina Tuomaantytär 390. Vilhelm Kallenpoika Fält 391, 401, 518. Vilhelm Matinpoika 390. Vilhelm Tuomaanpoika 395. Vilho Valdemar Vilhelminpoika Fält 518. Villehad Matinpoika 397. Yrjö Tuomaanpoika 391, 401.

Töttöin. Ks. Töttö.

Töttöinen. Ks. Töttö.

Töttönen. Ks. Töttö.

Töytäri. Ks. Hannola.

Töytärin Anna Heikintytär 328.

Ukko. Ks. Ukkola.

Ukkola Aatami Jeremiaanpoika 379. Aatami Pekanpoika 416. Aili Johanna Tuomaantytär 399. Aino Aliina Tuomaantytär 399. Aleksanteri Jeremiaanpoika 180. Anna Eerikintytär 285. Anna Juhontytär 472. Anna Kristiina Gabrielintytär 399. Aune Matilda Tuomaantytär 399. Eerik Eerikinpoika 335. Eerik Esanpoika 487. Eerik Gabrielinpoika 420. Eerik Jaakonpoika 399. Eerik Tuomaanpoika 334. Esko Juhonpoika 291. Heikki Juhonpoika 291. Helvi Maria Tuomaantytär 399. Iida Topiaantytär 446. Iisak Eerikinpoika 360. Iisak Juhonpoika 417, 472. Iisak Taavinpoika 352. Impi Emiilia Tuomaantytär 399. Israel Eerikinpoika 286. Jaakko Eerikinpoika 335. Jaakko Matinpoika 418. Juho Eerikinpoika 368. Juho Jaakko Pekanpoika 416. Juho Martinpoika 291. Juho Yrjönpoika 472. Kalle Eerikinpoika 336. Lempi Vilhelmiina Tuomaantytär 399. Liisa Stiina Eerikintytär 420. Maria Iisakintytär 368. Matti Eskonpoika 292. Matti Tuomaanpoika 336. Niilo Eerikinpoika 468. Samuli Yrjönpoika 418. Siiri Kerttu Tuomaantytär 399. Simo Matinpoika 228. Topias Eerikinpoika 446. Tuomas Eerikinpoika 334, 335, 336, 397, 399. Tuomas Juhonpoika 88. Veikko Armas Tuomaanpoika 399. Vilhelmiina Aatamintytär 379. Väinö Tuomaanpoika 399, 402.

Ukkonen. Ks. Ukkola.

Ulain. Ks. Ulanen.

Ulanen Jaakko Sipinpoika 469.

Ullain. Ks. Ulanen.

Ulvelin Kalle Kustaa Kallenpoika 328.

Ulvi Anna Liisa Eerikintytär 425. Anna Tuomaantytär 424. Eerik Tuomaanpoika 423, 424. Helena Tuomaantytär 335, 424. Jaakko Matinpoika 423. Jeremias Kallenpoika 220. Juho Eerikinpoika 425. Kaarina Matintytär 423. Kalle Eerikinpoika 472. Kalle Kustaa Kallenpoika 328. Matti Matinpoika 423. Matti Mikonpoika 423. Matti Tuomaanpoika 426. Mikko Matinpoika 423. Mikko Tuomaanpoika 423. Tuomas Matinpoika 424. Tuomas Tuomaanpoika 424.

Ummeljoen Eerik Matinpoika 395. Juho Juhonpoika 482. Liisa Eskontytär 281. Liisa Matintytär 186. Martti Tuomaanpoika 353. Nuutti Laurinpoika 23. Olavi Matinpoika 22. Susanna Olavintytär 412. Yrjö Niilonpoika 23. Yrjö Yrjönpoika 184, 185.

Ummeljoki. Ks. Ala-Mäntylä. Ks. Eerola. Ks. Forsström. Ks. Hammar. Ks. Jussila. Ks. Juura. Ks. Juurela. Ks. Lagman. Ks. Linder. Ks. Lindqvist. Ks. Mikkola. Ks. Mäntylä. Ks. Mäntymies. Ks. Nikula. Ks. Pilli-Sihvola. Ks. Seppälä. Ks. Setälä. Ks. Simonsuuri. Ks. Sippu. Ks. Susi. Ks. Syyrakki. Ks. Tihula. Ks. Tommola. Ks. Tuomala. Ks. Tynnilä. Ks. Uotila. Ks. Vähä-Lagman. Ks. Vähä-Susi. Ks. Ämpärpää.

von Ungern Gertrud 19, 20, 41, 58, 62, 117, 153, 210, 237, 276, 307, 350, 407, 433, 462.

Uotila Kustaa Matinpoika 483. Leena Stiina Kustaantytär 483.

Urajärvi. Ks. Hoivala.

Urbanovitsch Aleksander 330.

Uski Anna Liisa Yrjöntytär 485. Eeva Matintytär 485. Juho Juhonpoika 485. Yrjö Mikonpoika 485.

Uutela Helena Kristiina Matintytär Sakki 399. Liisa Matintytär Sakki 390. Matti Eliaanpoika Sakki 390, 399. Matti Matinpoika Sakki 398. Matti Matinpoika Töttö 398.

Vaalimaan Paavo Yrjönpoika 64.

Vaderma. Ks. Vaalimaa.

Vainikka Matti Annanpoika 482.

Vainio Alma Vilhelmintytär 518. Edla Emilia Vilhelmintytär 518. Martta Vilhelmintytär 518. Vilho Valdemar Vilhelminpoika 518.

Vakkari Anna Eerikintytär 173. Antti Benjaminpoika 199. Eerik Mikonpoika 91, 424. Eerik Salomoninpoika 173. Eeva Eerikintytär 423. Kalle Eerikinpoika 472. Kalle Kustaa Kallenpoika 328. Liisa Eerikintytär 173. Maria Eerikintytär 91. Tuomas Eerikinpoika 197, 251.

Valentinson Baltzar 119, 312, 318.

Valkeala. Ks. Bruun. Ks. Paukkunen. Ks. Platan. Ks. Puhjo.

Valkealan Jaakko Yrjönpoika 266.

Valkealan pitäjä. Ks. Anttilan kylä. Ks. Haimila. Ks. Jokela. Ks. Karhula. Ks. Kourula. Ks. Kouvola. Ks. Kuivala. Ks. Lipiälä. Ks. Mattilan kylä. Ks. Oravala. Ks. Ruotsula. Ks. Saarento. Ks. Selänpää. Ks. Valkeala.

Valkonen Katriina Iisakintytär 129.

Vall Maria Taavintytär 397.

Wallenius David 174.

Vanhala Anna Eliaantytär 257. Elias Aataminpoika 257. Jaakko Antinpoika 168. Jaakko Simonpoika 336. Liisa Stiina Jaakontytär 336.

Vanttola Anna Maria Malakiaantytär 390. Malakias Matinpoika 390.

Varis Heikki Matinpoika 435.

Varismaa Martti Tuomaanpoika 384.

Wegelius Gustav Adolf 332, 333.

Vehkalahden kaupungin Heikki Nuutinpoika 313. Paavo Paavonpoika 437.

Vehkalahden kaupunki. Ks. myös Hamina. Ks. Herbst. Ks. Valentinson.

Vehkalahden pitäjä. Ks. Brakila. Ks. Haapala. Ks. Hietakylä. Ks. Husupyöli. Ks. Ihamaa. Ks. Kaarniemi. Ks. Kannusjärvi. Ks. Kolsila. Ks. Kuorsalo. Ks. Metsäkylä. Ks. Myllykylä. Ks. Neuvoton. Ks. Onkamaa. Ks. Pampyöli. Ks. Poitsila. Ks. Pyhältö. Ks. Reitkalli. Ks. Saaramaa. Ks. Salmenkylä. Ks. Salmin kylä. Ks. Sippolan kappeli. Ks. Sivatti. Ks. Summa. Ks. Tammio. Ks. Turkia. Ks. Töytäri. Ks. Vehkjärvi. Ks. Vilniemi.

Vehkjärvi. Ks. Hollender.

Weldt. Ks. Fält.

Wenell Juho Taavi Antinpoika 270.

Venäläinen Elias Antinpoika 228. Maria Liisa Eliaantytär 228.

Weppling Antti 255.

Vesannon kappeli. Ks. Juurikkaniemi.

Vesivehmaan Juho Fredrik Juhonpoika 477. Maria Aleksiina Juhontytär 477.

Wetterman Petter 155, 241, 282, 385.

Viapori. Ks. Wulisma.

Wiberg Matti Yrjönpoika 386.

Vihtoori-Jussila Eino Viktorinpoika Aho 445. Helmi Onerva Viktorintytär Aho 445. Impi Eliina Viktorintytär Aho 445. Jalmar Viktorinpoika Aho 445. Niilo Viktorinpoika Aho 445. Uuno Viktorinpoika Aho 445. Viktor Tuomaanpoika Aho 444, 460.

Viiala. Ks. Ahlqvist. Ks. Askolin. Ks. Hammar. Ks. Hasu. Ks. Hjort. Ks. Huusari. Ks. Illberg. Ks. Inkeroinen. Ks. Juura. Ks. Kossila. Ks. Kymlander. Ks. Lindborg. Ks. Mäkelä. Ks. Nygren. Ks. Nyman. Ks. Pilli. Ks. Pilli-Sihvola. Ks. Pokki. Ks. Porkka. Ks. Schneider. Ks. Setterman. Ks. Sihvola. Ks. Sjöblom. Ks. Suolanen. Ks. Sutela. Ks. Tapola. Ks. Teppander. Ks. Tepponen. Ks. Tynnilä. Ks. Tökkäri. Ks. Töttö. Ks. Ukkola. Ks. Varis. Ks. Varismaa. Ks. Wiberg. Ks. Winter.

Viialan Anna Jaakontytär 509. Antti Jaakonpoika 509. Arvi Olavinpoika 14. Eerik Matinpoika 417. Elias Joonaanpoika 328. Helena Arvintytär 441. Helena Sofia Juhontytär 414. Jaakko Laurinpoika 292, 508. Katariina Pekantytär 294. Kristiina Heikintytär 283. Liisa Eliaantytär 327. Marketta Pekantytär 293. Matti Iisakinpoika 266. Matti Jaakonpoika 509. Matti Niilonpoika 50, 432. Tuomas Martinpoika 50, 432. Tuomas Mikonpoika 329. Tuomas Sipinpoika 385.

Viikari Maria Antintytär 418.

Viipuri. Ks. Briha. Ks. Haili. Ks. Juura. Ks. Naht. Ks. von Neidhardt. Ks. Pavlov. Ks. Petkevitsch. Ks. Saels. Ks. Siljander.

Viipurin pitäjä. Ks. Lautala. Ks. Nuoraa. Ks. Tervajoki. Ks. Ykspää.

Viitala Juho Jaakonpoika 414. Maria Juhontytär 414.

Wikman Fabian 85. Gideon 85. Mårten 322. Tobias 85.

Vilkki Tuomas Nuutinpoika 212.

Villikka Anna Simontytär 484. Kalle Yrjönpoika 355. Simo Kallenpoika 484.

Villikkala. Ks. Arvila. Ks. af Forselles. Ks. Honka. Ks. Häkkälä. Ks. Krouvari. Ks. Penttilä. Ks. Rantala. Ks. Vilpuksela.

Villikkalan Antti Taavinpoika 260. Eeva Eerikintytär 442. Maria Antintytär 260.

Villiö. Ks. Holtz. Ks. Stiernlund.

Villnäs. Ks. Vilniemi.

Vilniemen Esko Antinpoika 265. Heikki Heikinpoika 399. Helena Eskontytär 265. Pekka Sakarinpoika 511.

Vilniemi. Ks. Lavonen. Ks. Marttila. Ks. Mukala. Ks. Suomalainen. Ks. Töttö.

Vilola Elias Antinpoika 177.

Vilppu Gabriel Tuomaanpoika 326. Juho Gabrielinpoika 322. Sipi Gabrielinpoika 320, 322, 323, 326.

Vilppula. Ks. Arola. Ks. Kuokka. Ks. Spåra. Ks. Tupsu. Ks. Vähä-Arola.

Vilppulan Johanna Juhontytär 259.

Vilpuksela Maria Kristiina Vilpuntytär 512. Matti Vilpunpoika 512. Pekka Heikinpoika 514. Pekka Vilppu Pekanpoika 514. Vilppu Juhonpoika 512.

Winter Ertvin 513. Heikki 442.

Virolahden pitäjä. Ks. Alapihlaja. Ks. Hailila. Ks. Järvenkylä. Ks. Länsikylä. Ks. Miehikkälä. Ks. Muurikkala. Ks. Pavlov. Ks. Ravijoki. Ks. Ravijärvi. Ks. Sydänkylä. Ks. Vaalimaa.

Virolainen Juho 513.

Virta Juho 175.

Witting Abraham 319.

Vogel Michael 332, 333.

Voikoski. Ks. Mäkelin. Ks. Schneider.

Voutila Eerik Paavonpoika 166, 179. Liisa Eerikintytär 179. Maria Eerikintytär 166.

Wrede Fabian Karlinpoika 60, 62, 119, 120, 211, 237, 238, 279, 281, 308, 349, 350, 384, 434. Gustaf 130. Henrik Kasperinpoika 19, 58, 117, 210, 237, 276, 307, 348, 433. Karl Henrik Henrikinpoika 19, 21, 59, 117, 153, 211, 238, 240, 279. Rabbe Gottlieb 216.

Wulisma Paul Konstantinovitsh 126, 137, 334, 337.

Vähä-Arola Aatami Matinpoika 172.

Vähä-Hörkäs Heikki Pärtynpoika 177. Helena Heikintytär 176. Maria Eerikintytär 177.

Vähä-Lagman Anna Stiina Tuomaantytär 268. Benjam Tuomaanpoika 268. Tuomas Kristianinpoika 268.

Vähä-Nevitto. Ks. Neuvoton.

Vähä-Pasila Antti Juhonpoika 230. Iida Matilda Matintytär 228. Juho Eerikinpoika Koskinen 230. Matti Topiaanpoika 228. Vilhelmiina Matintytär 228.

Vähä-Susi Aabraham Tuomaanpoika 380. Maria Aabrahamintytär 380.

Vähätalo Matti Jaakonpoika 414.

Vähä-Uski Anna Liisa Yrjöntytär 485. Eeva Matintytär 485. Juho Juhonpoika 485. Matti Eerikinpoika 185. Matti Matinpoika 185. Yrjö Mikonpoika 485.

Väkkärä Aatami Juhonpoika 227. Anna Juhontytär 227. Juho Juhonpoika 225, 226.

Väld. Ks. Fält.

Värälä. Ks. Lindborg. Ks. Myllylä.

Väster-Kuppis. Ks. Länsi-Kuppis.

Väärtin Matti Topiaanpoika 180.

Ykspää. Ks. Lind.

Ylipelkonen Matti Matinpoika 421.

Ylä-Jermiä Aabraham Eerikinpoika Hohti 474, 490. Aarne Aleksanteri Antoninpoika Hohti 477. Aaro Jooseppi Antoninpoika Hohti 477. Aili Siviä Antonintytär Hohti 477. Aira Aliisa Antonintytär Hohti 477. Anton Aabrahaminpoika Hohti 255, 477, 490. Inkeri Kyllikki Antonintytär Hohti 477. Kristian Aabrahaminpoika Hohti 255, 477. Lauri Alho Antoninpoika Hohti 477. Lyydia Emilia Antonintytär Hohti 477. Niilo Veikko Antoninpoika Hohti 477. Taimi Johanna Antonintytär Hohti 477. Villiam Nikolai Antoninpoika Hohti 477.

Ylänummen Marketta Jaakontytär 385. Sipi Jaakonpoika 385.

Ylänummi. Ks. Sahari. Ks. Sipola. Ks. Skyttä. Ks. Spännäri. Ks. Vilola.

Ylä-Saku Aliina Matintytär Spännäri 164. Eemil Matinpoika Spännäri 164. Emilia Matintytär Spännäri 164. Hilma Maria Matintytär Spännäri 164. Iida Matintytär Spännäri 164. Juho Matinpoika Spännäri 164. Matti Matinpoika Spännäri 164, 207. Robert Matinpoika Spännäri 164.

Ylätalo Antti Eerikinpoika 370. Kristiina Antintytär 370. Matti Antinpoika 215. Simo Kallenpoika 285. Tuomas Eerikinpoika 455.

Ylöstalo Anna Maria Malakiaantytär 390. Kustaa Heikinpoika 164. Malakias Matinpoika 390. Saara Kustaantytär 164.

Yrjas Eva Gustafintytär 448. Gustaf Andersinpoika 448.

Yrjölä Helena Tuomaantytär 257. Liisa Matintytär 455. Matti Samulinpoika 455. Tuomas Matinpoika 257.

Zachala. Ks. Sakala.

Zimmermann Arvid 121, 126, 318, 319, 320, 323. Bernhard Lohelm 321.

Ämpärpää Juho Simonpoika 22.